Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 409 Hyvän hallinnon vastainen menettely hallitusjäsenen nimittämisesityksessä 

TRE:3988/00.05.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466 ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tässä asiassa on kyse kaupungin ylimmän johdon, kaupunginhallituksen puheenjohtajan, konsernijaoston puheenjohtajan ja konsernijohtajan, toimista kaupunginhallituksen konsernijaostossa tehdyn nimitysesityksen osalta.

Tampereen kaupunkikonsernin hallinnollista toimintaa säätelevät kuntalaki, hallintolaki, kaupungin hallintosääntö sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje. Julkisen hallinnon lakisidonnaisuus edellyttää, että hallinnossa noudatetaan lainsäädäntöä ja toimitaan lain määrittelemissä rajoissa. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Hallintolain 23 §:n mukaan viranomaiselle käsittelyyn tullut asia on käsiteltävä viivytyksettä.

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta, edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta (kuntalaki 38 §, 39 § ja 46 §, hallintosääntö 15 §). Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja (kuntalaki 48 §, hallintosääntö 2 §) ja heidän tulee noudattaa erityistä huolellisuutta kuntalain määrittämässä toiminnassa. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja avoimuudelle (hallintosääntö 2 §). Konsernijohto toimii virkavastuulla ja kuntalain 85 §:n mukaisesti myös luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 10.4.2018 esittänyt valittavaksi Finnpark Oy:n hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi Atanas Aleksovskia. Esityksen johdosta on tehty tutkintapyyntöjä poliisille siitä, onko asian käsittely kaupungin toimielimessä tapahtunut hyvän hallinnon menettelytapojen mukaisesti puolueettomasti ja objektiivisesti. Sisä-Suomen poliisilaitos on 26.6.2019 todennut, että esitutkintaa ei suoriteta kaupungin viranhaltijoiden (Juha Yli-Rajala, Jouko  Aarnio, Arto Vuojolainen) osalta siitä, olivatko he tietoisia Aleksovskiin kohdistuneesta rikosepäilystä eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta. Tämä päätös on kirjattu tiedoksi kaupunginhallituksessa 5.8.2019 § 326.

Sisäinen tarkastus on laatinut nimittämisestä tarkastusraportin R1/2019, minkä perusteella tarkastustoimikunta on keväällä esittänyt asian käsittelyä kaupunginhallituksessa lisäselvitysten jälkeen. Tarkastuksen pohjalta suositellaan, että konsernijaostolle esitellään viivytyksettä asian käsittelyyn liittyvät tosiseikat ja että kaupungin tulee hyvän hallinnon periaatteiden mukaan kiinnittää huomiota asian puolueettomaan ja objektiiviseen käsittelyyn. Konsernijaoston puheenjohtajalta, pormestarilta ja konsernijohtajalta on pyydetty lisäselvityksiä edellä mainitusta konsernijaoston tekemästä hallitusjäsenen nimittämisesityksestä. Heidän yhdessä antamansa selvitys on saatu 16.8.2019. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt helmikuussa 2016 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohjeen, joka sitoo kaupungin toimielimiä ja viranhaltijoita. Siinä todetaan, että ”tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia”. Aleksovskia kuitenkin esitettiin ja hänet valittiin nimitettäväksi Finnpark Oy:n hallitukseen konsernijaostossa huhtikuussa 2018 vastoin kaupungin ohjeistusta ja vastoin etukäteen erikseen annettuja muistutuksia Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sisällöstä tältä osin.

Toimielimen puheenjohtajalla on toimielimen käsittelyyn tulevissa asioissa merkittävä rooli. Hallintosäännön 121 §:n mukaan puheenjohtaja antaa toimielimen kokouskutsun, josta ilmenee kokouksessa käsiteltävät asiat. Käytännössä valmistelu tapahtuu listapalavereissa, joissa toimielimen puheenjohtajan kanssa käydään läpi listalle esitetyt asiat ja puheenjohtaja päättää asiat ja niiden käsittelyjärjestyksen.

Konsernijaoston puheenjohtajan tehtävänä on päättää toimielimen käsittelyyn tulevat asiat ja johtaa konsernijaoston kokousta. Konsernijaoston puheenjohtaja on päättänyt, että Finnpark Oy:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimittämisasia on konsernijaoston esityslistalla 10.4.2018. Konsernijaoston puheenjohtaja on osallistunut konsernijaoston kokoukseen 10.4.2018 tietoisena Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sisällöstä. Kokouksessa on todettu Aleksovskin oma, sähköpostilla lähetetty ilmoitus siitä, että hän ei ole esitutkinnan kohteena. Konsernijaoston puheenjohtaja on saanut vahvistuksen Aleksovskin asemasta rikoksesta epäiltynä poliisin 13.4.2018 lähettämän sähköpostin perusteella. Konsernijaoston puheenjohtaja ei ole 13.4.2018 jälkeen tuonut hallintolain edellyttämällä tavalla konsernijaoston tietoon päätöksen perusteena olleiden tietojen virheellisyyttä eikä edellyttänyt asian uutta käsittelyä viivytyksettä. Finnpark Oy:n hallituksen uuden puheenjohtajan nimeäminen käsiteltiin konsernijaostossa vasta 20.11.2018 Aleksovskin ilmoituksen perusteella.

Konsernijaoston puheenjohtaja, pormestari ja konsernijohtaja ovat neuvottelumuistion mukaan 29.5.2018 keskustelleet asianosaisen Aleksovskin kanssa poliisin ilmoituksesta, Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sisällöstä ja nimittämismahdollisuudesta, ja siten vaarantaneet käsittelyn puolueettomuuden. 

Pormestarin tehtävänä on hallintosäännön 34 §:n mukaan muun muassa vastata hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja seurata kaupungin viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Pormestari on osallistunut konsernijaoston kokoukseen 10.4.2018 tietoisena Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sisällöstä. Kokouksessa on todettu Aleksovskin oma, sähköpostilla lähetetty ilmoitus siitä, että hän ei ole esitutkinnan kohteena. Pormestari ei ole esittänyt asian poistamista esityslistalta tai pöydällepanoa siihen saakka, että asiaan saadaan varmistus poliisilta. Pormestari on saanut vahvistuksen Aleksovskin asemasta esitutkinnassa poliisin 13.4.2018 lähettämän sähköpostin perusteella. Pormestarilla on kaupunginhallituksen puheenjohtajana erityinen valvontarooli ja hänen olisi tullut reagoida hallintolain mukaisesti konsernijaoston Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen vastaiseen toimintaan viivytyksettä.  

Konsernijohtajan tehtävänä on hallintosäännön 36 §:n mukaan muun muassa esitellä konsernijaostolle sen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat sekä vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja sen jaostolle sekä täytäntöönpanosta. Konsernijohtaja on tietoisena Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeesta sekä Aleksovskin asemasta esitutkinnassa esittänyt Aleksovskin nimeämistä Finnpark Oy:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Konsernijohtaja ei ole 13.4.2018 jälkeen tuonut hallintolain edellyttämällä tavalla konsernijaoston tietoon päätöksen perusteena olleiden tietojen virheellisyyttä eikä esitellyt asiaa uudelleen ratkaistavaksi.

Kaupunginhallituksen tulee arvioida konsernijaoston puheenjohtajan, pormestarin ja konsernijohtajan toimia siitä näkökulmasta, ovatko he toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimiessaan vastoin hyvää hallintoa ja kaupunginhallituksen hyväksymää Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Kuntalain 85 §:n mukaisesti, jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selvitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Riittävien selvitysten pohjalta kaupunginhallitus arvioi ja päättää asian jatkovalmistelusta.  

Kuntalaissa ei ole säädetty luottamushenkilöitä koskevista kurinpitotoimista. Valtuuston tehtävänä on tarvittaessa arvioida luottamushenkilön nauttimaa luottamusta tilapäisen valiokunnan avulla. Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa toimielinten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pormestarin, jos he eivät nauti valtuuston luottamusta. Valmistelu tehdään silloin kuntalain 35 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. 

Konsernijohtaja on virkasuhteessa kaupunkiin, joten häneen sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Kaupunginhallitus harkitsee työnantajan edustajana mahdolliset kurinpidolliset toimet konsernijohtajan osalta. Poliisi katsoi päätöksessään, että konsernijohtajan toiminta ei ylittänyt esitutkintakynnystä eikä aloittanut rikostutkintaa. Työnantaja voi antaa virkasuhteeseen liittyvistä rikkomuksista viranhaltijalle huomautuksen tai varoituksen. Varoituksen antaminen edellyttää kuulemismenettelyä. Kaupungin viranhaltijoiden velvoitteiden rikkomisen osalta tulee noudattaa yhtenäistä toimintatapaa, jotta työnantaja kohtelee viranhaltijoita viranhaltijalain 12 §:n edellyttämällä tavalla tasapuolisesti.

Siltä osin kuin asia koskee pormestaria, asian esittelee kokouksessa kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Asian eteneminen merkitään tiedoksi. 

Konsernijaoston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilta ja konsernijohtajalta päätetään pyytää yksilöidymmät selvitykset.

Päätös

Asian eteneminen merkittiin tiedoksi.

Konsernijaoston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilta ja konsernijohtajalta päätettiin pyytää yksilöidymmät selvitykset.

Lisäksi Kuntaliitolta pyydetään lausunto siitä, miten kaupunginhallituksen tulisi menetellä asiassa seuraamuksien osalta vallitsevan oikeuskäytännön ja hyvän hallinnon nojalla?

Esteellisyys

  • Lauri Lyly ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisina esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Taru Kuosmanen ja Ari Wigelius saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli Hirvelälle, tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle sekä lakimies Minna Kaipiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.

Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela sekä Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Jaakko Mustakallio ehdotti päätösehdotukseen seuraavaa lisäystä: "Lisäksi Kuntaliitolta pyydetään lausunto siitä, miten kaupunginhallituksen tulisi menetellä asiassa seuraamuksien osalta vallitsevan oikeuskäytännön ja hyvän hallinnon nojalla?"

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, Markus Kiviaho, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)