Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 334 Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) tavoitteet vuosille 2021 - 2030 

TRE:4513/11.04.02/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Perustelut

Luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO) kehittää Tampereen kaupungin ekologisesti kestäviä toimintatapoja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta kaupungin vetovoimatekijänä kaupunkistrategian 2030 mukaisesti ja on osa kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymien Kestävä Tampere 2030 linjausten toteutusta. LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen osana kasvavaa kaupunkia ja tiivistyvää kaupunkirakennetta myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. 

Ohjelmaa valmistellaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa määritellään ohjelman tavoitteet vuoteen 2030. Tavoitteiden hyväksymisen jälkeen määritellään jatkotyönä toimenpiteet laajan osallistamisen avulla vuosien 2020 syksyn ja 2021 kevään aikana. LUMO-ohjelman toimenpiteet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2021. 

Nyt hyväksyttävät LUMO-ohjelman tavoitteet on valmisteltu kevään 2020 aikana ympäristönsuojeluyksikön johdolla. Ympäristönsuojelu valmisteli alustavat tavoitteet kansallisten ja kansainvälisten luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten ja tavoitteiden pohjalta, huomioiden Tampereen strategian, ympäristöpoliittiset linjaukset, paikalliset piirteet ja kaupungin vaikutusmahdollisuudet tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteita työstettiin edelleen 7.5.2020 järjestetyssä virtuaalisessa työpajassa, johon osallistui kaupunkiympäristön palvelualueen ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen eri yksiköiden edustajia sekä Tampereen Infra Oy:n ja luonnontieteellisen museon edustajia. Tavoitteita muokattiin saadun palautteen perusteella. Valmisteluprosessia ja sen aikataulua on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä "Tampereen LUMO tavoitteiden valmistelu”.

Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelmalle muodostettiin kuusi päätavoitetta: 

 1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa  

 1. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu  

 1. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia  

 1. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista  

 1. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa 

 1. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi.

LUMO-ohjelman tavoitteet taustoineen on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030".  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle:

LUMO-ohjelman tavoitteet ja jatkotyön eteneminen hyväksytään liitteen “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030" mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Harri Willberg ja Anni Nousiainen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Erik Lydén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Hiilinielujen kasvattaminen ja luontopohjaisten ratkaisujen käyttäminen on tärkeä kaupunkistrategian tavoite, joka täytyy tavoitteiden saavuttamiseksi huomioida myös luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävässä työssä. Tähän liittyen elinympäristöjen luonnontilaisuuden palauttaminen ennallistamalla sekä erityisesti soiden ennallistaminen tulee myös huomioida ohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Ohjelmassa tulisi huomioida lisäksi kaupungin ja kaupunkilaisten tekemien valintojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen myös valtakunnallisella tasolla. Kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallistamista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa tulee tiedottamisen parantamisen lisäksi kehittää myös vahvistamalla kaupungin roolia toiminnan mahdollistajana."

Sonja Harmaala, Katja Nisumaa-Saarela, Jouni Siren ja Kaisa Vatanen kannattivat Lydénin ehdotusta.


Matti Höyssä teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi jatkotoiminnassa pitää tukea ruuan lähituotannon monipuolisuutta, jossa myös huomioidaan myös karjatalous." Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Lydénin toivomusponsiehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 6 - 5, 2 tyhjää.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 46%

  Ilpo Sirniö, Matti Höyssä, Ossi Aho, Aleksi Jäntti, Matti Järvinen, Katja Karintaus

 • Ei 5 kpl 38%

  Erik Lydén, Sonja Harmaala, Katja Nisumaa-Saarela, Jouni Sirén, Kaisa Vatanen

 • Tyhjä 2 kpl 15%

  Ulla Kampman, Reeta Ahonen

Valmistelija

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198 ja ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen, puh. 040 139 1753, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

LUMO-ohjelman tavoitteet ja jatkotyön eteneminen hyväksytään liitteen “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030" mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle sekä ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willbergille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kirsi-Maarit Asplund teki seuraavan muutosehdotuksen: "Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030 ei ota kantaa siihen, mitä kustannuksia ohjelma tulee aiheuttamaan vuosi- ja ohjelmakaudella.Tampereen vakavan taloustilanteen johdosta ohjelman valmistelussa kaikista uusista kustannuksia aiheuttavista avauksista ja esityksistä on pidättäydyttävä."

Puheenjohtaja totesi Asplundin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

Tiedoksi

Harri Willberg, Anni Nousiainen, Kari Kankaala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)