Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 399 Pormestarin varahenkilöiden nimeäminen 

TRE:5821/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Lyly Lauri, Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen hallintosäännön 3 §:n mukaan pormestarin varahenkilöinä lukuun ottamatta kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta ja henkilösöasioista toimivat apulaispormestarit kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä, ellei muualla toisin määrätä.

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki on valittu kilpailukykyjohtajaksi ja valtuusto valitsi kokouksessaan 16.9.2019 hänen tilalleen apulaispormestariksi Jaakko Stenhällin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pormestarin varahenkilöinä lukuun ottamatta kapunginhallituksen puheenjohtajuutta ja henkilöstöasioita toimivat apulaispormestarit Aleksi Jäntti, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja apulaispormestari Jaakko Stenhäll tässä sijaantulojärjestyksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Lyly, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll, Arja Kekäläinen, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Katri Naulo, Riikka Lähteenmäki, Tiia Joki, Erika Eischer, Erika McSherry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.