Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 437 Vuoden 2022 talousarvion laadinnan tilannekatsaus (kehittämiskokousasia) 

TRE:511/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vuoden 2021 talousarvio on toteutumassa koko kaupungin tasolla talousarviota parempana ja tilikauden tuloksesta tulee ylijäämäinen erityisesti suurten myyntivoittojen ja hyvin kehittyneiden verotulojen vuoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehyksen edellisen valtuustokauden päätteeksi 21.6.2021 § 305. Investointien osalta uusi kaupunginhallitus linjasi 30.8.2021, että taloussuunnitelmakauden 2022-2025 vuotuiseksi keskimääräiseksi investointitasoksi tavoitellaan 240 milj. euroa.

Toimintayksiköt ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukaisesti. Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa toimintakate on kasvamassa 3,9 prosenttia vuoden 2021 toteumaennusteeseen verrattuna. Verorahoitus on kasvamassa vain 1,1 prosenttia. Verorahoituksen matala kehitys aiheutuu kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön laskusta vuonna 2022, jonka vaikutus on Tampereelle 30 milj. euroa. Vuosikate on talousarviovalmistelussa 86,3 milj. euroa ja tilikauden tulos on 26,7 milj. euroa alijäämäinen. Investointiesitys on kaupunginhallituksen linjauksen mukainen 239,8 milj. euroa ja lainamäärän osalta varaudutaan 115 milj. euron kasvuun.

Vuoden 2022 jälkeiseen talouden suunnitteluun sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia, sillä sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen ei ole syksyllä 2021 vielä saatavilla tarpeeksi tietoa ja lisäksi pysyvien vastaavien myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten taso on putoamassa vuodesta 2023 lähtien.

Lähivuosien talousarvioiden valmistelussa on noudatettava tiukkaa menokuria ja myös investointien tasoa on arvioita kriittisesti liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Talousarviovalmistelussa tulee pidättäytyä  uusista pysyviä menoja lisäävistä esityksistä.

Talousarviovalmistelun eteneminen
Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 25.10.2021, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 1.11.2021 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 15.11.2021.

Kehitysohjelmat
Kaupunginhallitus linjasi talousarviokehyksen yhteydessä, että vuosien 2022-2025 kehitysohjelmakokonaisuuden valmistelu tapahtuu syksyn 2021 aikana osana strategiaprosessia, ja että talousarviovalmistelussa varaudutaan myös uusien ohjelmien käynnistämiseen. Strategialuonnoksen ja pormestariohjelman pohjalta esitetään määrittelyvaiheen käynnistämistä kolmen uuden ohjelma-aihion osalta: Älykaupunki kaupunkilaisille (Data Driven City), Elämystalouden kehitysohjelma sekä Hiilineutraaleja tekoja. Jatkavista ja uusista ohjelmista koostuva kehitysohjelmakokonaisuus esitellään pormestarin talousarvioesityksessä ja kaupunginvaltuusto päättää ohjelmien resursoinnista talousarvion yhteydessä.

Tampereen kaupungin kehittämistoiminnan kärkenä toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa olevia kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat ovat laajoja, pääsääntöisesti kahta tai kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia panostuksia ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2021 aikana toteutuksessa on ollut kuuden kehitysohjelman kokonaisuus: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere (ekosysteemiohjelma ja Kestävä Tampere -ohjelma), Vetovoimainen elämyskaupunki sekä Tampere Junior. Kaupunginhallitus päätti talousarviokehyksen yhteydessä 21.6.2021 § 305, että nykyisistä ohjelmista jatkavat vuonna 2022 Viiden tähden keskusta, Hiedanranta sekä Tampere Junior. Tarve kyseisten ohjelmien jatkolle vuoden 2022 jälkeen sekä niiden tavoitteiden päivittämiselle arvioidaan uuden strategian pohjalta ja tuodaan kh:lle linjattavaksi helmikuun 2022 loppuun mennessä. Smart Tampere ja Raitiotie kehitysohjelmat puolestaan päättyvät ohjelmasuunnitelmien mukaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Myös Vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelma, jonka kärkenä on toteutettu kulttuuripääkaupunki 2026 -hakua, päättyy vuoden 2021 aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin vuoden 2022 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja Tampere Junior sekä uudet kehitysohjelma-aihiot Älykaupunki kaupunkilaisille (Data Driven City), Elämystalous sekä Hiilineutraaleja tekoja otetaan huomioon talousarvion jatkovalmistelussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)