Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 443 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:2710/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Kirsi Nurmio, puh. 040 806 3135 ja palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on kuntalain 26 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. Kaupunginhallituksen 3.6.2019 § 242 hyväksymän vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvoston kaikki jäsenet ovat eläkeläisiä ja heidät valitaan kaupunginvaltuuston voimasuhteiden mukaan.

Vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvostossa on 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä. Vanhusneuvostossa on toiminut työjaosto, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vanhusneuvoston esittelijäsihteerinä toimii sivistyspalvelujen palvelualueelta määrätty henkilö.

Vanhusneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2021 - 2023 ehdotetaan seuraavia henkilöitä: 

puheenjohtajaksi Juha Salonen

varapuheenjohtajaksi Tarja Jokinen

jäseniksi

Eero Portaankorva

Kari Itkonen

Ilkka Salonen

Marja Civill

Maire Kauhanen

Tuula Kivimäki

Reijo Laitinen

Kari Lindbom

Taina Törmä

Oriveden kaupunginhallitus on 13.9.2021 § 256 nimennyt Tampereen kaupungin vanhusneuvostoon Oriveden kaupungin edustajaksi vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varalle varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet selviävät vasta Oriveden vanhusneuvoston ensimmäisessä kokouksessa.

Tampereen kaupungin vanhusneuvostoon ei ole nimetty varajäseniä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan vanhusneuvosto.

Vanhusneuvostoon valitaan 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä Oriveden vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Vanhusneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vanhusneuvostossa voi toimia työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan vanhusneuvosto.

Vanhusneuvostoon valittiin 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä Oriveden vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Juha Salonen
Tarja Jokinen
Eero Portaankorva
Kari Itkonen
Ilkka Salonen
Marja Civill
Maire Kauhanen
Tuula Kivimäki
Reijo Laitinen
Kari Lindbom
Taina Törmä sekä
Oriveden kaupungin nimeämä Oriveden vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Vanhusneuvoston jäsenistä valittiin puheenjohtajaksi Juha Salonen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Jokinen.

Vanhusneuvostossa voi toimia työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Tiedoksi

Valitut, Oriveden vanhusneuvosto, Kirsi Nurmio, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.