Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 36 Kaupunginvaltuuston iltakoulut keväällä 2020 

TRE:463/00.04.01/2020

Valmistelija

 • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, ohjelmajohtaja Juha Hemanus, puh. 044 430 9769, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.

Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta. Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.

Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuoroja.

Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää keväällä 2020 kolme iltakoulua:

 • maanantaina 17.2.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena psykiatrian integraatio
 • maanantaina 20.4.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena kulttuuripääkaupunkihaku ja sisäilma-asiat
 • maanantaina 18.5.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu
   

Psykiatrian integraatio: Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiohanketta on valmisteltu 2018 vuodesta alkaen. Hankkeen myötä pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus, laatu ja resurssit turvataan pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta. Päätöstä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen sairaalapalveluiden yhdistämisestä käsitellään sekä Tampereen kaupunginvaltuustossa että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 16.3.2020.

Kulttuuripääkaupunkihaku: Iltakoulussa valtuustolle esitellään EU:n kansainväliselle asiantuntijaraadille 5.5.2020 jätettävää Tampereen ja Pirkanmaan hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Sisäilma-asiat: Iltakoulussa 20.4.2020 esitellään Tampereen kaupungin palvelurakennusten ajankohtainen sisäilmatilanne sekä väistötilojen ja tulevien perusparannusten tilanne. Lisäksi käydään läpi periaatteet, joilla tämän hetken parhaaseen tutkimustietoon pohjautuen palvelurakennusten korjaustarve tai toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä oleva väistötilatarve arvioidaan.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu: Vuoden 2020 talous- ja strategiaprosessin suunnitteluaikataulun mukaan talousarviovalmistelun toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu käydään kaupunginvaltuustossa 18.5.2020. Tällöin on tiedossa ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella laadittu tilinpäätösennuste, uusimmat tiedot verorahoituksen kehityksestä ja kehysneuvotteluissa esitetyt keskeiset palvelutarpeiden muutokset.

Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginvaltuustolle järjestetään keväällä 2020 iltakoulut

 • maanantaina 17.2.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena psykiatrian integraatio
 • maanantaina 20.4.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena kulttuuripääkaupunkihaku (klo 15.00 - 15.30) ja sisäilma-asiat (klo 15.30 - 16.30)
 • maanantaina 18.5.2020 klo 15.00 - 16.30, toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu.
   

Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut. Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.

Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heli Hirvelä, Arto Lemmetty, Taru Kuosmanen, Juha Hemanus, Eija Oravuo, Virpi Ekholm, Teppo Rantanen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Aino Jokinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.