Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 426 Valtuustoaloite Kaukajärven-Pitkäjärven luonnonsuojelualueen perustamiseksi - Tampereen Vihreä valtuustoryhmä 

TRE:3877/11.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö, kati.skippari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen ja Kangasalan kaupunkien vihreät valtuustoryhmät esittävät valtuustoaloitteissaan, että kaupunkien rajalle Kaukajärven ja Pitkäjärven eteläosiin muodostettaisiin yhtenäinen luonnonsuojelualue järvien ja niiden rantojen ja rantametsien luontoarvojen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi tulevillekin sukupolville. Aloitteen mukaan luontoarvojen turvaamiseksi Kaukajärvelle ja Pitkäjärvelle tulisi muodostaa yhtenäinen luonnonsuojelualue, joka alkaisi Haiharan kartanopuistosta, kattaisi Hikivuorenpuiston, Levonmäen rantalehdot, Kuuselantien ja Pitkäjärven jyrkät kuusikkorinteet ja ulottuisi aina Kisapirtin vanhoihin metsiin saakka.

Samalla alue palvelisi molempien kaupunkien asukkaita helposti ja ekologisesti saavutettavissa olevana lähiluontokohteena.

Alue on myös tärkeä seudullinen viheryhteys ja alueen asukkaiden jokapäiväinen virkistysalue. Alueen luonnon monimuotoisuuden ja saavutettavuuden vuoksi se palvelee retkeilijää todellisena luonnon kompaktina oppimateriaalina. Nämä erilaiset tarpeet tulisi sovittaa yhteen kehittämällä alueesta uudenlainen kaupunkilaisten lähiluonnonsuojelualue, joka turvaa täydentyvien kaupunginosien ekologisen kestävyyden. Suojelualueelle tulisi tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sisältäisi niin alueen suojeluarvojen turvaamiseksi vaadittavia toimia kuin tarpeellista ennallistamista ja virkistyskäytön ohjaamista ja luontopolkujen ja taukopaikkojen kehittämistä.

Alueella on kuntien lisäksi useita maanomistajia ja Kaukajärven etelärannalla on joitakin omakotitontteja ja vapaa-ajan asuntoja. Luonnonsuojelualue tulisi perustaa niin, että nykyisten asukkaiden ja mökkiläisten oikeudet turvataan.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää, että

- Tampereen ja Kangasalan kaupungit tekevät yhteisen selvityksen siitä, millainen luonnonsuojelualue Kaukajärvelle ja Pitkäjärvelle ja niiden etelärannoille voidaan muodostaa,

- selvityksessä kartoitetaan alueen luonnonarvot, niiden uhkatekijät, luonnonarvojen turvaamisen keinot sekä tavat yhteensovittaa alueen täydennysrakentaminen ja ekologisen kestävyys,

- selvityksessä arvioidaan luonnonsuojelualueen vaihtoehtoiset perustamistavat ja se, miten alueesta saadaan yhtenäinen ja toisaalta turvataan alueella olevien yksityisten maanomistajien oikeudet.

Valtuustoaloitteeseen on laadittu vastaus Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä yhteistyössä yleiskaavoituksen ja kiinteistötoimen kanssa. Aloitteen vastauksesta on myös keskusteltu Kangasalan kaupungin viranhaltijoiden kanssa, ja vastausten johtopäätökset valtuustoille ovat samankaltaiset. Kangasalan vastausta aloitteeseen on käsitelty 11.5.2022 Kangasalan elinkeinolautakunnassa ja 23.5. Kangasalan kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö, kati.skippari@tampere.fi

Esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnalle, ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu päätöksen liitteenä oleva lausunto merkitään tiedoksi. Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelu, kiinteistötoimi ja yleiskaavoitus ovat valmistelleet valtuustoaloitteeseen lausunnon, jota on käsitelty yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostossa 20.9.2022 § 89.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite sekä yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite sekä yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Eeva Punju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)