Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Palkkaohjelman periaatteet vuosille 2020-2024 

TRE:7448/01.03.00/2019

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.12.2019 § 535 käsiteltiin palkkaohjelmaa osana henkilöstöpolitiikkaa.

Palkkaohjelma on henkilöstöpoliittinen suunnitelma, jolla ohjataan peruspalkkoihin kohdistettavia korotuksia käytettävissä olevien varojen puitteissa vuosina 2020-2024. Palkkaohjelman painotuksia arvioidaan tarvittaessa uudelleen jo viisivuotiskauden aikana, mikäli esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden seurauksena aiheutuu tiettyihin ammattiryhmiin kohdennettuja peruspalkan korotuksia yleisten tasokorotusten sijasta. Palkkaohjelman päätarkoituksena on kaupungin peruspalkkojen kilpailukykyisyyden parantaminen. Palkkaohjelman lisäksi kaupungin palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan myös muilla tavoin, esimerkiksi työn tuloksellisuuteen liittyvien palkitsemiselementtien osalta.

Palkkaohjelmassa linjatuilla kehityskohteilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Myös toiminnan tehostamisen kannalta on perusteltua pyrkiä vähentämään vaihtuvuutta näissä tehtävissä.

Palkkaohjelma on luonteeltaan periaatelinjaus havaittujen kehittämiskohteiden priorisoinnista. Henkilöstöyksikkö ohjaa palkkausjärjestelmän kehittämistä tarkemmalla tasolla ja antaa vuosittain yksiköihin ohjeet palkkaohjelman linjausten täytäntöönpanosta. Palkkaohjelmassa linjattuihin tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin varaudutaan vuosittain talousarvion suunnittelun yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteen mukaiset palkkaohjelman periaatteet vuosille 2020-2024 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden neuvottelupäällikkö Mirva Sampakoskelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Niina Pietikäinen, Mirva Sampakoski, Terhi Kontio, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)