Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 402 Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus 

TRE:5100/10.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 § 53 toteuttaa Tampereen raitiotien toteutussuunnitelman ensimmäisen osan mukaisen reittikokonaisuuden välillä Hervanta - Pyynikintori - Tays. Samassa yhteydessä päätettiin reittikokonaisuuden toisen osan (keskustasta länteen) osalta edetä toteutussuunnitelman mukaisessa tavoiteaikataulussa. Raitiotien reitti kulkee pääasiassa kaupungin omistamilla katu- ja muilla yleisillä alueilla.

Raitiotien hallinnointia varten on perustettu Tampereen Raitiotie Oy. Yhtiön ja kaupungin kesken on valmisteltu liitteen mukainen sopimusluonnos raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta. Kaupungin puolelta sopimusvalmistelu on tehty yhteistyössä lakiyksikön, kiinteistötoimen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.

Sopimuksella annetaan yhtiölle oikeus käyttää ja sijoittaa omistamansa raitiotiejärjestelmän edellyttämiä raiteita ja muita ratarakenteita ja niihin liittyviä laitteita ja rakennelmia sekä pysäkki- ja laiturialueita kaupungin omistamille tai hallitsemille yleisille katu- tms. alueille. Sopimus alkaa takautuvasti 5.1.2017 Tampereen Raitiotie Oy:n rekisteröinnistä lukien.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Liitteenä oleva sopimusluonnos raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa hyväksytään. 

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään sopimusluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia ja allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lasse Oksanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh 040 806 4007 ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 384 käyttää otto-oikeutta asunto- ja kiinteistölautakunnan päätökseen 4.9.2019 § 128 koskien sopimusluonnoksen hyväksymistä raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa ja oikeuttaa kiinteistöjohtaja tekemään sopimusluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös 4.9.2019 § 128 pysytetään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nurminen, Juha Perämaa, Milko Tietäväinen, Mika Periviita, Ville-Mikael Tuominen, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.