Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 39 Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 2020 

TRE:404/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Miia Ojala, puh. 040 773 4441, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n säännökset velvoittavat kaupunginvaltuuston päättämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata kaupunginhallitusta sen huolehtiessa kuntalain 39 §:n velvoittamana kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tampereen kaupunginvaltuuston 17.12.2018 § 243 hyväksymä Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet velvoittaa konsernihallinnon, palvelualueet, liikelaitokset, tytäryhtiöt ja säätiöt laatimaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen sekä ylläpitämään ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan. Kuvaus toimii näyttönä tilivelvollisen toimielimen, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten (johto) vastuulla olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä myös toimeenpanon arviointityökaluna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus liittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt kiinteäksi osaksi kaupunkikonsernin ja sen toimintayksikköjen tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaprosesseja. Kuvaus ja riskiprofiili toimivat näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimintaympäristöanalyysissä tunnistettujen ja analysoitujen uhkien ja mahdollisuuksien perusteella priorisoidaan merkittävimmät mahdollisuudet ja uhkat, mitkä muodostavat toimintayksikön riskiprofiilin. Riskiprofiiliin määritettyjen toimenpiteiden avulla keskeiset uhkat hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitos on valmistellut Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Miia Ojala, Esko Kautto, Matti Isotalo, Teemu-Taavetti Toivonen, Saija Micklin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)