Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 171 Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun pilottikokeilu kesän 2021 aikana 

TRE:2854/00.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Läntisen keskustan vetovoimaisena pitämiseen ja alueen uudistamiseen tarvitaan uutta ajattelua, nopeita kokeiluja ja erilaisia kehittämisen keinoja aina tapahtumista uusiin konsepteihin. Yksi keskustan tärkeimmistä alueista ja merkittävimmistä julkisista tiloista on Keskustori. Se yhdistää Hämeenkadun, kosken rantojen ja muiden ympäröivien alueiden toiminnot ja toimii suurtapahtumien yhteisöllisenä näyttämönä. Keskustorin sijainti ydinkeskustassa kaikkien liikennemuotojen solmukohdassa on erinomainen.

Keskustori on kuitenkin alue, joka tarvitsee lisää sisällöllistä toimintaa. Keskustoria kehittämällä monipuolistetaan kaupungin ydinkeskustan tarjontaa matkailun, kulttuurin ja liike-elämän näkökulmista. Uusia suunnitelmia Keskustorin kehittämiseen on saatu mm. läntisen keskusta-alueen visiotyöstä. Visiotyö esiteltiin helmikuussa kaupunginhallitukselle yhdessä läntisen keskustan kehittämisteemojen kanssa. Näiden pohjalta tullaan myöhemmin valmistelemaan läntisen keskustan elävöittämisen toimenpideohjelma, joka tulee sisältämään muun muassa Keskustorin kehittämisen pidemmän aikavälin kehittämisesityksiä. Nyt tarvitaan kuitenkin nopeaa reagointia ja toimenpiteitä läntisen keskustan ja Keskustorin sekä sen ympäristön elävöittämiseksi. Keskustorin ja Aleksis Kiven kadun pilottikokeilu on juuri tällainen nopea toimenpide.    

Kesän 2021 ajaksi (heinä-syyskuu) on suunniteltu Keskustorin alueelle Keskustorin kesäkeidas -nimistä konseptia, joka tarjoaa asukkaille ja matkailijoille viihtyisän oleskelualueen laadukkaan ruoan, juoman ja vapaa-ajan aktiiviteettien äärellä. Keskustorille voidaan mahdollistaa turvallinen ympäristö, jolla keskustaan saadaan asiakkaita ja asukkaille uutta, viihtyisää ulkotilaa. Laadukkaiden ulkotilojen merkitys ja tarve kaupungeissa on koronan myötä kasvanut.  

Uudet asiakasvirrat Keskustorille hyödyttävät useita yrittäjiä ja laajasti koko keskustaa. Keskustorin kesäkeidas avaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden markkinoida ja kasvattaa omaa palveluaan pop-up -toiminnan myötä. Kesäkeidas tukee kotimaanmatkailua ja luo Tampereelle uuden kiinnostavan koko perheen kohteen. Keskustorille tehtävät investoinnit ovat sijoitus myös tuleviin Keskustorin ja Tampereen tapahtumiin, etenkin suurtapahtumien vuonna 2022. Heinä-syyskuun ajalle tehdyt muut Keskustorin alueen varaukset on käyty varauksen tehneiden tahojen kanssa neuvotellen läpi ja heidän toiminnalleen on kartoitettu vaihtoehtoinen paikka.  

Konsepti on tavoitteena ulottaa myös Keskustoria laajemmalle alueelle, jolloin voidaan vaikuttaa ihmisvirtojen liikkumiseen keskustan eri kohteissa ja etenkin Laukontorin ja Keskustorin välillä, ja näin tuoda etua mm. Kauppahallille. Molinin aukiolle tehdään valmius esimerkiksi kisakatsomoiden järjestämiselle ja aukion aktivoimiselle yhteisöllisenä kaupunkitilana. Torien välisenä akselina toimiva Aleksis Kiven katu on mahdollista somistaa kesäkeidas -konseptin mukaisesti tuomalla sinne istuskelualueita, istutuksia ja kaupunkivihreää sekä toteuttamalla katumaalauksia.  

Yrityksille tehdään mahdolliseksi kadun valtaus ja oman yritystoiminnan laajentaminen liiketilan ulkopuolelle. Kadulla mahdollistetaan edelleen kaikki liikenteen muodot ja asiakaspysäköinnin toteutus suunnitellaan yhdessä yritysten tarpeita kuunnellen. Aleksis Kiven kadusta muodostuisi näin vetovoimainen kulkuyhteys torien välillä, joka houkuttelisi ihmisiä viihtymään ja liikkumaan läntisellä keskusta-alueella laajemminkin.   

Yhtenäisen ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan sekä kiinnostavan konseptin toteuttamiseksi Tampereen kaupunki vastaa alueelle tehtävistä kynnysinvestoinneista, jotka ovat hyödynnettävissä myös tulevina vuosina. Tavoitteena on toimintamalli, joka mahdollistaa mahdollisimman monipuolisen tarjonnan Keskustorin alueella ja useiden eri yrittäjien liiketoiminnan. Toteutuksessa hyödynnetään joulutorissa saatuja kokemuksia ja toimintamallia kehitetään saatujen oppien ja palautteiden perusteella seuraavina vuosina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven Kadun alueen pilottikokeilu kesän 2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen linjausten mukaisesti.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle, hankejohtaja Tero Tenhuselle, hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle sekä tapahtumapäällikkö Saara Saarteiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen ja Aila Dündar-Järvinen poistuivat keskustelun kuluessa.

Kirsi-Maarit Asplund poistui ja varajäsen Lassi Kaleva liittyi kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Lassi Kaleva kannatti Sasin ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 19.4.2021 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän 2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen linjausten mukaisesti.

Päätös

Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän 2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen linjausten mukaisesti yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa huomioiden riittävä kadunvarsipysäköinti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle, hankejohtaja Tero Tenhuselle, hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle sekä tapahtumapäällikkö Saara Saarteiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän 2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen linjausten mukaisesti yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa huomioiden riittävä kadunvarsipysäköinti.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Aleksi Jäntti palasi kokoukseen.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Anna-Kaisa Heinämäki, Saara Saarteinen, Mikko Siitonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.