Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 439 Hankintojen kehittämisen tilannekatsaus (kehittämiskokousasia) 

TRE:6915/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Marika Pakkanen, puh. 044 486 3630 ja hankintapäällikkö Tanja Welin, puh. 040 128 6644, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hankinnat muodostavat merkittävän osan kaupungin toimintamenoista. Vuonna 2021 hankintojen osuus talousarvion menoista investointimenot mukaan lukien on noin 1,2 mrd. euroa. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen lisäksi kaupunki hankkii kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluita. Kaupunki hankkii merkittävästi palveluita myös kaupungin sidosyksikköasemassa olevilta yhtiöiltä. Kaupungin toimintayksiköissä valmistellaan hankintojen strategiset linjaukset sekä yksiköt vastaavat hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuomi Logistiikka Oy tuottaa kilpailutuksen tukipalvelut.

Kaupungin hankinnan periaatteet suuntaavat kaupungin hankintojen toteuttamista. Hankinnan periaatteiden toteutumista seurataan osana toiminnan ja talouden raportointia. Hankintatoiminnan tuloksellisuutta mitataan hankintojen tehokkuusmittariston avulla ja mittaristoa seurataan vuosittain osana talousarvion tavoitetta. 

Hankintojen merkitys talouden tasapainottamisessa on suuri ja panostamalla kehittämiseen voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja vaikuttavampia hankintoja. Kaupungissa on tunnistettu keskeisiä hankintatoiminnan haastekohtia, joiden kehittäminen on edellytys hankintojen tuloksellisuuden kasvattamiselle. Hankintatoiminnassa pyritään kokonaisvaltaiseen johtamisen ja toiminnan kehittämiseen, jossa näkökulmia ovat toimintamallien kehittäminen, hankinnan tietojärjestelmien ja tiedon saatavuuden kehittäminen sekä hankintatoimen osaaminen ja organisointi.

Hankintatoimen tuloksellisuuden paraneminen edellyttää tehokasta ja osaavaa hankintatoimea. Osana hankintojen kehittämiskokonaisuutta on tarkasteltu hankintatoimen osaamista ja organisoitumista ja tunnistettu nykyisen organisoinnin ja toimintamallien haasteita. Projektissa luotiin esitys hankintojen johtamisen kategoriapohjaisesta toimintamallista, jossa organisoiduttaisiin uudella, hankintojen tuloksellisuutta kasvattavalla tavalla. Mallilla tuettaisiin hankintojen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden ja hankinnan periaatteiden toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hankintojen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Hankintatoimen organisoinnin suunnittelua jatketaan esitetyn vaihtoehdon pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaakko Mustakallio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle, kehittämispäällikkö Marika Pakkaselle, hankintapäällikkö Tanja Welinille sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Ilmari Nurminen ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Marika Pakkanen, Tanja Welin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)