Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 384 Hiedanrannan yhtiömalli, pääomitus ja apporttiomaisuuden luovutus 

TRE:7385/02.06.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Hiedanrannan yhtiömallin tavoitteena ovat olleet rahoitusratkaisut, joilla kevennetään peruskaupungin käyttötalousmenoja ja investointipanostuksia sekä samalla nopeutetaan alueen rakentumista. Hiedanrannan alueen toteutus yhtiömallilla antaa kaupungille paremmat edellytykset toteuttaa kaupunkistrategiaa, kun peruskaupungin taloudellisia ja henkilöresursseja voidaan kohdistaa muihin strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Hiedanrannan aluekehittämisen tehtävien kokonaisuuden poistuminen peruskaupungin taloussuunnittelusta vähentää siis priorisointitarvetta sekä käyttötalouden että investointien osalta, kun samoista resursseista on kilpailemassa yksi suuri kokonaisuus vähemmän.

Hiedanrannan kehitysohjelman toimeenpano on yhtiöitetty kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiörakenne koostuu vuoden 2019 perustetuista Hiedanrannan Kehitys Oy:stä sekä Hiedanranta Ky:stä. Hiedanrannan Kehitys Oy on käynnistänyt toimintaansa alueen kehittämiseksi ja toteutuksen edistämiseksi. Hiedanranta Ky:n toiminta ei tosiasiallisesti ole käynnistynyt. Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020 § 10 Hiedanranta Ky:lle apporttiomaisuutena luovutettavista alueista Hiedanrannan aluekehittämistä varten, hyväksyi päätöksen liitteenä olleen apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteineen sekä oikeutti konsernijohtajan tarvittaessa tekemään luovutuskirjaan sekä sen liitteisiin vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia. Kaupunki ja Hiedanranta Ky allekirjoittivat 30.3.2020 ehdollisen apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Luovutuskirjan sisältö poikkesi kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä 27.1.2020 § 10, minkä johdosta lopullinen allekirjoitettu luovutuskirja tulisi vielä hyväksyä valtuustossa. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin 8.6.2020 § 274, että apporttiomaisuuden luovutuksessa Hiedanranta Ky:lle ei edetä ennen kaupunginhallituksen linjausta lopullisesta yhtiömallista. Koska nyt esitetyn Hiedanrannan yhtiömallin muutoksen johdosta apporttiomaisuus tullaan luovuttamaan Hiedanrannan Kehitys Oy:lle ja Hiedanranta Ky tullaan purkamaan, ei Hiedanranta Ky:n kanssa allekirjoitettua ehdollista apporttiomaisuuden luovutuskirjaa hyväksytä.

Ennen Hiedanrannan kehittämisen etenemistä pidemmälle haluttiin varmistaa, että valittu yhtiömalli on kaupungin kannalta paras ja tarkoituksenmukaisin. Tästä syystä kaupunginhallitukselle valmisteltiin tarkastelu vaihtoehtoisista yhtiömalleista. 

Tarkasteluun perustuen kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 274, että Hiedanrannan kehittämistä jatketaan yhtiömallilla. Samalla päätettiin selvittää kahden yhtiön yhtiömallin (Kehitys Oy ja Ky) vaihtoehdoksi johtamisen, omistajaohjauksen sekä sopimusohjauksen kannalta tehokkain yhtiömalli ja siihen liittyvät toimintatavat. Kaupunginhallitus päätti, että linjaus lopullisesta yhtiömallista ja toimintatavoista tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyllä 2020 ja että apporttiomaisuuden luovutuksessa Hiedanranta Ky:lle ei edetä ennen sitä.

Kaupunginhallituksen kokouksen 8.6.2020 liiteaineistossa oli alustava tarkastelu vaihtoehtoisista yhtiömalleista. Tarkastelussa oli hyödynnetty myös yhtiöittämisestä alkuvaiheessa saadut kokemukset ja tehdyt havainnot yhtiöihin kohdistuvasta tavoitteistosta. Jatkotarkastelluista vaihtoehdoista on tehty tarkennettu yhteenveto ja siltä pohjalta valmisteltu esitys lopullisesta yhtiömallilinjauksesta. Jatkotarkastelussa tutkittiin yhden osakeyhtiön mallia, nykyistä kahden yhtiön mallia sekä kahden yhtiön mallia, jossa vastuunalaisen yhtiömiehen rooleja muutetaan. Jatkotarkastelussa todettiin, ettei nykyisen kahden yhtiön mallissa yhtiömiesten rooleja muuttamalla saavuteta tavoiteltavia hyötyjä. Kaupungin kustannuksiksi jäisi edelleen vuotuinen palvelusopimuskustannus palveluyhtiölle ja taseyhtiön toimintakyky puolestaan heikkenisi. Mikäli yhtiömiesten roolia vaihdetaan, kommandiittiyhtiö ei kyseisessä rakenteessa ole kaupungin tytäryhteisö eikä siten sen suoran omistajaohjauksen piirissä, vaan vain välillisesti palveluyhtiön kautta. Tämän vuoksi mallia ei ole otettu laajasti mukaan lisäselvityksessä. Pääasiallinen jatkotarkastelu keskittyi yhden osakeyhtiön ja nykyisen kahden yhtiön mallien vertailuun.

Vertailujen pohjalta on analysoitu eri yhtiömallien soveltuvuutta ja eroja Hiedanrannan kehitysohjelman toteuttamisessa ja hyötytavoitteiden saavuttamisessa. Yhden osakeyhtiön malli mahdollistaa aiemmin valittua kahden yhtiön mallia laajemman kehittämistoiminnan ja kehitysohjelman tavoitteiden edistämisen.

Markkinaehtoisesti toimiva osakeyhtiö kykenee toteuttamaan alueen kehittämisen edellyttämiä kokonaistaloudellisia toimintamalleja, kuten keskitetty pysäköinti, liiketilojen keskitetty omistus ja hallinnointi, alueen yhteiskäyttöisten tilojen, palveluiden ja muiden investointien järjestäminen sekä tehtaan kiinteistökehittäminen markkinoille. Yhtiö pystyy järjestämään tarvittaessa alueelliset palveluyhtiötoiminnot, joilla voidaan tehokkaasti edistää Hiedanrannan kestävyys- ja älykkyystavoitteiden toteutumista käytännössä. Samalla parannetaan alueen vetovoimaisuutta ja omaleimaista identiteettiä sekä mahdollistetaan yleissuunnitelman mukaisen kaupunkirakenteen toteutuminen. Lisäksi nykyisen palvelusopimuksen sisältämät projektinjohtokustannukset voidaan poistaa peruskaupungin taloudesta.

Lielahden vanhat tehdaskiinteistöt ovat laaja kokonaisuus eikä Tampereen kaupungilla ole vastaavaa omaa toimitilatarvetta. Rakennuskannan korjaaminen ja ylläpitäminen vaatisi kaupungilta merkittäviä vuosittaisia käyttötalouden nettomenoja sekä investointeja lisääviä taloudellisia ja henkilöresurssien panostuksia. Tampereen kaupungin tehtäviin ei kuulu tällaisen kiinteistökokonaisuuden kehittäminen toimitilamarkkinoille. Nykyisessä kahden yhtiön mallissa Hiedanranta Ky:n toimintaa rajaa kuntalain 126 § 2 mom. 6 kohta. Kaupunki ei voi toimia markkinoilla henkilöyhtiömuodossa, mitä ohjelman tavoitteita tukevat ratkaisut edellyttävät. Kommandiittiyhtiön ei ole mahdollista toimia tehdaskiinteistöjen kehittäjänä tai alueen pysäköintiratkaisun toteuttajana. Tehdaskokonaisuus on lisäksi erittäin huonossa kunnossa eikä sellaisenaan sovellu uusiin käyttötarkoituksiin. Yhden osakeyhtiön malli on tarkastelluista yhtiörakenteista ainoa, jonka puitteissa yhtiö pystyy hakemaan teollisuuskiinteistöille uudet käyttäjät ja käyttötarkoitukset ja korjaamaan kiinteistöt kysynnän mukaiseen kuntoon. Osakeyhtiömallissa tehtaan etupainotteinen kehittäminen alueen vetovoimaiseksi sydämeksi lisää koko alueen houkuttelevuutta, nopeuttaa rakentumista ja lisää ympäröivän rakennusoikeuden arvoa mahdollistaen edelleen alueelle asetettujen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen ja kaupunkirakenteen toteutumista.

Kaupunginhallitus päättää molemmissa yhtiömalleissa Hiedanrannan kehitysohjelmasta ja sen tavoitteista. Hiedanrannan kehittäminen pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään ohjelmasuunnitelmaan, kaupunginvaltuuston hyväksymään yleissuunnitelmaan ja vuositasolla tehtävään kehitysohjelman seurantaan ja sen yhteydessä tehtäviin linjauksiin. Nykyisessä kahden yhtiön mallissa Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä tilataan kehittämispalvelu vuosittain päivitettävän palvelukuvauksen mukaisesti. Yhden yhtiön mallissa osakeyhtiön palvelusopimusta kaupungin ja yhtiön välillä ei olisi. Yhtiön ja kaupungin välillä tehdään Hiedanrannan alueen maankäytön kehittämisen yhteistyösopimus, joka tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2020. Yhteistyötä seuraa ja ohjaa kehitysohjelman ohjausryhmä. Kaupunki ohjaa toteutusta maankäytön osalta tavanomaisen asemakaavoitusprosessin nojalla. Kaupunki ohjaa yhden yhtiön mallissa toteutuksesta vastaavaa yhtiötä omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti omistajan asettamin tavoittein.

Hiedanrannan kehitysohjelma vastaa ohjelmajohtamisen mukaisesti ohjelmasuunnitelman linjauksista ja ohjelman tavoitteista ja taloudesta, yhteistyösopimuksesta sekä sopimusseurannasta ja raportoinnista. Konsernijaoston roolina on vastata omistajastrategiasta, yhtiölle asetettujen tavoitteiden seurannasta, päättää yhtiöjärjestyksestä ja antaa mahdollisia omistajan näkemyksiä yhtiölle konserniohjeiden mukaisesti.

Osakeyhtiön omistajaohjaukseen kaupungilla on myös valmiit menettelytavat. Kahden yhtiön mallissa omaisuus ja tavoitteet ovat eri organisaatioilla ja osin tavoitteet on asetettu yhtiölle, jolla ei ole päätäntävaltaa toteutuksesta vaan päätäntävalta on osin kaupungilla itsellään. Nykyinen kahden yhtiön malli ei noudata näin ollen kaupungin muiden tytäryhteisöjen mukaista mallia.

Liitteenä olevassa alustavassa yhteistyösopimuksessa sovitaan alueen erityispiirteiden vuoksi poikkeavasta menettelystä yhdyskuntarakentamisen osalta. Yhteistyösopimuksessa poiketaan perustellusti osin asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 maapolitiikan keinoista. Asunto- ja maapolitiikan linjauksista poiketen Hiedanrannan Kehitys Oy osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin rakentamalla alueen julkisen infrastruktuurin, lukuunottamatta vesi- ja sähköverkkoa ja luovuttamalla sen yleisten alueiden luovutuksena kaupungille. Yhdyskuntarakentamisen toteutus vaiheistuu koko alueen toteutuksen mukaisesti. Kokonaisuutta hallitaan yhteistyösopimusmenettelyllä sekä kaavakohtaisilla toteutussopimuksilla. Tämän menettelyn puitteissa kaupungille ei synny välittömiä asemakaava-alueen infrarakentamisen investointikustannuksia, jotka maankäyttökorvauksin tyypillisesti katetaan. Korvausta ei myöskään tällöin saada tonttimaana. Yhteistyösopimusmenettelyyn sisällytettävillä asunto- ja elinkeinopoliittisilla tavoitteilla varmistetaan, että alueella toteutuu MAL-sopimuksen mukaisesti monipuolinen asuntotuotanto ja että yhtiö luovuttaa tontit kaupungin asuntopolitiikan tavoitteiden mukaiseen asuntotuotantoon. Yhteistyösopimuksen menettelytapa mahdollistaa uusien kaupunkirakenteen innovaatioiden ja uuden tyyppisten infrastruktuurin rajapintojen toteutumisen Hiedanranta-kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyösopimukseen kirjattavilla menettelyillä varmistetaan myös, ettei Hiedanrannan Kehitys Oy:lle synny näillä linjauksilla etuja suhteessa muihin maanomistajiin nähden. 

Nyt tarkastelluissa kahdessa vaihtoehtoisessa yhtiömallissa yhtiöön siirrettävissä olevat kaupungin käyttötalous- ja investointimenot vaihtelevat merkittävästi. Arvion mukaan vuosien 2020-2035 ajanjaksolla yhden osakeyhtiön mallissa Hiedanrannan kehitysohjelman toteutuksen edellyttämät kaupungin käyttötalous- ja investointimenot ovat 70 milj. euroa pienemmät kuin kahden yhtiön mallissa. Kokonaisuudessaan kaupungilta yhtiölle siirrettävissä olevien käyttötalous- ja investointimenojen osuus yhden osakeyhtiön mallissa on noin 167 milj. euroa kun luetaan mukaan maankäyttösopimuskorvauksena kaupungille toteutettava yhdyskuntarakentaminen. Siirtäminen on mahdollista osakeyhtiömallissa. Se edellyttää yhtiön pääomitusta liitteiden mukaisella apporttiomaisuudella ja sijoitusta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä myöhäisemmässä vaiheessa Näsisaaren siirtoa yhtiölle. Pääomituksen myötä yhden osakeyhtiön mallissa yhtiö ottaa rahoitettavakseen projektijohdon, kaavaselvitysten, kehitystoiminnan ja tehdasrakennusten ylläpidon kustannukset, yhdyskuntarakentamisen sekä tehtaan investoinnit. Molemmissa yhtiömalleissa kaupungin vastuulle jää alueen toteutuksen osalta merkittävät hankkeet kuten Näsisaaren esirakentaminen, Paasikiventien liikenneratkaisut sekä alueen palveluverkon edellyttämät uudisrakennukset, 0-kuidun mahdolliset ratkaisut sekä pilaantuneiden maiden puhdistusvastuu viranomaispäätöksen vaatimaan tasoon.

Täydentävän vaihtoehtovertailun perusteella kaupungin kokonaisedun, johtamisen, ohjauksen ja kehitysohjelman tavoitteiden näkökulmasta paras lopputulos saavutetaan yhden osakeyhtiön mallilla. Malli on yksinkertaisin ja hallinnollisesti selkein, sekä taloudellisesti kaupungille tarkoituksenmukaisin. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Hiedanrannan kehittämisen yhtiömallia muutetaan ja toteutuksessa siirrytään yhden osakeyhtiön malliin, jossa Hiedanrannan Kehitys Oy toimii toteutuksesta vastaavana yhtiönä. 

Yhtiömallin muutos aiheuttaa muutoksia jo toimeenpantuun yhtiörakenteeseen (kaupunginvaltuusto 15.4.2019 § 57). Kaupunki on perustanut kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta kaksi yhtiötä Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja Hiedanranta Ky:n. Yhden osakeyhtiön mallissa Hiedanranta Ky puretaan ja Hiedanrannan Kehitys Oy:tä muutetaan. Kaupungin sijoitus Hiedanranta Ky:n yhtiöpääomaan palautuu kaupungille. Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, ettei se enää olisi kaupungin in-house-yhtiö. Samalla palvelusopimus irtisanotaan, sillä kaupunki ei voi tehdä suoraan hankintoja Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Hiedanranta Ky:n päätös- ja puhevallan delegointi hallintosäännössä tulee tarpeettomaksi ja sen perusteella tehty prokuristipäätös ja prokuristisopimus irtisanotaan ja perutaan. Hallintosääntöä muutetaan erillisellä päätöksellä. Kaupunginvaltuuston 27.1.2020 § 10 päätös omaisuuden luovutuksesta kumotaan. Omaisuuden luovutus toteutettaisiin Hiedanrannan Kehitys Oy:lle sekä yhtiön alkuvuosien toiminta mahdollistettaisiin sijoituksella yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon sekä kaupungin takauksella.

Yhden osakeyhtiön mallista on laadittu taloudelliset laskelmat. Yhtiön tulorahoitus perustuu pitkällä aikavälillä omistamiensa maa-alueiden kehittämisestä saatuihin tontinmyyntituloihin. Yhtiön toiminta olisi ensimmäisinä vuosina tappiollista, sillä yhtiön pääasiallinen kassavirta on riippuvainen asemakaavamuutosten etenemisestä, mitä kautta yhtiölle syntyy myytävää tonttimaata. Yhtiön alkuvuosien rahoitus ja toimintaedellytykset perustuvat kaupungin sijoituksiin (apporttiluovutus ja sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon). Sijoituksella yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon turvataan yhtiön alkuvuosien maksuvalmius ja apporttiomaisuudella hankkeen toteutus. Pääomasijoitusten lisäksi tehdasrakennusten perusparantavat investoinnit ja yhdyskuntarakenteen investoinnit edellyttävät lainarahoitusta, jonka tasoksi on arvioitu 28-32 milj. euroa, joka tarkoittaa 60 prosenttia rahoitustarpeesta. Yhtiön investointitarve on suuri jo ennen kassavirtojen käynnistymistä. Yhtiön vieraan pääoman osalta yhtiön kyvykkyys rahoituksen saantiin sekä maksuvalmius kasvaa asemakaavoituksen etenemisen myötä. Kaavoituksen mahdolliset viiveet ovat samalla yhtiölle kassavarallinen riski. Hankkeen edetessä yhtiön vieraan pääoman rahoitustarve vähenee ja loppuu arviolta vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiön alkuvuosien rahoituksen osalta tarvittava kaupungin takaus edesauttaa yhtiön toimintavalmiuksia. Kaupunki perii markkinaehtoisesti toimivalta yhtiöltä provision ja pääomaa vastaavat vakuudet. Koska yhtiö toimii markkinoilla, sen lainatarpeille voidaan myöntää enintään 80 prosentin takaus vieraan pääoman saamiseksi. Loppuosalle pankit saattavat vaatia yhtiöltä muun vakuuden. 

Kiinteistötoimi ja tilaomaisuuden hallinta ovat yhdessä lakimiesosaston kanssa laatineet päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy -nimisen yhtiön välisen apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnoksen, jolla kaupunki luovuttaa apporttiomaisuutena Hiedanrannan Kehitys Oy:lle yhteensä noin 514 900 m2:n suuruiset maa-alueet rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteistoineen luovutuskirjan ja sen liitteiden mukaisesti. Omistusoikeuden siirtyessä Hiedanrannan Kehitys Oy ottaa vastuulleen rakennuksissa käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat rakennushankkeet. Apporttiomaisuuden käypä arvo on kaupungin arvonmäärityksen ja kohteesta laaditun arviokirjan mukaisesti yhteensä 23 502 000,00 euroa, jolloin yhtiön maksettavan varainsiirtoveron määrä olisi 940 080 euroa.

Apporttiomaisuutta vastaan kaupunki merkitsee Hiedanrannan Kehitys Oy:n osakkeita apporttiomaisuutta vastaavalla summalla. Osakkeiden lopullinen merkintään osoitetun omaisuuden arvo määräytyy osakkeiden merkinnän yhteydessä. Merkintä voi poiketa luovutuskirjan arvosta ja osakkeiden merkinnästä voi aiheutua kaupungille osakkeiden arvon alaskirjaustarve.

Apporttiomaisuuden luovuttaminen edellyttää sitä, että Hiedanrannan Kehitys Oy voi käyttää kaupungin konsernipalveluja vähintään vuoden 2021 siirtymäajan. Mikäli kaupungille aiheutuu siirron jälkeen siirtyvään omaisuuteen liittyviä kuluja, jotka kuuluisivat yhtiölle, on kaupungilla oikeus laskuttaa niistä yhtiötä sovitun hallinnointi- ja omistusoikeuden mukaisesti. Veloituksessa huomioidaan mahdollisesti kaupungille kohdistuneet tulot.

Tarkastelussa on selvitetty myös eri vaihtoehtojen veroseuraamuksia. Kaupungin oma toteutus on verotehokkain vaihtoehto. Verotuskustannuksia aiheutuu arvonlisäverosta, tuloverosta ja varainsiirtoverosta kaikissa yhtiöpohjaisissa vaihtoehdoissa. Kommandiittiyhtiö on periaatteessa osakeyhtiötä verotehokkaampi tuloverotuksen osalta. Tehtyjen talouden simulointien avulla on havaittu, että käytännössä osakeyhtiön ja kommandiittiyhtiön välinen ero ei ole merkittävä.

Tarkasteluissa on toteutettu yhden osakeyhtiömallin osalta oikeudellinen arviointi. Kaupunki voi perustaa yhtiön, joka toimii markkinoilla, mutta toiminnassa tulee huomioida, että yhtiön pääomarakenne perustuu pitkälti kaupungin tekemään sijoitukseen. Yhtiö ja sen toiminta ei saa aiheuttaa markkinahäiriötä johtuen sen alkupääoman lähteestä. Yhden yhtiön mallissa kyseinen osakeyhtiö ei toimi sidosyksikköasemassa kaupunkiin ja vastaa lähinnä nykyisessä kahden yhtiön mallissa kommandiittiyhtiön asemaa. Näin ollen kaupunki ei voisi tehdä hankintoja yhtiöltä ilman kilpailutusta. Yhden yhtiön mallin mukaista osakeyhtiön toimintaa on peilattu Euroopan komission Tiedonannossa määriteltyihin periaatteisiin. Tarkastelussa nousi esiin, että yhtiön tulee yhteistyöhankkeissaan ja hankinnoissaan huomioida tiedonannon erityishuomiot, ettei ulkopuolinen osapuoli hyödy julkisesti pääomitetun yhtiön toimista ja että toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti markkinahintaista.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2020 § 22 apporttiomaisuuden luovutukseen liittyen 12 874 000,00 euron talousarviomuutoksesta konsernihallinnon investointimenoihin ja asunto- ja kiinteistölautakunnan pysyvien vastaavien luovutustuloihin. Päätöksen perusteluissa viitattiin kaupunginvaltuuston päätökseen 27.1.2020 luovuttaa apporttiomaisuutena määritellyt määräalat ja kiinteistöt rakennuksineen ja rakennelmineen Hiedanranta Ky:lle. Koska apporttiomaisuuden uusi arvio on noin 23 502 000,00 euroa, tulee vuoden 2020 talousarvioon tehdä 10 628 000,00 euron lisäykset investointimenoihin ja pysyvien vastaavien luovutustuloihin. Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa on huomioitu yhtiörakenteen muutos. Jos päätösehdotusta ei hyväksytä, vuoden 2021 talousarviota tulee muuttaa Hiedanrannan kehitysohjelman käyttötalous- ja investointimäärärahojen osalta.

Rahoittajan sekä rahoitussopimusten ehdot hyväksyy hallintosäännön 36 §:n mukaisesti konsernijohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hiedanrannan kehittämisen yhtiömallia muutetaan ja toteutuksessa siirrytään yhden osakeyhtiön malliin, jossa Hiedanrannan Kehitys Oy toimii toteutuksesta vastaavana yhtiönä. Hiedanranta Ky puretaan.

Kaupunki tekee 10 700 000,00 euron sijoituksen Hiedanrannan Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vuoden 2020 talousarviota muutetaan niin, että konsernihallinnon yhteisten erien osakkeisiin ja osuuksiin lisätään 10 700 000,00 investointimäärärahaa.

Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovutetaan apporttiomaisuutena seuraavat määräalat ja kiinteistöt rakennuksineen ja rakennelmineen sekä laitteistoineen: noin 189 902 m2:n, noin 124 911 m2:n, noin 256 m2:n, noin 5 020 m2:n ja noin 31 900 m2:n suuruinen määräala tontista 837-263-2500-28 (kiinteistötunnus 837-263-2500-28), noin 44 147  m2:n ja noin 4 142 m2:n suuruinen määräala Tampereen kaupungin yleisestä alueesta Lielahden puistot (kiinteistötunnus 837-263-9903-0), noin 7 783 m2:n suuruinen määräala Tampereen kaupungin yleisestä alueesta Lielahden kadut (kiinteistötunnus 837-263-9901-0), noin 1 089 m2:n suuruinen määräala Tampereen kaupungin yleisestä alueesta Lielahden erityisalueet (kiinteistötunnus 837-263-9908-0), noin 4 513 m2:n suuruinen määräala tilasta Lielahti (kiinteistötunnus 837-608-1-270), noin 30 193 m2:n suuruinen määräala tontista 837-263-2500-3 (kiinteistötunnus 837-263-2500-3), Tampereen kaupungin yleinen alue Niemenrannan puistot (kiinteistötunnus 837-264-9903-0), pinta-alaltaan 15 503 m2, noin 5 346 m2:n ja noin 14 877 m2:n suuruinen määräala tontista 837-263-2500-29 (kiinteistötunnus 837-263-2500-29), tontti 837-263-2500-25 (kiinteistötunnus 837-263-2500-25) pinta-alaltaan 12 800 m2, noin 22 518 m2:n suuruinen määräala tontista 837-263-2500-14 (kiinteistötunnus 837-263-2500-14). Apporttiomaisuuden arvo on yhteensä  23 502 000,00 euroa.

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n välinen apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos liitteineen hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään tarvittaessa luovutuskirjaan ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia.

Yhteistyösopimusluonnoksen periaatteet ja poikkeamat asunto- ja maapolitiikan keinoista hyväksytään.

Tampereen kaupunki merkitsee apporttiomaisuudella Hiedanrannan Kehitys Oy:n osakkeita 23 502 kappaletta nimellisarvoltaan 1 000 euroa yhteensä enintään 23 502 000,00 euron arvosta. Apporttiomaisuudella merkittävien osakkeiden osalta vuoden 2020 talousarviota muutetaan niin, että konsernihallinnon yhteisten erien osakkeisiin ja osuuksiin lisätään 10 628 000,00 euroa investointimäärärahaa ja asunto- ja kiinteistölautakunnan pysyvien vastaavien luovutustuloihin lisätään 9 348 000,00 euroa ja yhdyskuntalautakunnan pysyvien vastaavien luovutustuloihin lisätään 1 280 000,00 euroa. 

Hiedanrannan Kehitys Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen 80 prosentin takaukseen enintään 32 000 000,00 euron vieraan pääoman takaisin maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen enintään 10 vuoden laina-ajaksi.

Takauksesta peritään 3,0 % takausprovisio.

Takauksen vakuudeksi Hiedanrannan Kehitys Oy panttaa kaupungille enintään 32 000 000,00 euron kuitenkin nostettavan vieraan pääoman määrää vastaavan euromäärän edestä joko yrityskiinnityksiä yhtiön omaisuuteen tai panttauksia maa-alueisiin.

Kaupunginvaltuuston päätös 27.1.2020 § 10 kumotaan.

Liitteenä olevaa Tampereen kaupungin ja Hiedanranta Ky:n välistä 30.3.2020 allekirjoitettua ehdollista apporttiomaisuuden luovutuskirjaa liitteineen ei hyväksytä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle, hankekehityspäällikkö Juha Kaivoselle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle sekä lakimies Jyri Nuojualle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hiedanrannan Kehitys Oy, Hiedanranta Ky, Tero Tenhunen, Virpi Ekholm, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Patricia Nikko, Tarja Puskala, Kirjanpito/Monetra

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)