Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 

TRE:2737/00.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin uudistettu kotouttamisohjelma on suunniteltu ja tuotettu Tampereen kaupungin poikkihallinnollisessa asiantuntijatyöryhmässä vuoden 2020 aikana. Uudessa kotouttamisohjelmassa esitellään kaupungin keskeiset maahan muuttaneiden kotouttamista edistävät ja tukevat palvelut.

Kotouttamisohjelma pohjautuu kaupungin strategisiin tavoitteisiin sekä kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiseen ohjelmaan. Kotouttamisohjelmassa nostetaan keskiöön asiakkaiden palvelupolut ja palveluiden sisällöt eri hallinnon aloilla. Uusi kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2021-2025.

Edellinen ohjelma on vuodelta 2014 ja kotouttamisohjelma tulisi kotoutumista edistävän lain mukaan olla jokaisella kunnalla ja kaupungilla päivitettynä neljän vuoden välein.

Kotouttamista edistävät palvelut ovat suurelta osin muuttuneet vuoden 2014 jälkeen sisällöllisesti ja myös rakenteellisia uudistuksia palveluiden järjestämisessä on tapahtunut kaupungin sisällä. Uusi kotouttamisohjelma on modernisoitu ja strukturoitu kokonaisuus, jossa palvelukuvaukset on tiivistetty ja kirjoitettu asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on, että viranomaiset ja kaupungin sidosryhmät sekä kaupungin eri yksiköissä työskentelevät työntekijät löytävät kotouttamisohjelmasta ajantasaisen tiedon kaupungin kotouttamista edistävistä palveluista työnsä tueksi. Myös kotoutumisvaiheessa olevat kuntalaiset voivat  hyödyntää uutta kotouttamisohjelmaa löytääkseen palvelut paremmin. Tärkeä osa-alue on myös työllisyyden kuntakokeilussa järjestettävien kotoutumisaikaisten pirkanmaalaisten työllisyyspalveluiden kuvaus. Uudistettu kotouttamisohjelma noudattelee myös kotoutumista edistävän lain ohjeistusta kunnan kotouttamisohjelman laatimisesta ja sisältörakenteesta.

Päätöksenteossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, tarjoaako uudistettu kotouttamisohjelma riittävän tuen kaupungin yksiköille, sidosryhmille ja viranomaisille ja siihen, edistääkö se kotouttavien palveluiden hyödyntämistä uusien maahan muuttaneiden kuntalaisten kotoutumisen tukemiseksi.

Kotouttamisohjelmasta laaditaan englanninkielinen käännösversio sekä arabian-, persian-, venäjän-, somalin- ja selkokielinen tiivistelmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 hyväksytään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Tavernelle ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 19.4.2021 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa. 

Liitettä on päivitetty kaupunginhallituksen 19.4.2021 keskustelun pohjalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirsi-Maarit Asplund poistui ja varajäsen Lassi Kaleva liittyi kokoukseen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Tavernelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Mari Taverne, Jaakko Stenhäll, Johanna Loukaskorpi, Aleksi Jäntti, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)