Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 178 LISÄPYKÄLÄ: Salibandyn vuoden 2019 Suomen mestaruudesta ja vuoden 2019 Champions’ Cupin mestaruudesta palkitseminen (lisäpykälä) 

TRE:3050/00.04.02/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 455 urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti joukkueen saavuttamasta aikuisten Suomen tai Pohjoismaisen mestaruudesta salibandyssä palkitaan 10 000 euron suuruisella joukkuestipendillä.

Salibandy Club Classic ry voitti miesten salibandyn Suomen mestaruuden 22.4.2019. Kyseessä on Classicin miesten neljäs perättäinen Suomen mestaruus.

Esitän, että Tampereen kaupunki palkitsee Salibandy Club Classic ry:n miesten Suomen mestaruuden saavuttamisesta 10 000 euron suuruisella stipendillä, joka maksetaan kaupunginhallituksen toimintarahoista. Suurten palloilulajien Suomen mestarijoukkueita on huomioitu aiemmin vastaavan suuruisella summalla.

Lisäksi Classicin miehet voittivat tammikuussa 2019 salibandyn Champions’ Cupin, joka on lajin merkittävin seurajoukkueiden kansainvälinen kilpailu. Champions’ Cup on verrattavissa palkitsemisperiaatteissa mainittuun Pohjoismaiden mestaruuteen, joten esitän, että Salibandyseura Classic palkitaan Champions’ Cupin mestaruudesta 10 000 euron joukkuestipendillä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki palkitsee Salibandy Club Classic ry:n vuonna 2019 saavutetusta miesten Suomen mestaruudesta 10 000 euron stipendillä sekä vuonna 2019 saavutetusta salibandyn Champions’ Cupin mestaruudesta 10 000 euron stipendillä.

Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä 497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Controller Vesa-Matti Kangas:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu 152 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Summasta on käytetty 13 680 euroa, joten jäljellä on 138 320 euroa.

Tiedoksi

Salibandy Club Classic ry, Kuosmanen Taru, Savisaari Lauri, Piirto Jukka, Männikkö Jukka, Sipilä Sanna

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.