Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 427 Valtuustoaloite pubiratikan liikennöinnistä MM-kisavuodelle - Antti Moisander ym. 

TRE:4717/08.00.01/2022

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, puh. 040 801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144 884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet pubiratikan liikennöinnille Tampereen nykyisessä raitiotieverkostossa 2023 MM-kisavuoden aikana. Pubiratikka olisi ainutlaatuinen turistinähtävyys kisakaupungissa, joka edistäisi positiivista ja innovatiivista kuvaa kehittyvästä Tampereesta.

Tampereen kaupunki isännöi jääkiekon MM-kilpailuja vuonna 2023 yhdessä Latvian Riikan kanssa. Kisaisännyys vahvistettiin keväällä 2022 Tampereella pelattujen jääkiekon MM-kilpailujen yhteydessä.

Kevään 2022 kisoihin myytiin noin 300 000 lippua ja kisojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat alustavan arvion mukaan noin 30-40 milj. euroa. Tampereen kaupunki osallistui kisojen järjestelykustannuksiin ja kisojen ympärille toteutettuun ilmiöittämiseen, keskusta-alueen somistamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen yhteensä noin 800 000 eurolla. Palaute kaupunkitilan viihtyvyyden lisäämisestä ja Kesäkeitaan toteuttamisesta on ollut positiivista ja vahvistanut Tampereen positiivista imagoa.

Ajatus pubiratikan toteuttamisesta Tampereelle on mielenkiintoinen. Pubiratikan toteuttaminen olisi kuitenkin taloudellisesti hankalasti toteutettavissa ja pubiratikan liikennöintiin sisältyisi epävarmuustekijöitä. Pubiratikan toteuttaminen edellyttäisi sopivan vaunun hankkimista ja yhteistyökumppanin löytämistä, joka muuttaisi vaunun ravintolavaunuksi ottaen huomioon nykyiset ravintolatoiminnan säädökset. Vaunuun tulisi toteuttaa muun muassa saniteettitilat ja vesijärjestelmät. Mikäli pubiratikalle löydettäisiin sopiva toimija, tulee lisäksi ratkaista vaunun huoltoon ja säilytykseen liittyvät näkökulmat ja näistä aiheutuvien kustannusten kattaminen. Uniikin ravintolavaunun toteutukseen liittyy myös riski siitä, että mahdolliset yllättävät huoltotoimenpiteet saattaisivat pitää vaunun pois liikenteestä useita päiviä ja korvaavaa liikennevälinettä ei olisi hankittavissa. Pubiratikan toiminnan tulisi joka tapauksessa olla liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa, jonka toteuttamiseen kiinnostus nousisi ulkopuolisen rahoittajan ja toimijan toimesta. Alustavan arvion perusteella pubiratikkaan liittyvät kustannukset nousisivat satoihin tuhansiin euroihin ottaen huomioon valmisteluun, huoltoon, liikennöintiin ja varastointiin liittyvät kustannukset ja näitä ei olisi mahdollista toteuttaa julkisin varoin.  

Varsinaisen toiminnan lisäksi ison haasteen Tampereella asettaa Tampereen rataverkko, joka on Helsinkiin verrattuna suppeampi. Tampereella on kaksi linjaa, joita liikennöidään 7,5 minuutin vuorovälillä. Pubiratikka ei saisi toiminnallaan aiheuttaa ongelmaa perusliikenteelle, sillä joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta ensisijaisena tavoitteena on turvata sujuva ja täsmällinen ratikkaliikenteen kulku kaikkina liikennöintiaikoina. Rataverkosta johtuen erityisratikalla ei olisi mitään mahdollisuuksia väistää tai poiketa linjalta, jolloin se herkästi aiheuttaisi viivästyksiä ratikan perusliikenteelle tai jopa seisauttaisi sen. Pubiratikan toteuttaminen edellyttäisi rataverkkoa, jossa raitiovaunut voivat ohittaa toisensa.  

Edellytyksistä pubiratikan toteuttamiselle on keskusteltu tapahtumatiimin, Tampereen joukkoliikenteen ja Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa. Osapuolten näkemykset ovat yhteneväisiä sen osalta, että nykyiset olosuhteet eivät mahdollista sen toteuttamista.

Edellä kuvattujen teknisten näkökulmien lisäksi aikataulu jääkiekon MM-kilpailuihin on erittäin rajattu, koska päätös kisojen isännyydestä syntyi vain vuosi ennen kilpailuja. Vaikka kaupunkiorganisaatiolla on jo erittäin hyvää kokemusta vastaavan tapahtuman järjestelyistä, kaupungin omat resurssit ovat kiinnitettynä kisojen edellyttämien perusratkaisujen toteuttamiseen.

Vuoden 2022 jääkiekon MM-kisakokemuksen perusteella on arvioitu kaupungin onnistumisia ja sen perusteella on valmisteltu kehittämissuunnitelmia, miten kaupungin toimintaa parannetaan vuoden 2023 kisoihin. Yksi kehittämiskohde on yleisten alueiden viihtyvyyden lisääminen, ja kaupunki tuleekin kiinnittämään entistä enemmän huomiota olemassa olevien alueiden kehittämiseen ja niille toteutettavan palvelutarjonnan laajentamiseen. Näillä toimilla pyritään positiivisen mielikuvan vahvistamiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Tavoitteena on luoda kaupunkilaisille ja kisaturisteille kohtaamispaikkoja ja tarjota samalla paikallisille yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkitilan ilmiöittäminen ja ravintolatoiminnan mahdollistaminen on kustannuksiltaan ja järjestelyiltään nykyisessä aikataulussa toteutettavissa. Lisäksi kaupunkitilan elävöittäminen palvelee kaikkia kaupunkilaisia koko kesäkauden ajan. Kaupunkitilan kehittämistoimenpiteillä pystytään vahvistamaan positiivista kuvaa Tampereesta ja tukemaan Tampereen imagoa kehittyvänä kaupunkina.

Edellä kuvattujen näkökulmien perusteella Tampereella ei ole mahdollisuutta valmistella pubiratikan liikennöintiä vuodelle 2023.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Antti Moisanderin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Antti Moisander, Mika Periviita, Pekka Sirviö, Anna-Kaisa Heinämäki, Perttu Pesä, Reija Linnamaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)