Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

§ 169 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 

TRE:959/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Tampereen valtuuston ja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Lautakunnan jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakunnan varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske muiden kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.

Tampereen valtuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen valtuusto toisin päätä.

Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Valitaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)