Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 422 Korjaus vuoden 2022 talousarvion muutoksia koskevaan päätökseen 

TRE:511/02.02.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 15.11.2021. Alkuperäisessä talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos (kaupunki sekä liikelaitokset ja rahastot) oli 26,637 milj. euroa alijäämäinen ja nettoinvestoinnit 234,639 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa arvioitiin tarvittavan 140 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt muutoksista talousarvioon tämän jälkeen 31.1.2022 ja 21.2.2022. Näiden muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on noin 28,7 milj. euroa alijäämäinen ja nettoinvestoinnit -290,4 milj. euroa.

Toimintakatteen muutosesitykset

Toimintakatteeseen eli toimintatuloihin tai -menoihin esitetään nettomääräisesti vajaan 3,9 milj. euron parannusta:

Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään lisättäväksi 1,8 milj. euroa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelujen ostojen ylityksiin ja Liikunta ja nuoriso -palveluryhmän maksutuottojen alittumiseen. Lisäksi sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään siirrettäväksi 0,24 milj. euroa konsernihallinnon yhteisistä eristä osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään yhteensä 11,0 milj. euron lisäystä, josta 9 milj. euroa psykososiaalisen tuen palvelujen ja 2 milj. euroa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintamenojen ylityksiin. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatuloja esitetään lisättäväksi 18,2 milj. euroa. Merkittävin poikkeama koskee maankäyttösopimuskorvauksia, joita on kertymässä yli 12 milj. euroa talousarviota enemmän. Myös vuokratulojen sekä tonttien ja rakennusten myyntivoitot ovat ylittämässä suunnitellun. 

Yhdyskuntalautakunnalle esitetään siirrettäväksi joukkoliikennelautakunnalta 0,323 milj. euroa liittyen tarkentuneisiin kustannusten kohdentumisiin.

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioon esitetään 5,0 milj. euron lisäystä, koska polttoaineen hinnannousu on lisännyt joukkoliikenteen järjestämiskustannuksia, ja koska lipputulot ovat alittumassa arvioidusta. 

Konsernihallinnon yhteisten erien tuloarviota on tarpeen nostaa vajaalla 3,2 milj. eurolla tammikuussa myytyjen Coxa Oy:n osakkeiden myyntivoittojen johdosta.

Verotulojen muutokset

Verotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän ja talousarviota esitetään korotettavaksi kunnallisveron osalta 19 milj. euroa ja yhteisöveron osalta 40 milj. euroa.

Kunnallisveron kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Palkkasumman kasvu on ollut arvioitua korkeampi, joskin kasvu on syksyllä hiipunut. Jäännösveron kertymiseen liittyy epävarmuutta ja on mahdollista, että arvioitua enemmän kertyy vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna. 

Yhteisöveron tuotto on merkittävästi vuosi sitten arvioitua parempi. Yritysten maksamat verovuoden 2021 lisäennakot olivat arvioitua suuremmat ja näkyivät tammi-helmikuun verotilityksissä. Myös tilitykset verovuodelta 2022 ovat olleet arvioitua korkeampia.

Valtionosuuksien muutokset

Valtionosuuksia on kertymässä noin 5 milj. euroa talousarviota enemmän. Ennusteessa on huomioitu tähänastiset valtionosuuspäätökset. Loppuvuonna on vielä mahdollista muutokset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin.

Peruspalvelujen valtionosuus on ylittymässä vajaa 0,4 milj. euroa, koska valtio jakoi kesällä käyttämättä jääneen määrärahan kunnille asukasluvun suhteessa.

Veromenetysten kompensaation ennuste ylittää talousarvion noin 2,1 milj. eurolla, koska valtio päätti keväällä polttoaineiden hinnannousun johdosta määräaikaisesta työmatkakuluvähennyksestä ja sen verotuloihin negatiivisen vaikutuksen kompensoinnista kunnille. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin on saatu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kuluvana vuonna. Valtionosuusarviota esitetään nostettavaksi noin 2,5 milj. euroa.

Investointimenojen muutos

Osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin esitetään lisättäväksi 0,24 milj. euroa yhdyskuntalautakunnalle. Vastaava summa vähennetään Konsernihallinnon yhteisten erien toimintamenoista. 

Pitkäaikaisten lainojen muutos

Kaupunki ei nosta vuonna 2022 pitkäaikaista korollista lainaa, vaan rahoitustarve katetaan lyhytaikaisella lainalla. Elokuun lopun tilanteessa arvioitiin lyhytaikaisten korollisten velkojen määrän tytäryhtiöille kasvavan vuonna 2022 noin 67 milj. eurolla. Lainamäärän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 932 milj. euroa. 

Edellä esitettyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos on noin 39,2 milj. euroa ylijäämäinen, nettoinvestoinnit ovat noin 290,6 milj. euroa ja pitkäaikaista lainaa ei nosteta. Toimintakatteen ja investointien muutoksista on tarkemmat esitykset liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2022 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 39,198 milj. euroa ylijäämäinen, nettoinvestoinnit ovat 290,613 milj. euroa ja pitkäaikaista korollista velkaa ei nosteta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Lauri Savisaarelle, johtaja Leena Viitasaarelle sekä johtaja Rantasen varahenkilö, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 405 esittää valtuuston päätettäväksi vuoden 2022 talousarvioon tehtäviä muutoksia.

Osa vuodelle 2022 suunnitelluista sote-kiinteistöjen myynneistä ei toteudu vuonna 2022. Tämän vuoksi asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon esitetään merkittäviä muutoksia. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatuloihin kaupunginhallituksessa 10.10.2022 esitetty 18,2 milj. euron lisäys esitetään peruttavaksi. Lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatuottoja esitetään vähennettäväksi sote-kiinteistöjen myynnin viivästymisen vuoksi 22,6 milj. euroa. Talousarviomuutoksen vaikutus lautakunnan toimintakatteeseen on yhteensä 22,6 milj. euroa negatiivinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän ja talousarviota esitetään korotettavaksi kunnallisveron osalta 19 milj. euroa, yhteisöveron osalta 47 milj. euroa ja kiinteistöveron 2,5 milj. euroa tarkentuneiden veroarvioiden perusteella. Muutos kaupunginhallituksessa 10.10.2022 olleeseen esitykseen on 9,5 milj. euroa (yhteisövero 7,0 milj. euroa ja kiinteistövero 2,5 milj. euroa).

Asia on perusteltua käsitellä kiireellisenä, jotta tiedossa olevat poikkeuksellisen isot poikkeamat talousarvioon saadaan hyväksytyksi ja talousarvioon saadaan tehdyksi olennaiset muutokset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen 10.10.2022 § 405 tekemä esitys valtuustolle peruutetaan ja tehdään uusi esitys.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2022 talousarvioon tehdään 18.10.2022 korjatussa liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 7,898 milj. euroa ylijäämäinen, nettoinvestoinnit ovat 290,613 milj. euroa ja pitkäaikaista korollista velkaa ei nosteta.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 24.10.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Ilmari Nurminen liittyi kokoukseen.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Reija Linnamaa, Lauri Savisaari, Leena Viitasaari, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Virpi Ekholm, Sanna Kareinen, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)