Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 438 Tampereen strategian valmistelutilanne ja strategisen johtamisjärjestelmän kokonaisuus (kehittämiskokousasia) 

TRE:2162/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategian valmistelu on käynnistynyt kaupunginhallituksen linjaaman prosessin mukaisesti. Strategia valmistellaan siten, että se on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 15.11.2021. Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua tehdään strategialuonnoksen pohjalta.

Strategialuonnosta Tekemisen kaupunki on valmisteltu elo-syyskuun aikana valtuuston ja kaupunginhallituksen ohjauksessa. Valtuustolle järjestettiin osana strategiakoulutusta 12.8.2021 mahdollisuus kommentoida ensimmäisiä strategialuonnoksia. Valtuusto ja ylin johto kokoontuivat 25.8.2021 strategiawebinaariin, jossa myös kommentoitiin Tekemisen kaupunki -luonnosta. Kommentit koottiin yhteen ja niiden pohjalta valmisteltiin luonnos, joka tuotiin kaupunginhallituksen käsittelyyn 6.9.2021. Kaupunginhallituksen keskustelu huomioiden työstettiin seuraava luonnos valtuuston 20.9.2021 iltakoulua ja valtuuston kokouksessa käytävää lähetekeskustelua varten. Valtuuston esittämät kommentit on koottu yhteen. Syyskuun aikana luonnosta ovat kommentoineet myös lautakunnat, palvelualueet sekä kaupungin henkilöstö.    

Strategialuonnoksen valmistelua jatketaan lokakuun aikana. Seuraava luonnos valmistellaan lokakuun alkuun ja se toimitetaan valtuustoryhmille 8.10.2021 mennessä. Mahdolliset kommentit luonnokseen toivotaan 12.10.2021 mennessä. Strategia viimeistellään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 25.10.2021 (varapäivä 1.11.2021).

Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua sekä talousarviotavoitteiden valmistelua tehdään strategialuonnoksen pohjalta. Pormestariohjelma on huomioitu tavoitteiden valmistelussa. Pormestarin talousarvioesitykseen 25.10.2021 sisällytetään alustavat vuoden 2022 sitovat toiminnan tavoitteet. Tavoitteet esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä 15.11.2021. 

Uudella strategialla tavoitellaan tiivistä ja helposti viestittävää strategiaa. Näin ollen pormestariohjelman kaikkia konkreettisia sisältöjä ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää strategiadokumenttiin, vaan strategian tavoitteena on kiteyttää pormestariohjelman ja kevään aineistojen keskeiset viestit vuoteen 2030 ulottuvaan kokonaisuuteen. Strateginen johtamisjärjestelmä koostuu useista asiakirjoista. Pormestariohjelman toimeenpano varmistetaan sisällyttämällä ohjelman sisältöjä myös muihin johtamisjärjestelmän asiakirjoihin (mm. erillisohjelmat ja -suunnitelmat, palvelusuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat).

Lautakuntien ja konsernihallinnon palvelusuunnitelmat ovat osa strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokaudelle 2022-2025. Ne tarkentavat ja toimeenpanevat Tampereen strategiaa, pormestariohjelmaa sekä strategiaa tarkentavia erillisohjelmia ja -suunnitelmia. Palvelusuunnitelmiin kootaan lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat linjaukset ja tavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet. Lisäksi palvelusuunnitelmat sisältävät muut mahdolliset linjaukset lautakuntien ja konsernihallinnon toiminnan johtamiseksi. Palvelusuunnitelmissa esitetään myös pitkän aikavälin hankintalinjaukset sekä riskiprofiilit ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Palvelusuunnitelmien laadinta käynnistyy syyskuussa strategialuonnoksen ja pormestariohjelman pohjalta. Valmistelijoiden tueksi on koottu taulukko pormestariohjelman palvelusuunnitelmiin sisällytettävistä linjauksista ja toimenpiteistä. Palvelusuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa 18.2.2022 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen strategian valmistelutilanne ja strategisen johtamisjärjestelmän kokonaisuus merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitus ohjaa strategialuonnoksen jatkovalmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle sekä strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)