Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 424 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023 

TRE:7274/00.00.03/2022

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä kokousjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksistaan 19.9.2022. Kaupunginhallituksen vuoden 2023 kokoukset esitetään pidettäväksi liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kerran kuukaudessa on tarkoitus pitää suunnittelupainotteinen kehittämiskokous pääsääntöisesti valtuuston kokousta seuraavana maanantaina. Kaupunginhallitus on 30.8.2021 myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden kehittämiskokousasioissa toimikaudella 2021-2023 niiden valtuustoryhmien puheenjohtajille, joiden valtuustoryhmästä ei ole jäsentä tai varajäsentä kaupunginhallituksessa sekä nuorisovaltuuston edustajalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 kokoukset pidetään liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena. Kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti valtuuston kokousta seuraavana maanantaina, pidetään suunnittelupainotteinen kehittämiskokous.

Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin aikoina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti kokousaikatauluehdotusta siten, että kesäkuun kehittämiskokous pidetään 19.6.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun aikatauluehdotuksen olevan käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)