Kaupunginhallitus, kokous 27.1.2020

§ 33 Tukea vanhenemiseen - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2023 

TRE:8140/00.01.02/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§ 5) edellyttää kunnilta, että nämä laativat suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma laaditaan osana kunnan strategista suunnittelua ja sen hyväksyy kunnan valtuusto.

Tampereen kaupunki laati ensimmäisen lakisääteisen suunnitelman viime valtuustokaudella ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 12.9.2016. Tämän valtuustokauden 2020-2023 suunnitelma, Tukea vanhenemiseen, perustuu Tampere - sinulle paras -kaupunkistrategian tavoitteisiin. Tavoitteista ikäihmisten näkökulmasta katsottuna keskeisimpiä ovat ennaltaehkäisy, yhteisöllisyys ja osallisuus, kumppanuus ja asiakaskokemus. Ikääntynyt ihminen on toimija, ei toiminnan kohde.

Ikääntyneen väestön tukemisen suunnitelman tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikäihmisillä on mahdollisuus jatkaa omanlaistaan elämää, vaikka toimintakyky heikkenisikin. Suunnitelmassa ja eritoten sen toteuttamisen osalta halutaan painottaa jo edellä mainittua seikkaa, että ikääntynyt ihminen on toimija, ei toiminnan kohde.

Suunnitelma pitää sisällään ensin hieman tausta-aineistoa toimintaympäristöstä ja joitakin tunnuslukuja. Toisessa kappaleessa kerrotaan neuvonnan ja ohjauksen merkittävyydestä ja sen roolista kaikista tärkeimpänä osana, kun ikääntynyt ihminen alkaa miettiä, kenen kanssa voisi keskustella mieleen nousevista asioista. Kolmas ja neljäs kappale avaavat kotona asumista tukevaa toimintaa. Viides kappale kertoo palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta ja viimeinen kappale osallisuudesta ja sen mahdollisuuksista.

Ikäihmiset ovat oman arkensa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heillä on oltava mahdollisuuksia kehittää omia nykyisiä ja tulevia palveluitansa. Tätä kaupunki ei pysty toteuttamaan yksin, vaan siihen tarvitaan kumppaneita yhdistyksistä, yrityksistä ja ikäihmisiä itsestään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelujohtaja Mari Patronen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ikäihmisten palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§ 5) edellyttää kunnilta, että nämä laativat suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma laaditaan osana kunnan strategista suunnittelua ja sen hyväksyy kunnan valtuusto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään.

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään kaupunginhallituksen tekemin muutoksin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja palvelujohtaja Mari Patroselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Irja Tulonen ehdotti seuraavaa täydennystä suunnitelmaan: "Palvelusopimusta käsiteltäessä otetaan asiakkaan ja hänen omaisten kuuleminen häntä koskevassa asiassa huomioon." Lauri Lyly kannatti Tulosen ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Tulosen ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Mari Patronen, Liisa Malinen, Anniina Tirronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)