Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 442 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:2711/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungissa asuvista vammaisista, heidän omaisistaan tai vammaisjärjestöjen edustajista neuvoston puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä neljä Tampereen kaupungin edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajan valitsee vammaisneuvosto varsinaisista jäsenistään.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on vammaisneuvosto. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Vammaisneuvostossa on toiminut esteettömyystyöryhmä.

Neuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori.

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on nimennyt 8.9.2021 ehdokkaikseen vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2021 - 2023 seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja Esko Jantunen, varajäsen Jani Heikkola

Milla Ilonen, varajäsen Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen, varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh, varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio, varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen, varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius, varajäsen Maire Telenius.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostoon valitaan vammaisten ja vammaisjärjestöjen edustajina jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi

Esko Jantunen, varajäsen Jani Heikkola

Milla Ilonen, varajäsen Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen, varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh, varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio, varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen, varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius, varajäsen Maire Telenius

sekä 4 muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Esko Jantunen.

Vammaisneuvosto oikeutetaan nimeämään 8-jäseninen esteettömyystyöryhmä.

Päätös

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostoon valittiin vammaisten ja vammaisjärjestöjen edustajina jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi

Esko Jantunen, varajäsen Jani Heikkola

Milla Ilonen, varajäsen Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen, varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh, varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio, varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen, varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius, varajäsen Maire Telenius

sekä

Tarja Mesiä, varajäsen Pirkko Laakso

Johanna Santaniemi, varajäsen Risto Masonen

Riku Seppälä, varajäsen Brigita Krasniqi

Taisto Ahjoharju, varajäsen Sirpa Tuppurainen.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Esko Jantunen.

Vammaisneuvosto oikeutetaan nimeämään 8-jäseninen esteettömyystyöryhmä.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana Kalervo Kummola esitti vammaisneuvoston jäseneksi Tarja Mesiää ja varajäseneksi Pirkko Laaksoa.

Kirsi Kaivonen esitti jäseneksi Johanna Santaniemeä, varajäsenenään Risto Masonen.

Jaakko Stenhäll esitti jäseneksi Riku Seppälää, varajäsenenään Brigita Krasniqi.

Lassi Kaleva esitti vammaisneuvoston jäseneksi Taisto Ahjoharjua ja varajäsenenään Sirpa Tuppurainen.

Puheenjohtaja totesi Kummolan, Kaivosen, Stenhällin ja Kalevan ehdotusten tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Hanna Karojärvi, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.