Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 383 Elinkeinopolitiikan tilannekatsaus (kehittämiskokousasia) 

TRE:5418/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211 279, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kaupungin elinkeinopoliittinen tahtotila ja painopisteet ovat sisältyneet Business Tampereen seudulliseen elinkeinostrategiaan, jonka laadintaan kaupunki on osallistunut yhdessä ympäristökuntien kanssa, eikä kaupungilla ei ole omaa kirjoitettua elinkeinostrategiaa.  Seudullinen elinkeinostrategia päivitettiin viimeksi 2019. Tampereen Elinkeinopoliittiset linjaukset laadittiin täydentämään ja tarkentamaan kaupungin tahtotilaa ja tavoitteita erityisesti sellaisissa asiakokonaisuuksissa, joihin seutustrategia ei ota kantaa. Siksi nyt laaditut linjaukset kuvaavat laajempaa kokonaisuutta, kuin perinteiset elinkeinostrategiat.

Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisten linjausten valmistelu käynnistyi alkuvuonna 2020. Kevään 2020 aikana dokumentin skenaarioita työstettiin laaja-alaisesti palvelualueiden työpajoissa. Kesän aikana dokumentti on käynyt kommenttikierroksella palvelualueiden johtoryhmissä sekä konsernihallinnon johtoryhmässä. Johtoryhmät kommentoivat ja tarkensivat dokumentin linjausehdotuksia, jotka sisällytettiin nyt kaupunginhallitukselle esitettävään versioon. 

Elinkeinopoliittiset linjaukset on laadittu kaupunkistrategiasta johdetun elinkeinopoliittisen tahtotilan konkretisoimiseksi ja ohjenuoraksi kaupungin eri toimintayksiköille. Dokumentin tarkoituksena on nostaa esiin kaupungille elinkeinopoliittisesti tärkeimmät kokonaisuudet ja -periaatteet. Esitetyt skenaariot keskittyvät kolmeen tärkeään näkökulmaan: yritykseen kaupungin asiakkaana, osaajien työllistämiseen ja osaajien pitovoimaan. Näillä kaikilla on keskeinen vaikutus yritysten ja yksilöiden viihtyvyyteen, tyytyväisyyteen sekä toimintaedellytyksiin kaupungissa. 

Korona on vaikuttanut radikaalisti kaupungin yritystoimintaan ja työllisyyteen. Kaupunki on aktiivisesti tukenut yritysten selviytymistä ja käynnisti koronasta toipumista tukevien toimenpiteiden suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Katsauksessa kuvataan keskeisemmät toteutetut toimenpiteet. 

Kaupunki suunnittelee kumppanuustoimintaa ja ekosysteemisopimusta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kumppanuustoiminta rakentuu kolmen Tampereelle tärkeän kasvuekosysteemin varaan, jotka ovat: uudistuva ja kestävä teollisuus, rakentaminen, energia ja infra sekä digitaaliset hyvinvointipalvelut. Keskustelut ministeriön kanssa etenevät sopimuksen laadintaan syksyn aikana. Sopimusten toimenpiteitä rahoitetaan EAKR-asetuksen artiklan 9 mukaisen kestävän kaupunkikehittämisen kautta. Rahoituksen suuruus ja kaupungin omavastuuosuudet täsmentyvät neuvotteluiden aikana. 

Kasvuyritystoiminnan kiihdyttämiseksi lokakuussa 2020 avataan kaupungin startup-talo. Hankkeen suunnittelu käynnistyi vuoden 2019 aikana ja sopivimmaksi kohteeksi valikoitui sijaintinsa ja tilojen kannalta Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistama Åkerlundinkatu 8:n talo, jonka käytöstä Tredu luopui kesällä 2019. Startup-talo luo kaupunkiin startup-yrityksille toimintaympäristön, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja houkutteleva paikka yrittämiselle. Se myös lisää sijoittajien kiinnostusta kaupunkia kohtaan. Talo tulee olemaan Tampereen näyteikkuna uudelle yritystoiminnalle ja siitä kehitetään kohtaamispaikka yritystoimintaa suunnitteleville, alkuvaiheen yrityksille, startup-yhteisöille sekä opiskelijoille ja kansainvälisille osaajille. Talon operointiin valittiin kilpailutuksella kesällä palveluntuottaja. Talossa on keväästä alkaen tehty remontointia, joka on kokonaisuudessa valmis marraskuussa 2020.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus ohjaa strategisesti merkittäviä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Elinkeinopolitiikan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, elinkeinojohtaja Timo Antikaiselle sekä kasvupalvelujohtaja Irene Impiölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiina Elovaara ja Johanna Loukaskorpi liittyivät kokoukseen keskustelun aikana.

Tiina Elovaara, Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Timo Antikainen, Teppo Rantanen, Irene Impiö, Sanni Pöntinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)