Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 403 Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma 

TRE:3858/10.03.07/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hankela Kirsti, Hankearkkitehti, Kirsti.Hankela@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta on 21.8.2019 päätöksellä § 112 päättänyt Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta. Päätöstä tulee korjata perustelutekstin asiavirheen vuoksi.

Korjattu Kaupin huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen rakentamiseen 1.150 000 €. Vuokrataso (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) on 427.822 €/vuosi.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE: 7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin. Merkittävän toiminnallisen ja liikenteellisen muutoksen on 2017 tuonut yksityisen liikuntahallin, Kauppi Sport Centerin, rakentaminen urheilupuiston alueelle.

Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 M€ investointimäärärahan vuosille 2019-2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys hyväksyttiin 24.1.2019 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, asunto- ja kiinteistölautakunta sai tiedoksi hankkeen tarveselvityksen 28.1.2019.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, mutta rakentamisen toteutusjärjestystä piti muuttaa. Ensimmäisessä vaiheessa pesäpallo- ja jalkapallokenttien laidalle rakennetaan huoltorakennus, joka valmistuttuaan mahdollistaa nykyisten 1970-luvulla valmistuneiden kahvila-huoltorakennusten purkamisen ja pysäköintialueen uusimisen. Samalla toteutetaan turvalliset kevyen liikenteen reitit. Kaupin urheilupuiston maankäytöstä tehdään rinnalla toiminnallinen yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos, jonka määräyksiä jatkossa noudatetaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi pesäpallokatsomo ja jalkapallokatsomo huoltotiloineen sekä niiden vaatimat uudet autopaikat.

Tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien mukaisen huoltorakennuksen investointikustannuksiksi on laskettu 2,77 M€, josta viherkaton osuus on 0,225 M€. Lisäksi tulee aurinkosähköjärjestelmä 0,04 M€. Nykyinen huoltorakennus ja kahvila Sport Centerin edustalla puretaan, kustannusarvio on 0,14 M€. Purettavien rakennusten tilalle toteutetaan nykyistä toimivampi uudistettu pysäköintialue. Pysäköintialueen toteuttamisen investointikustannus on 1,15 M€.

Viherkatto

Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö on pyytänyt ehdotusta rakennushankkeesta, jossa voitaisiin toteuttaa viherkatto pilottina ja koerakentamiskohteena yhteistyössä UNaLab-hankkeen kanssa. Pilotti tulee olemaan Tampereen kaupungin julkisten rakennusten ensimmäinen viherkatto ja se on tärkeä imagotekijä, kun rakennetaan kestävää kaupunkia ja ohjataan yksityisiä rakentajia viherkattojen rakentamiseen. Viherkattoratkaisun koerakentamiskohteeksi valittiin Kaupin huoltorakennus. Viherkaton aiheuttamat lisäkustannukset on laskettu erikseen. Viherkattopilotin tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa monistettavaa tietoa. Viherkattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Katolta mitataan vähintään UNaLab-projektin ajan huleveden viivytystä ja laatua, luonnon monimuotoisuutta ja viherkaton turvallisuutta rakenteelle pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen sidontaa ja vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen on mahdollista selvittää laskennallisesti.

Viherkaton suunnittelee Ramboll ja työtä tukee ohjausryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Rambollilla on oma UnaLab-budjettinsa suunnitteluun ja Tampereen kaupunki saa UNaLab-rahoitusta viherkaton toteutukseen maksimissaan 100.000 €. Lisäksi rahoitusta on varattu mittauksiin. Toteutuksen EU-tuki saadaan projektiaikaisiin poistoihin 05/2022 saakka.

Tilan tarve

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden. Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kasvavaa toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja huoltotoimintaa. Sitä varten rakennetaan erillinen uusi huoltorakennus sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Huoltorakennus sisältää pääosin puku- ja pesutiloja, myös konetallin ja tulostoimiston.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 600 hym² ja 869 brm². Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste on 731 htm².

Aikataulu

Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelu. Huoltorakennuksen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä 2020 ja tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi, yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä. Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvia Suomen rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia säännöksiä ja ohjeita (1.1.2018). Alueen turvallisuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien sijoittuminen ja liikkuminen. Pysäköintiongelmaa voidaan helpottaa järjestelemällä uudelleen Kuntokadun päässä sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen jälkeen, kun vanhat huoltorakennukset on purettu. Pysäköinnin isot ratkaisut tehdään asemakaavamuutoksen mukaisina. Rakennuksen energiatehokkuus on C-luokkaa.

Toiminnan kustannukset

Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset:

Huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen rakentamiseen 1.150.000 €. Vuokrataso on (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 427.822 €/vuosi.

Hankkeelle esitetään 2,8 M€ vuodelle 2020 ja 3,6 M€ vuodelle 2021 ja 4,2 M€ vuodelle 2022, yhteensä 10,6 M€.

Henkilöstökulut pysyvät saman suuruisina kuin tällä hetkellä, koska toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tämä päätös korvaa Asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.8.2019  antaman päätöksen § 112. Asunto- ja kiinteisölautakunnan päätös 21.8.2019 § 112 kumotaan kokonaisuudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden.

Kokouskäsittely

Antti Ivanoff teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden."

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ivanoffin toivomusponnen.

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 22.8.2019 päätöksellä § 119 päättänyt Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta. Päätöstä tulee korjata perustelutekstin asiavirheen vuoksi.

Korjattu Kaupin huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen rakentamiseen 1.150 000 €. Vuokrataso (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) on 427.822 €/vuosi.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE: 7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin. Merkittävän toiminnallisen ja liikenteellisen muutoksen on 2017 tuonut yksityisen liikuntahallin, Kauppi Sport Centerin, rakentaminen urheilupuiston alueelle.

Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 M€ investointimäärärahan vuosille 2019-2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys hyväksyttiin 24.1.2019 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, asunto- ja kiinteistölautakunta sai tiedoksi hankkeen tarveselvityksen 28.1.2019.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, mutta rakentamisen toteutusjärjestystä piti muuttaa. Ensimmäisessä vaiheessa pesäpallo- ja jalkapallokenttien laidalle rakennetaan huoltorakennus, joka valmistuttuaan mahdollistaa nykyisten 1970-luvulla valmistuneiden kahvila-huoltorakennusten purkamisen ja pysäköintialueen uusimisen. Samalla toteutetaan turvalliset kevyen liikenteen reitit. Kaupin urheilupuiston maankäytöstä tehdään rinnalla toiminnallinen yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos, jonka määräyksiä jatkossa noudatetaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi pesäpallokatsomo ja jalkapallokatsomo huoltotiloineen sekä niiden vaatimat uudet autopaikat.

Tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien mukaisen huoltorakennuksen investointikustannuksiksi on laskettu 2,77 M€, josta viherkaton osuus on 0,225 M€. Lisäksi tulee aurinkosähköjärjestelmä 0,04 M€. Nykyinen huoltorakennus ja kahvila Sport Centerin edustalla puretaan, kustannusarvio on 0,14 M€. Purettavien rakennusten tilalle toteutetaan nykyistä toimivampi uudistettu pysäköintialue. Pysäköintialueen toteuttamisen investointikustannus on 1,15 M€.

Viherkatto

Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö on pyytänyt ehdotusta rakennushankkeesta, jossa voitaisiin toteuttaa viherkatto pilottina ja koerakentamiskohteena yhteistyössä UNaLab-hankkeen kanssa. Pilotti tulee olemaan Tampereen kaupungin julkisten rakennusten ensimmäinen viherkatto ja se on tärkeä imagotekijä, kun rakennetaan kestävää kaupunkia ja ohjataan yksityisiä rakentajia viherkattojen rakentamiseen. Viherkattoratkaisun koerakentamiskohteeksi valittiin Kaupin huoltorakennus. Viherkaton aiheuttamat lisäkustannukset on laskettu erikseen. Viherkattopilotin tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa monistettavaa tietoa. Viherkattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Katolta mitataan vähintään UNaLab-projektin ajan huleveden viivytystä ja laatua, luonnon monimuotoisuutta ja viherkaton turvallisuutta rakenteelle pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen sidontaa ja vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen on mahdollista selvittää laskennallisesti.

Viherkaton suunnittelee Ramboll ja työtä tukee ohjausryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Rambollilla on oma UnaLab-budjettinsa suunnitteluun ja Tampereen kaupunki saa UNaLab-rahoitusta viherkaton toteutukseen maksimissaan 100.000 €. Lisäksi rahoitusta on varattu mittauksiin. Toteutuksen EU-tuki saadaan projektiaikaisiin poistoihin 05/2022 saakka.

Tilan tarve

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden. Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kasvavaa toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja huoltotoimintaa. Sitä varten rakennetaan erillinen uusi huoltorakennus sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Huoltorakennus sisältää pääosin puku- ja pesutiloja, myös konetallin ja tulostoimiston.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 600 hym² ja 869 brm². Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste on 731 htm².

Aikataulu

Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelu. Huoltorakennuksen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä 2020 ja tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi, yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä. Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvia Suomen rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia säännöksiä ja ohjeita (1.1.2018). Alueen turvallisuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien sijoittuminen ja liikkuminen. Pysäköintiongelmaa voidaan helpottaa järjestelemällä uudelleen Kuntokadun päässä sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen jälkeen, kun vanhat huoltorakennukset on purettu. Pysäköinnin isot ratkaisut tehdään asemakaavamuutoksen mukaisina. Rakennuksen energiatehokkuus on C-luokkaa.

Toiminnan kustannukset

Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset:

Huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen rakentamiseen 1.150.000 €. Vuokrataso on (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 427.822 €/vuosi.

Hankkeelle esitetään 2,8 M€ vuodelle 2020 ja 3,6 M€ vuodelle 2021 ja 4,2 M€ vuodelle 2022, yhteensä 10,6 M€.

Henkilöstökulut pysyvät saman suuruisina kuin tällä hetkellä, koska toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.8.2019 antaman päätöksen § 119. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 22.8.2019 § 119 kumotaan kokonaisuudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden."

Kokouskäsittely

Hanna Salo teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden."

Sirpa Pursiainen kannatti Salon esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629 ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 384 käyttää otto-oikeuttaan asunto- ja kiinteistölautakunnan päätökseen 4.9.2019 § 135 koskien Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 § 394 käyttää otto-oikeuttaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätökseen 10.9.2019 § 131 samassa asiassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti hyväksyä Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Lisäksi lautakunta hyväksyi toivomusponnen: Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden. Sivistys- ja kulttuurilautakunta teki vastaavan päätöksen ja hyväksyi samanlaisen toivomusponnen.

Kaupin huoltorakennuksen hanke sisältää rakennuksen lisäksi aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton sekä vanhojen rakennusten purkamisen ja pysäköintialueen rakentamisen.

Hankesuunnitelmaan sisältyneen viherkaton kokeilu ja toteuttaminen on tarkoituksenmukaista tehdä toisessa kohteessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi sillä muutoksella, että viherkatto poistetaan suunnitelmasta.

Päätös

Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi sillä muutoksella, että viherkatto poistetaan suunnitelmasta.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat ponnet:

Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu pysäköintialue on toteutettava edullisemmin.

Viherkatto toteutetaan lähitulevaisuudessa kaupunkirakenteeseen paremmin sopivassa kohteessa.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja hankearkkitehti Kirsti Hankelalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavat lisäponsiehdotukset:

"Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu pysäköintialue on toteutettava edullisemmin.
Viherkatto toteutetaan lähitulevaisuudessa kaupunkirakenteeseen paremmin sopivassa kohteessa."

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksiensa saamaa kannatusta ja totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Anne Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko Heinonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.