Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 401 Eron myöntäminen teknisen luovuuden toimikunnan jäsenelle luottamustoimesta ja uuden jäsenen valitseminen 

TRE:5570/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Satu Koivisto on pyytänyt eroa teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus asetti 3.6.2019 teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021. Toimikunnan jäseniksi valittiin Katja Karintaus, Maija Mattila, Tommi Jokinen, Turkka Tiainen, Jouni Jurmu ja Satu Koivisto.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi jäseneksi on valittava nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Satu Koivistolle myönnetään ero teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Satu Koivistolle myönnettiin ero teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikuntaan valittiin Maria Nikupaavo uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Asian käittelyn kuluessa Kirsi-Maarit Asplund ehdotti teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan jäseneksi Maria Nikupaavoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Asplundin ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valittu, Satu Koivisto, Minna Merikoski, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.