Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021 

TRE:5248/00.01.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Pirkanmaan pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös on Tampereen kaupunginhallituksen 11.12.2017 tekemän päätöksen (60/2017) mukaan voimassa siihen saakka, kunnes maakunnan palvelutasopäätös tulee voimaan, tai asiasta toisin päätetään. Edellisen maakuntauudistuksen peruunnuttua uuden hallitusohjelman mukaisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen kuitenkin siirtyy selvästi eteenpäin alkuperäisestä 1.1.2020 suunnitellusta aloituksesta.   

Toimintaympäristön muuttuessa nykyistä pelastustoimen palvelutasopäätöstä esitetään tarkistettavaksi vuosille 2020 - 2021 niin, että se astuisi voimaan 1.1.2020. Seuraava palvelutasopäätös valmistellaan 2021 uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022 - 2025.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä toimintaympäristön muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumista sekä niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen kanssa on käyty kesäkuussa neuvottelu palvelutasopäätöksen tarkistuksen valmistelusta.

Sisäministeriön tilastokeskukselta tilaama päivitetty kansallinen riskiruutuaineisto saatiin käyttöön vasta viikolla 46, mikä viivästytti palvelutasopäätösesityksen valmistelua. Kuntien lausuntokierros voidaan toteuttaa vasta Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan käsittelyn jälkeen ennen Tampereen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.

Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta lähetetään kunnille lausunnolle neuvottelukunnan 29.11.2019 kokouksen jälkeen. Lausuntopyynnön liitteenä lähetetään Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistus 2020 - 2021 ja tarkistettu riskialuekartta.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta päättää esittää kuntien lausunnot huomioiden Tampereen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistuksen 2020 - 2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100 ja kehittämispäällikkö Martti Honkala, puh. 040 776 3948, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Pirkanmaan pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös on Tampereen kaupunginhallituksen 11.12.2017 § 696 tekemän päätöksen mukaan voimassa siihen saakka, kunnes maakunnan palvelutasopäätös tulee voimaan, tai asiasta toisin päätetään. Edellisen maakuntauudistuksen peruunnuttua uuden hallitusohjelman mukaisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen kuitenkin siirtyy selvästi eteenpäin alkuperäisestä 1.1.2020 suunnitellusta aloituksesta.

Toimintaympäristön muuttuessa nykyistä pelastustoimen palvelutasopäätöstä esitetään tarkistettavaksi vuosille 2020-2021 niin, että se astuisi voimaan 1.1.2020. Seuraava palvelutasopäätös valmistellaan vuonna 2021 uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022-2025.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä toimintaympäristön muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumista sekä niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen kanssa on käyty kesäkuussa neuvottelu palvelutasopäätöksen tarkistuksen valmistelusta.

Pelastustoimen palvelutason tarkistuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet kahden paloaseman rakentamiseksi Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavalmiuden turvaamiseksi. Näiden lisäksi on käynnissä olemassa olevien paloasemien uusinta Hämeenkyrössä ja Urjalassa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.

Sisäministeriön tilastokeskukselta tilaama päivitetty kansallinen riskiruutuaineisto saatiin käyttöön vasta viikolla 46, mikä viivästytti kuntien lausuntokierroksen toteuttamisen Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan kokouskäsittelyn 29.11.2019 jälkeen. Neuvottelukunta päätti lähettää palvelutasopäätöksen tarkistusesityksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kuntien lausunnot huomioiden.

Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta on ollut kunnilla lausunnolla 31.12.2019 mennessä. Lausuntopyynnön liitteenä on ollut Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2020-2021 Liite 1 ja tarkistettu riskialuekartta Liite 2.

Lausunnot ovat tulleet määräaikaan mennessä 11 kunnasta. Lausunnoissa ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistuksen 2020-2021 voimaan saattamista. Lausuntojen perusteella palvelutasopäätöksen perusteisiin ja kehittämissuunnitelmaan on tehty pieniä tarkennuksia. Yhteenveto lausunnoista ja niiden vastineista ovat liitteenä 3.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Lausunnot

Tampereen kaupungin lausunto, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula:

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vastaa hyvin Tampereen kaupungin tarpeisin. Palvelutasopäätöksessä tulee hyvin esille yhteistyön merkitys alueen toimijoiden kanssa niin erilaisten onnettomuusuhkien (normaaliolojen häiriötilanteet) osalta sekä myös poikkeusolojen yhteisessä suunnittelussa. Palvelutasopäätöksestä ilmenee, että ennalta estävä toiminta on hyvällä tasolla ja siihen liittyvien tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Tampereen kaupunki kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu sitä kautta jatkuvasti. Onkin tärkeä asia, että toimintaympäristön muutosten osalta on nostettu esiin kahden paloaseman rakentaminen Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavalmiuden turvaamiseksi.

Palvelutasopäätöksessä on nostettu esille myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uudet toimintamallit ja niiden sitominen osaksi vuosikelloa. Onkin varsin tärkeä asia, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat Pelastuslaitoksella kiinteä osa johtamista ja päivittäisiä prosesseja. Tähän liittyvää kehitystyötä tullaan jatkamaan mm. kaupungin konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikön vetämässä riskienhallinnan kehittämisverkostossa.

Yhteenvetona todetaan, että palvelutasopäätös on perusteellisesti valmisteltu ja eikä siihen ole huomautettavaa.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Martti Honkala, Miia Ojala, Saija Micklin, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan ELY-keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Porin hätäkeskus, Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan liitto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.