Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 332 Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050 (kehittämiskokousasia) 

TRE:864/10.02.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017-2021. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloittamisen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisen nähtäville 8.3. - 31.5.2018. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville 4.4. - 31.5.2019.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat sekä painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon järjestäminen ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Kämmenniemeen laaditaan yleiskaavatyön yhteydessä yleissuunnitelma, jossa määritellään suuntaviivoja taajaman laajentamiselle ja kehittämiselle.

Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa hajarakentamisluonteista, jota kaavaluonnoksessa ohjataan vyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella. Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen. Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnosvaiheen palautteena saatiin 15 viranomaislausuntoa, 13 yhdistysten lausuntoa ja 92 kuntalaismielipidettä. Viranomaislausunnoissa pidettiin tärkeänä kaavan laatimista kokonaisuutena myös maaseutumaiselle alueelle.

Pirkanmaan liitto kiinnitti huomiota mm. Kintulammin aluetta koskevan maakuntakaavan tavoitteen varmistamiseen yleiskaavassa sekä elinkeinotoimintojen, mahdollisesti seudullisen merkittävyyden rajan ylittävään, aluevaraukseen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vesihuollon ratkaisuihin tulee ottaa selkeä kanta, rantayleiskaava tulee säilyttää voimassa sellaisenaan tai laatia kokonaan uusi ranta-alueiden maankäyttöä ohjaava kaava ja että ilmastovaikutusten arviointi sekä ilmastotavoitteita edistävät toimenpiteet tulee sisällyttää kaavaan.

Yhdistysten lausunnoissa nousi esille kaavaluonnoksessa esitetty vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus, metsätaloutta mahdollisesti rajoittavat ekologiset yhteystarve- ja ohjeelliset ulkoilureitti-merkinnät, Nurmin ohjeellinen sähkölinjavaraus sekä kiviainestuotannon turvaaminen.

Mielipiteistä puolet kohdistui Nurmin ohjeelliseen sähkölinjavaraukseen. Muita aiheita olivat mm. mitoitusvyöhykkeiden tarpeellisuus, ulkoilureittimerkinnät, maatilan talouskeskusten merkinnät sekä laajojen yhtenäisten metsäalueiden ja niiden välisten ekologisten yhteystarpeiden merkinnät. Myös loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asuinkäyttöön tulisi asukkaiden mielestä olla mahdollista koko alueella.

Palautteen perusteella on laadittu erillisselvitykset Kurun harmaan graniitin esiintymästä Kapeessa ja Nurmi-Naistenlahti voimalinjan yhteystarpeesta. Työn alla ovat mm. alueen viherrakenneselvitys ja Kämmenniemen taajaman kehityshistoria.

Vyöhykkeet rakentamisen ohjaamisessa on tarkoituksenmukaista säilyttää kaavaehdotuksessa, niiden osalta tutkitaan vielä vaihtoehtoisia mitoitusratkaisuja. Myös elinkeinotoimintojen kehittämistä sekä Kintulammin retkeily- ja ulkoilualueita koskevat kokonaisuudet tarkistetaan maakuntakaava huomioiden.

Kintulammi-Pukala -ulkoilureittisuunnitelma on valmisteilla yhdessä Oriveden kaupungin kanssa. Suunnitelman käynnistymistä on käsitelty Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 25.6.2019 ja Oriveden kaupunginhallituksessa 1.7.2019. Suunnitelmaan liittyvä maanomistajakuuleminen on aikataulutettu alkusyksyyn 2020, jonka jälkeen reitti voidaan merkitä myös yleiskaavaehdotukseen.

Vesihuollon osalta Tampereen kaupungin tulee ottaa kantaa vesihuoltolain mukaiseen vesihuollon kehittämis- ja järjestämisvelvollisuuteen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman jatkotyönä tehdään tarkempi tarkastelu alueen vesihuollon järjestämisestä ja se käsitellään yhdessä yleiskaavaehdotuksen kanssa yhdyskuntalautakunnassa.

Kämmenniemen yleissuunnitelmaa tarkistetaan palautteen pohjalta siten, että alueen luontoarvot ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot tulevat paremmin huomioiduiksi. Strategisessa yleiskaavassa Perttulanniemen alue on tarkoitus merkitä asumisen ja virkistyksen sekoittuneena alueena.

Yleiskaavaehdotuksen valmistelua jatketaan ja tavoitteena on saada se nähtäville syksyllä 2020 Kintulammi-Pukala -ulkoilureittisuunnitelmaan liittyvän maanomistajakuulemisen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään pöydälle 8.6.2020 kehitämiskokoukseen asti. Minna Minkkinen ja Lassi Kaleva kannattivat puheenjohtajan pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle kehittämiskokouksessa 8.6.2020.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan ponnen:

”Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen rakentumisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille, kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.”

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Pekka Salmi liittyi kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavan lisäponsiehdotuksen:

”Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen rakentumisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille, kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.”

Ilkka Sasi kannatti Lylyn ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Hurme, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)