Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta päätoimiseen virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon 

TRE:3327/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari Jokirinne, puh. 040 806 2969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungille on 26.11.2019 saapunut oikaisuvaatimus johtaja, ammatillinen koulutus, Outi Kallioisen päätökseen 6.11.2019 § 192. Päätös koskee päätoimisen tuntiopettajan ottamista Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen.

Tampereen seudun ammattiopistossa on ollut avoinna ammatillisten tutkinnon osien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (autoala, autotekniikka). Hakuaika tehtävään oli 7.5.-20.5.2019. Johtajan 12.6.2019 § 116 tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksen tekijä haki oikaisua, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijä haastateltiin, laadittiin uusi ansiovertailu ja johtaja päätti valinnasta uudelleen 6.11.2019 § 192. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei tullut valituksi tehtävään.

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että päätöksen mukaan kukaan hakijoista ei täyttänyt kaikkia kelpoisuusehtoja ja kysytään, miten päätoimiseksi tuntiopettajaksi on voitu valita henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja. Hän toteaa, että rekrytoinnissa on edellisen oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoita kohdeltu eriarvoisesti ja on syntynyt syrjintäolettama. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että laki ei jäävää samoja valmistelijoita osallistumaan rekrytointiin, mutta on hyvän hallinnon mukaista, että henkilöt, joihin epäilys syrjinnästä työhönotossa kohdistuu, jääväävät itsensä. Rekrytoinnin luotettavuus hakijoiden objektiivisessa ja subjektiivisessa henkilöarvioinnissa on hänen mielestä kyseenalainen.

Tehtävää haki yhdeksän hakijaa. Alkuperäisessä päätöksessä on ollut valitettavasti kirjoitusvirhe, että kukaan hakijoista ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Virhe on korjattu hallintolain 51 §:n mukaisesti ja päätöksessä todetaan nyt, että yksi hakija täytti kelpoisuusehdot. Korjattu päätös on annettu hakijoille tiedoksi. Hakijoita on vertailtu hakuilmoituksessa mainittuihin kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin vaadittuihin seikkoihin nähden. Vertailussa painotettiin nykyaikaisen ajoneuvojen huoltotekniikan tuntemusta ja kokemusta merkkiorganisaatiossa toimimisesta. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot ovat olleet vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella valinta on tehty. Tehtävään on valittu tämä ainoa kelpoisuusehdot täyttänyt henkilö.

Hakijoita ovat haastatelleet samat esimiehet, jotta myös haastattelussa saatua vaikutelmaa on voitu verrata toisiinsa. Haastattelijat eivät ole tulleet aiemman oikaisuvaatimusprosessin takia esteellisiksi eikä heidän ole tullut jäävätä itseään valintaprosessissa muustakaan syystä. Asianmukaisen ansiovertailun tekeminen edellyttää sitä, että hakijoiden haastattelijoina toimivat samat henkilöt. 

Asian liitteet sisältävät henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei julkaista internetissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Minna Kaipinen:

Johtaja, ammatillinen koulutus, on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Jari Jokirinne, Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.