Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 408 Kahden palvelualueen johtajan viran ja kehittämisjohtajan viran perustaminen konsernihallintoon 

TRE:5827/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356 ja henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala:

Tampereen kaupungin toimintamalli uudistettiin vuosina 2015-2017. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015, että uuden toimintamallin mukaisen organisaation perustana ovat kolme palvelualuetta: hyvinvoinnin palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue.

Hyvinvoinnin palvelualueen nykymuotoinen rakenne tarkoitettiin väliaikaiseksi sote- ja maakuntauudistuksen arvioituun toteutumiseen eli vuoden 2018 loppuun asti. Hyvinvoinnin palvelualueeseen on kuulunut 1.1.2018 alkaen kolme palveluryhmää, avo- ja asumispalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä palvelualueen johtamista tukeva esikunta. Avo- ja asumispalvelujen oli tarkoitus siirtyä sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnan järjestettäviksi. Valtakunnallinen uudistus ei kuitenkaan toteutunut suunnitellussa aikataulussa, ja hyvinvointipalvelujen organisointia on tarkasteltu uudelleen muun muassa suhteessa uuden hallitusohjelman linjauksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntömuutoksen 16.9.2019. Sen mukaisesti nykyiset hyvinvointipalvelujen palvelut organisoidaan 1.1.2020 alkaen kahdelle eri palvelualueelle, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue sekä sivistyspalvelujen palvelualue. Hyvinvointipalvelujen palvelualueen nykyiset tehtävät ja palvelut siirtyvät näille kahdelle palvelualueelle.

Uusille palvelualueille esitetään perustettavaksi uudet johtajan virat ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle kehittämisjohtajan virka 1.1.2020 alkaen.

Uusien palvelualueiden johtajien ja kehittämisjohtajan aloittaessa toimintansa esitetään nykyisen toimintamallin mukainen hyvinvoinnin palvelualueen johtajan virka sekä avo- ja asumispalvelun palvelujohtajan virka lakkautettavaksi.

Uudet palvelualueiden johtajat toimivat konsernijohtajan alaisuudessa konsernihallinnossa. He tulevat toimimaan palvelutoiminnan johtajien esimiehinä ja ovat pormestarin johtaman kaupungin johtoryhmän jäseniä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan palvelualueelle kuuluvat vastaanottopalvelut, lasten ja perheiden palvelut, psykososiaalisen tuen palvelut, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoito, TampereJunior-kehitysohjelma sekä palvelualueen vastuulle kuuluva kehittäminen ja asiakasohjaus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja toimii palvelualueensa lautakunnan ja sen jaoston esittelijänä.

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan palvelualueelle kuuluvat kasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä perustettavan palvelualueen vastuulle kuuluva kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja toimii palvelualueensa lautakunnan ja sen jaoston esittelijänä.

Kehittämisjohtajan vastuulla on sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen tuki- ja kehittämispalveluiden johtaminen kuten hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä hankintojen tuki ja kehittäminen. Lisäksi hänen vastuullaan on palvelualueen asiakasohjaus, asiakasmaksut ja kehittäminen. Kehittämisjohtaja on palvelualueen johtajan 1. varahenkilö.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja sivistyspalvelujen palvelualueelle perustetaan johtajan virat 1.1.2020 alkaen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle perustetaan kehittämisjohtajan virka 1.1.2020 alkaen seuraavasti:

Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Kustannuspaikka: 113450
Esimies: Konsernijohtaja
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko

Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Johtaja, sivistyspalvelut
Kustannuspaikka: 113440
Esimies: Konsernijohtaja
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko

Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Kehittämisjohtaja
Kustannuspaikka: 113450
Esimies: Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko

Konsernijohtaja vahvistaa virkojen kiinteän kokonaispalkan erillisellä päätöksellä.

Perustettavien johtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja strategisen tason johtamiskokemus. Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Hyvinvoinnin palvelualueen johtajan ja avo- ja asumispalvelun palvelujohtajan virat lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konsernihallintoon perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa ja kehittämisjohtajan virka 1.1.2020 alkaen.

Perustettavien johtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja strategisen tason johtamiskokemus. Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Hyvinvoinnin palvelualueen johtajan (nro 50031550) ja avo- ja asumispalvelun palvelujohtajan (nro 50046670) virat lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juha Yli-Rajala, Niina Pietikäinen, Inka Salonen, Sanna Sipilä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.