Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 423 Lielahden yleissuunnitelma 

TRE:8581/10.02.03/2021

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Susanna Virjo, puh. 041 730 6093, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lielahden yleissuunnitelma on valmistunut. Lielahden länsiosaan laadittu yleispiirteinen suunnitelma sovittaa yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tarpeita hiilineutraalisuustavoite huomioiden. Suunnitelma esittää kaupungin tavoitteet alueen kehittämiselle ja toimii lähtökohtana laadittaville asemakaavoille. Yleissuunnitelman alue on osa Lielahti-Hiedanrannan aluekeskusta ja nyt laadittu suunnitelma jatkaa vuonna 2020 hyväksyttyä Hiedanrannan yleissuunnitelmaa Lielahdenkadusta länteen, Ylöjärven rajalle asti. Suunnittelutyö käynnistyi alkuvuodesta 2021, tavoitteista ja vaihtoehdoista on keskusteltu useassa vaiheessa maanomistajien, yrittäjien, asukkaiden ja viranomaisten kanssa.

Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa – valtuustokausi 2021-2025 esitetään tarkemmat yleiskaavaratkaisut neljälle osa-alueelle, joista yksi on Lielahti-Hiedanranta. Yleissuunnitelman sisältö tullaan viemään tarpeellisilta osin vaiheyleiskaavakartalle. Lielahden yleissuunnitelma-alueen suunnittelun ohjaus muun muassa kaupan mitoituksen osalta täsmentyy vaiheyleiskaavassa. 

Yleissuunnitelmassa esitetään keskeiset kehittämisen periaatteet neljälle eri luonteiselle vyöhykkeelle. Rakenne noudattaa pääosin kantakaupungin yleiskaavaa. 

1) Eteläosassa osoitetaan uutta asumista 1500 asukkaalle tehokkaan kaupallisen alueen lisäksi, jolloin aluerakenne raitiotiepysäkin ympärillä monipuolistuu. Korttelin läpi on suunniteltu kävelyreitti.

2) Tilaa vaativan kaupan alueelle on sijoitettu mahdollisimman paljon liiketilaa täydentävällä rakentamisella. Kaupallisten selvitysten mukaan ostovoiman kasvu tällä seudulla on niin suuri, että kaupan tiloja tarvitaan alueella mahdollisimman paljon.

3) Pohjoisosaan on sijoitettu raitiotielinjan lisäksi raitiotievarikko, uusi lämpökeskus sekä jäteasema. Viime vuosina havaitut viitasammakoiden elinympäristöt vaativat huolellista yhteensovittamista asemakaavoitus- ja rakentamisvaiheissa.

4) Monimuotoinen ja leveä viheralue toimii suojavyöhykkeenä nykyisen asutukselle. Uudet reitit parantavat merkittävästi kävelyverkostoa. Pohjoisessa kulkee merkittävä ekologinen yhteys ja hulevesien viivytys toimii osana viherverkostoa.

Liikenneselvityksessä tavoitteena on ollut turvata liikkuminen kaikilla kulkutavoilla. Katuverkkoon esitetään muutoksia vähitellen toteutettavaksi hankkeiden ja asemakaavoituksen yhteydessä. Raitiotierata kulkee suunnitelmassa alueen halki. Käynnissä olevaa raitiotien tarkentavaa yleissuunnitelmaa Lielahti-Ylöjärvi, maankäytön suunnitelmaa ja liikenneverkkoa on sovitettu tiiviisti yhteen työn aikana. Asumisen yhteyteen on varattu pysäköintitalo ja kannen alaista pysäköintiä. Pyöräilyn alueellinen pääreitti kulkee itä-länsisuunnassa alueen poikki.

Kunnallistekniikan ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelmassa esitetään säilyvät ja siirrettävät verkostot sekä hulevesien käsittelyn pääperiaatteet. Yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tehty myös muita selvityksiä: kaupallinen selvitys, kaupan selvitys Lielahti-Hiedanranta, melu- ja tärinäselvitys, ilmastoselvitys, luontotietoselvitys, viitasammakkoselvitys ja taloustarkastelu.

Selostuksessa on esitetty arvioita toteuttamisen aikatauluista. Toteuttaminen ohjelmoidaan kokonaisuutena huomioiden Lielahden ja Hiedanrannan aluekeskuksen tarkoituksenmukainen kehittyminen. Raitiotielinjan rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätöstä, rakentaminen arvioidaan aloitettavaksi vuonna 2029 ja sen pohjalta on ajoitettu mm. katuverkon muutoksia. Suurjännitelinjan maakaapelointi Hiedanrannan suunnasta Lamminpään sähköasemalle ja ilmajohdon purkaminen ajoittavat asemakaavoitusta ja rakentamista. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa, joten asemakaavoituksen ajoitus neuvotellaan myös maanomistajien kanssa.

Lielahden yleissuunnitelma on osa valtuustokauden 2021-2025 vaiheyleiskaavan selvitys- ja suunnitelma-aineistoa ja alueen suunnittelun ohjaus täsmentyy vaiheyleiskaavassa.

Lisätietoja osoitteessa www.tampere.fi/lielahdenyleissuunnitelma

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lielahden yleissuunnitelma hyväksytään alueen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ja Aarne Raevaara ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen, jotka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Aarne Raevaara esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lassi Kaleva kannatti Raevaaran palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 11 - 2.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 15%

    Aarne Raevaara, Lassi Kaleva

  • Ei 11 kpl 85%

    Lauri Lyly, Aila Dundar-Järvinen, Milka Hanhela, Anne-Mari Jussila, Jouni Markkanen, Jaakko Stenhäll, Anna-Kaisa Ikonen, Kalervo Kummola, Kirsi Kaivonen, Brigita Krasniqi, Sari Tanus

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Leena Viitasaari, Jukka Lindfors, Pia Hastio, Elina Karppinen, Riikka Rahkonen, Ari Vandell, Pekka Stenman, Virpi Ekholm, Jouni Sivenius, Marika Viinanen, Ville-Mikael Tuominen / Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Leinonen / Hiedanrannan Kehitys Oy

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)