Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

§ 333 Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta (kehittämiskokousasia) 

TRE:4713/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Tampereen ilmastopäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 prosenttia kompensoidaan. Strategialinjauksen mukaan tavoite saavutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa ja otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa.

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia -linja­ukset, jotka kytkevät hiilineutraalisuustavoitteen yhteen ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen kanssa sekä linjaavat kokonaisuuden toteutusta ja seurantaa. Linjausten toteuttamiseksi kaupunginhallitus käynnisti 26.11.2018 Kestävä Tampere 2030 -ohjelman, jonka yhdeksi tehtäväksi annettiin suunnitelman eli tiekartan laatiminen siitä, millä kaupungin toimenpiteillä ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä. Tiekartta on laadittu vuosien 2019 ja 2020 aikana yhdessä kaupungin palvelualueiden ja -yksiköiden kanssa.

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toimenpiteet on jaoteltu kuuteen teemaan, jotka koskevat kestävää kaupunkisuunnittelua, liikennejärjestelmää, rakentamista, energiaa, kulutusta ja kaupunkiluontoa. Toimenpiteitä on yhteensä 236. Laskelmien mukaan tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien toimenpiteiden vaikutuksia ei ole voitu vielä arvioida. Merkittä­vimpänä tekijänä jäävät toistaiseksi arvioimatta ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan kuntalaisten liikkumisvalintoihin mm. kaavoituksen ja liiken­nejärjestelmän kehittämisen kautta. Näin ollen kaupungin tarvitsee lähivuosina ratkaista keinot päästöjen vähentämiseksi. Tiekarttaa seurataan vuosittain, ja sitä päivitetään kahden vuoden välein. Tiekartan toimenpiteet alkavat toteutua sen myötä, kun niitä nostetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmiin.

Tiekartassa vaikuttavimpia päästövähennystoimenpiteitä ovat muun muassa Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen, bussien käyttövoimauudistus ja energianeuvonnan lisääminen. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lähivuosina lisäpanostuksia erityisesti joukkoliikenteen palvelutason sekä kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen, kestäviin kulkumuotoihin ohjaamiseen, asukkaiden ja taloyhtiöiden energianeuvonnan lisäämiseen, bussien puhtaisiin käyttövoimiin ja kuntien energiatehokkuussopimuksen edistämiseen. Olennaista on myös saada kaupungin sidosryhmät, yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukaan ilmastotyöhön.

Monet ilmastotoimenpiteistä ovat taloudellisesti kannattavia ja niistä on myös muita hyötyjä liiketoiminnan kehittämisestä ja kiinteistöjen arvon säilyttämisestä aina terveysvaikutuksiin ja imagohyötyihin. Peruskaupungin osalta ohjelmakauden (2021-2030) vuotuisiksi lisäkustannuksiksi on arvioitu noin 8,7-9,4 milj. euroa. Lisäkustannusten nettonykyarvo, jossa tulevat kustannukset on diskontattu nykyarvoisiksi ja jyvitetty ohjelmakaudelle, on noin 3,5-4,1 milj. euroa/ohjelmakauden vuosi. Nettonykyarvon esittäminen on tärkeää, jotta kustannusten kannattavuutta voi arvioida paremmin ja aikahorisontti tulee huomioiduksi. Arvio kattaa vain ne toimenpiteet, joille kustannukset on ollut mahdollista arvioida. Tiekartassa ei oteta kantaa kustannusten rahoittamiseen, vaan niistä tekevät palvelualueet esitykset talousarviokäsittelyn yhteydessä. Osa esitetyistä lisäkustannuksista pystytään kuitenkin kattamaan erilaisilla ulkopuolisilla rahoituksilla, kuten valtiontuella (esim. MAL4-ohjelma) ja asiakastuloilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta hyväksytään suunnitelmaksi kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Laura Inhalle, energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppäselle, projektipäällikkö Pauli Välimäelle ja suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Kalervo Kummola kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiina Elovaara, Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Kari Kankaala, Laura Inha

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)