Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 385 Raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi investointipäätös 

TRE:4184/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700 ja rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki kilpailutti vuosina 2014–2015 raitiotien toteutussuunnittelun ja rakentamisen allianssimallilla. Kaupunginhallitus teki 22.6.2015 päätöksen raitiotien infra-allianssin nk. Raitiotieallianssin palveluntuottajista. Kilpailutettuun sisältöön kuului raitiotierata Hervannasta ja Tays keskussairaalalta keskustaan ja edelleen Lentävänniemeen. Kaupunginhallituksen 15.6.2015 päätöksellä raitiotien kehitysvaihe ja sitä myötä toteutusvaihe jaettiin kahteen osaan siten, että osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta Taysille ja että osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheen tulosten, toteutussuunnitelman ja kaupungin laatimien vaikutusten arviointien perusteella valtuusto teki osan 1 Hervanta - Pyynikintori ja Tays - Pyynikintori rakentamispäätöksen 7.11.2016. Valtuusto on edelleen 25.11.2019 tehnyt rakentamispäätöksen, että osan 1 toteutussisältöön lisätään Hatanpään ratahaara, raitiotierata Hämeenkadulta linja-autoasemalle.

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaihe on edennyt aikataulussa ja kustannusarviossa. Elokuussa 2020 osan 1 toteutusvaiheesta, Hatanpään haara mukaan lukien, oli valmista 84 prosenttia ja projektiajasta oli käytetty 68 prosenttia. Elokuussa Raitiotieallianssin osan 1 tavoitekustannus oli 295 607 750 euroa sisältäen hankkeen päätetyt laajennukset, mukaan lukien mm. Hämeenkadun jalkakäytävien rakentaminen. Elokuussa 2020 Raitiotieallianssin kustannusseurannan ennuste on, että tavoitekustannus tulee alittumaan 26 035 945 eurolla. Alitus on 8,81 prosenttia tavoitekustannuksesta. Raitiotieallianssin avaintulosalueiden mittarien toteutumaennuste oli elokuussa 2020 yhteensä 70,9 prosenttia.

Raitiotieallianssin toteutusosan 1 Hervanta - Pyynikintori - Tays toteutuskokonaisuuteen sisältyy Tampereen kaupungin rinnakkaista kadun rakentamista 31,66 milj. euron edestä. Valtuuston päätös 7.11.2016 § 53 raitiotien osan 1 rakentamisesta sisälsi perusteluaineistossa arvion, että osan 1 raitiotiekatujen yhteenlaskettu katurakentamisen tarve vuosina 2017-2024 on 56,6 milj. euroa, mikäli ko. kadut toteutetaan katusuunnitelmissa esitettyyn laatutasoon. Raitiotieallianssilta tilatun osan 1 katurakentamisen rinnakkaishankkeiden 31,7 milj. euron lisäksi osan 1 raitiotiekatujen rakentamistöitä on tilattu vuosina 2017 - 2020 muilta urakoitsijoilta yhteensä 15,07 milj. euron arvosta, mm. Hämeensillan rakentaminen. Kaupunginvaltuustolle 2016 tehdyn arvion mukainen summa tulee riittämään osan 1 rinnakkaishankkeiden toteutukseen ottaen huomioon kustannustason nousun. Valtuusto päätti 25.11.2019 § 188, että osan 1 toteutussisältöön lisätään Hatanpään haaran rakentaminen. Hatanpään haaralla kaupungin ns. rinnakkaishankkeiden eli raitiotien rakentamisen rinnalla toteutettavan katuympäristön rakentamisen kustannukset ovat 4,36 milj. euroa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2017 § 704 Hiedanrannan maankäytön rakennesuunnitelman jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Päätöksen myötä raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen, ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

Kaupunginhallitus päätti raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaiheen aloittamisesta 18.12.2017 § 705. Kaupunginhallitus on tehnyt kehitysvaiheen aikana osan 2 suunnitteluun ja toteutussisältöön liittyviä välipäätöksiä.

Kaupunginhallituksen päätös 12.2.2018 § 80 koski raitiotien linjausta Santalahden alueella. Tällöin päätettiin raitiotien sijoittamisesta omille kaistoille Rantatie-​kadun ja Paasikiventien (valtatien 12) väliin sekä Paasikiventien risteämisestä sillalla. Samalla kaupunginhallitus linjasi suunnittelun ja päätöksenteon tavoiteaikataulua. Kaupunginhallituksen päätöksellä 3.4.2018 § 158 Santalahdessa säilytettiin kaksi raitiotiepysäkkiä. Kaupunginhallituksen päätöksellä 5.11.2018 § 436 hyväksyttiin katukohtaisia suunnitteluperiaatteita sekä osan 2 tilaajan budjetiksi osuudelle Pyynikintori -​ Lentävänniemi enintään 60 milj. euroa ja osuudelle Hiedanranta -​ Lielahdenkatu enintään 10 milj. euroa.

Kehitysvaiheen aikana 5.3.2019 - 12.5.2020 yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osan 2 ratalinjalla olevien katujen katusuunnitelmat. Katusuunnitelmat, kehitysvaiheen aikana tehdyt maaperätutkimukset, tarkentuneet suunnitelmaratkaisut, vuorovaikutus sekä kaupungin linjaukset pyrkimyksenä tehdä katuympäristö kerralla kuntoon ovat muuttaneet raitiotien osan 2 toteutussisältöä.

Kaupunginhallituksen päätös 20.4.2020 § 173 sisälsi raitiotien toteuttamisen vaiheistuksen osiin 2A Pyynikintori -​ Santalahti ja 2B Santalahti -​ Lentävänniemi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että osan 2B toteutussisältöön sisältyy Hiedanrannan keskusaukiolle vaihteet ja kolmioraiteet Enqvistinkadun, Lielahden suunnan ratahaaraan varautumista varten. Osan 2 vaiheistuksen myötä myös Santalahteen on tarve toteuttaa aiempia suunnitelmia enemmän ratavaihteita.

Kaupunginhallituksen päätös 8.6.2020 § 275 koski Hiedanrannan yleissuunnitelman hyväksymistä alueen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Hiedanrannan yleissuunnitelmaan sisältyy Näsisaari. Saariratkaisu on tuonut raitiotien toteutussisältöön mukaan kaksi uutta vesistön ylittävää siltaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.8.2020 § 97 kaupunki on hyväksynyt valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-​sopimuksen vuosille 2020-2023. MAL-​sopimuksessa valtio sitoutuu tukemaan 30 prosentin valtionavulla Tampereen raitiotien osan 2 kehitysvaiheen enintään 2,9 milj. euron ja osan 2 toteutusvaiheen enintään 80 milj. euron kustannuksia.

Raitiotien osan 2 Pyynikintori -​ Lentävänniemi rakentamisen päätösaineisto muodostuu Raitiotieallianssin laatimasta toteutussuunnitelmasta ja kaupungin kokoamasta vaikutusten arvioinnin materiaalista sekä Enqvistinkadun ratahaaran yleissuunnitelmasta.

Osan 2 toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi ilman kustannustietoja ja allianssin kannustinjärjestelmän tietoja oli lausuntokierroksella sekä nähtävillä ja kuntalaisten kommentoitavana 10. - 28.8.2020. Osan 2 päätösaineistoa on esitelty valtuustolle iltakoulussa 7.9.2020. Osan 2 aineistosta saatiin 23 lausuntoa.

Raitiotieallianssin toteutussuunnitelma osasta 2 Pyynikintori - Lentävänniemi sisältää raitiotien kaksoisraidetta 6 633 metriä, yhdeksän raitiovaunupysäkkiä ja Näsisaaren pysäkkivaraukset, 17 vaihdetta, neljä sähkönsyöttöasemaa, seitsemän uutta siltaa, kaksi muokattavaa siltaa ja seitsemän merkittävää tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa.

Osalla 2 liikennöidään raitiotielinjaa Hervannasta Lentävänniemeen lähtökohtaisesti 7,5 minuutin vuorovälillä. Matka-aika Lentävänniemestä Keskustorille on arvioitu raitiovaunulla olevan noin 20 minuuttia. Hervannan ja Lentävänniemen sekä Taysin ja Sorin aukion välisillä raitiolinjoilla on yhteensä neljä yhteistä pysäkkiä Hämeenkadun itäpäässä ja Itsenäisyydenkadulla. Osalla 2 raitiotieliikenne on tavoite aloittaa Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024. Joukkoliikenteen linjasto raitiotien osan 2 vaikutusalueella ottaen huomioon raitiotieliikenne on tarkoitus suunnitella tarkemmin osan 1 tapaan raitiotien osan 2 rakentamisvaiheessa.  

Raitiotieallianssin osan 2 toteutussuunnitelma on jaettu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kahteen toteutusosaan. Toteutusosan 2A Pyynikintori - Santalahti rakentaminen on aloitettavissa heti valtuuston investointipäätöksen jälkeen. Toteutusosan 2A rakentamisen on arvioitu alkavan loppuvuodesta 2020 Paasikivenkadulla ja Rantatiellä ja alkuvuodesta 2021 Pirkankadulla ja Sepänkadulla. Osa 2A on tavoite saada liikennöitäväksi raitiovaunuilla Santalahteen asti vuoden 2023 aikana. Toteutusosan 2B Santalahti - Lentävänniemi rakentamisen on toteutussuunnitelmassa arvioitu alkavan helmi-maaliskuussa 2022, jolloin Näsisaaren vesiluvan on arvioitu olevan lainvoimainen. Toteutusosan 2B aikataulutavoitteena on, että raitiotieliikenne on aloitettavissa Lentävänniemeen vuonna 2024.

Raitiotieallianssin osan 2 toteutussuunnitelman mukainen rakentamisvaiheen tavoitekustannus on 112 114 884 euroa. Tavoitekustannuksen raitiotien rakentamisen kustannusosuus on 84 871 812 euroa, kaupungin rinnakkaisen katurakentamisen kustannusosuus 26 200 323 euroa ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kustannusosuus 1 024 749 euroa. Tampereen Vesi Liikelaitoksen vesihuoltoverkoston uusimisen ikähyvityksen osuus on 109 469 euroa, se sisältyy raitiotien 84,87 milj. euron rakentamisen tavoitekustannukseen. Toteutusosan 2A Pyynikintori - Santalahti raitiotien tavoitekustannus on 32 430 526 euroa, johon sisältyy osan 2 kehitysvaiheen kustannus 2 900 000 euroa. Kaupungin rinnakkaisen katurakentamisen tavoitekustannus osalla 2A on 13 157 494 euroa. Toteutusosan 2B Santalahti - Lentävänniemi raitiotien tavoitekustannus on 52 341 286 euroa ja kaupungin tavoitekustannus osasta 2B on 14 085 578 euroa, johon sisältyy Pirkanmaan ELY-keskuksen kustannusosuus Paasikiventien leventämisestä. Kaupungin Raitiotieallianssilta tilattava rinnakkainen katurakentaminen toteutetaan yhdyskuntalautakunnan vuosibudjetoinnin puitteissa.

Raitiotieallianssin osan 2 kannustinjärjestelmä muodostuu seuraavista tekijöistä: infran käyttöönottopäivän pitävyys (30 %),​ infrasta liikennöintivaiheessa johtuvat häiriöt (25 %),​ työmaan turvallisuus (20 %) ja positiivinen julkisuuskuva (15 %). Kannustinjärjestelmän positiivisia kannustimia ovat alihankintojen paikallisuusaste (max 5 %), työttömien työllistäminen (max 3 %) ja hiilijalanjälki-​kannustin (max 2 %). Kannustinjärjestelmän negatiivisia kannustimia, mahdollisia sanktiota, ovat rakentamisen aikaiset häiriöt katuliikenteelle ja joukkoliikenteelle (max -​8 %) ja rakentamisen aikaiset häiriöt rautateiden junaliikenteelle (max -​2 %). Osan 2 sisällön laajennettua kannustinjärjestelmän alkupääomaa esitetään kasvatettavaksi hankintavaiheessa määritetystä 1,25 milj. eurosta 1,75 milj. euroon.

Allianssimallissa tavoitekustannuksen alituksen ja ylityksen tilanteisiin on sovittu jakoperusteet eli periaatteet, miten mahdollinen säästö jaetaan tai ylityksen kustannukset korvataan palveluntuottajille. Tavoitekustannuksen alittuessa osa säästöstä tulee tilaajalle suoraan, osa suoraan palveluntuottajille ja osa varataan allianssin kannustinjärjestelmän pääoman kasvattamiseen. Osalle 2 tavoitekustannuksen alituksen jakoperustetta esitetään muutettavaksi niin, että 7,​5 % alituksen jälkeen alituksesta jaetaan 80 % tilaajalle,​ 10 % palveluntuottajille ja 10 % allianssin kannustinjärjestelmään. 

Raitiotieallianssin osan 2 kannustinjärjestelmässä keskeisiä aikataulutavoitteita ovat aloittaa raitiotieliikenne Santalahteen vuoden 2023 aikana ja Lentävänniemeen vuoden 2024 aikana. Liikenteen aloittamisen ajankohdasta Raitiotieallianssin palveluntuottajien on mahdollista saada täydet aikataulubonukset, mikäli raitiotieliikenteen aloittaminen rakennustöiden osalta on mahdollista Santalahteen viimeistään 14.8.2023 ja Lentävänniemeen viimeistään 12.8.2024. Toinen keskeinen aikataulutavoite on Sepänkadun sillan liikennekatkoksen pituus. Tavoitetaso, ​nollan kannustinpisteen suoritus on, että Sepänkatu on poikki läpikulkevalta ajoneuvoliikenteeltä 15 kuukauden ajan keväästä 2021 kesään 2022. Mikäli liikennekatkos kestää enintään 12 kuukautta, ​on allianssin mahdollista saada täydet aikataulubonukset Sepänkadun kohteesta.

Toteutusosan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi investointipäätöksen tueksi kaupunki on päivittänyt vuonna 2016 laaditun vaikutusten arvioinnin, joka koski raitiotien toteutusosia 1 ja 2 yhteensä. Päivitetty vaikutusten arvioinnin aineisto sisältää 17 erillisraporttia, joissa on arvioitu raitiotien osien 1 ja 2 yhteisvaikutuksia. Näiden erillisraporttien aiheet ovat mm. ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kulttuuriympäristö, maisema ja kaupunkikuva, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, kasvihuonepäästöjen vähentäminen rakentamisessa, liikenteelliset vaikutukset, luontokohteet ja rakentamisen aikaisten luontovaikutusten arviointi, raitiotien rakentamisen haittojen lieventäminen, raitiotien rakentamisen yritysvaikutukset -seurantaraportti, kiinteistötaloudellinen analyysi, raitiotien pysäkkien aidon saavutettavuuden tarkastelu, vaikutukset elinvoimaan, vetovoimaan ja imagoon, työllisyys- ja verovaikutukset, ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi ja osan 2 vaikutusten arvioinnista ja lausunnoista saadut lausunnot ja palautteet.

Vaikutusten arviointien perusteella raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi toteuttaminen tukee kaupunkistrategian tavoitetta tiivistää yhdyskuntarakennetta ja suunnata kasvua joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotien osan 2 toteutus tukee keskustahakuisten toimintojen laajenemismahdollisuutta ja parantaa keskustan palvelujen, oppilaitosten ja työpaikkojen saavutettavuutta. Lisäksi se parantaa arjen sujuvuutta eri käyttäjäryhmille kaupungin kehittyvillä läntisillä alueilla ja mahdollistaa asukasmäärältään merkittävän, kestävän uuden kaupunginosan kehittämisen Hiedanrantaan. Raitiotien osan 2 toteutus tukee Santalahden, Niemenrannan ja Lentävänniemen täydennysrakentamista ja Lielahden alueen uudistamista. Raitiotien osan 2 toteuttaminen lisää kestävien liikkumistapojen osuutta ja edesauttaa hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista, lisää länsiosien lisäksi koko kaupungin veto- ja pitovoimaa niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta ja parantaa Pispalan kannaksen liikenteellistä toimintavarmuutta.

Tampereen raitiotien infran kokonaiskustannukset ovat elokuun 2020 tilanteessa 361 014 220 euroa. Tässä summassa on mukana osan 1 Hervanta - Pyynikintori - Tays, Hatanpään haaran ja osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi allianssin kehitys- ja toteutusvaiheiden kustannukset, osan 1 tavoitekustannuksen alituksen, bonuspoolin ja tilaajan indeksiriskin toteutumaennuste ja Tampereen Raitiotie Oy:n hankinnat raitiotien rataan ja varikkoon. Saatujen valtionapupäätösten ja valtion MAL4-sopimuksessa tekemien sitoumuksien perusteella Tampereen kaupungilla on mahdollista saada valtionapua tämän kokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteensä 88 427 004 euroa. Valtionapu vähennettynä raitiotien kokonaisuuden osan 1, Hatanpään haaran ja osan 2 raitiotieinfran kustannukset kaupungille ovat 272 587 216 euroa.

Vaikutusten arviointiin liittyen on päivitetty raitiotiehankkeen osien 1 ja 2 hyötykustannuslaskelma. Väyläviraston väylähankkeiden arviointiohjeen mukainen päivitetty hyötykustannusluku on 1,05 ja Tampereen kaupungin kaupunkitaloudellinen hyötykustannusluku 1,69. Vastaavat arvot olivat vuoden 2016 vaikutusten arvioinnissa 1,30 ja 1,91. Hyötykustannusluvun pienenemiseen vaikuttaa erityisesti kustannusarvion nousu. Kaupunkitaloudellisessa laskelmassa on mukana Hatanpään haaran kustannukset. Väyläviraston laskelma on tehty samasta kokonaisuudesta kuin vuonna 2016, jolloin hankkeessa ei ollut mukana Hatanpään haaraa. Hanke on laskennallisesti kannattava, mikäli hyötykustannussuhde on yli yhden.

Tampereen Raitiotie Oy rahoittaa raitiotieradan rakentamisen kaupungin takaamilla lainoilla. Tampereen Raitiotie Oy veloittaa kaupungilta vuosittain infravastiketta, joka muodostuu ratainvestoinnista, investoinnin koroista ja radan kunnossapidon kustannuksista sekä Tampereen Raitiotie Oy:n aktivoitavista palkoista ja konsultoinnin kustannuksista. Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi investoinnin vaikutus infravastikkeeseen on 4,54 milj. euroa/vuosi. Vaikutus on laskettu keskimääräisillä poistoajoilla, mikä on tekniikkalajikohtaisesti 10-40 vuotta, ja 2 prosentin korkokannalla.

Osan 2 liikennöintiin tarvitaan viisi raitiovaunua lisää. Vaunujen hankintaa käytetään nykyisen vaunutoimituksen optiota 1. Tampereen Raitiotie Oy kustantaa raitiovaunujen hankinnan kaupungin takaamilla lainoilla. Tampereen Raitiotie Oy veloittaa kaupungilta vuosittain kalustovuokraa, joka muodostuu vaunujen hankintahinnasta, ylläpidosta, varaosista, kehitys- ja muutostöistä, vaunu- ja leimauslaitteista sekä Tampereen Raitiotie Oy:n aktivoitavista palkoista ja konsultoinnin kustannuksista. Vaunujen hankinnan vuotuinen vaikutus kalustovuokraan on 2,19 miljoonaa euroa. Vaikutus on laskettu 30 vuoden poistoajalla ja 2 prosentin korkokannalla.

Osan 1 ja Hatanpään haaran toteutuksesta ja ylläpidosta Tampereen Raitiotie Oy laskuttaa vuosittain infravastiketta 13,6 milj. euroa Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelta sekä kalustovuokraa 8,3 milj. euroa ja varikkovastiketta 4,05 milj. euroa Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksiköltä. Lisäksi Tampereen Raitiotie Oy laskuttaa edellä mainituilta hallintovastiketta 1,9 milj. euroa vuodessa. Edellä mainitut vastikkeet ovat vuoden 2022 kustannustasoa. Ilman osan 2 toteuttamista edellä mainitut vastikkeet pienenevät rahoituskulujen jäädessä pienemmiksi lainojen lyhennyksien myötä. Osan 1 ja Hatanpään haaran kokonaisuuteen kuuluu 15,7 kilometriä raitiotien kaksoisraidetta, päävarikko Hervannassa ja 19 raitiovaunua.

Raitiotien osan 2 investointi toteutetaan Tampereen Raitiotie Oy:n ottamalla lainarahoituksella. Raitiotien osan 1 rahoitukseen ovat osallistuneet Kuntarahoitus Oyj ja Euroopan investointipankki. Lisäksi Tampereen Raitiotie Oy:llä on puitesopimus rahoituksesta Pohjoismaiden investointipankin kanssa. Raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi lainatarpeen arvioidaan olevan enintään 120 milj. euroa.

Koska lainapääoma kasvaa investointien myötä merkittävästi, käyttää Tampereen Raitiotie Oy taloudellisten riskien hallinnassa ja korkokustannusten suojaamisessa johdannaisia yhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.   

Erityisluottolaitokset ja pankit vaativat lainoille ja korkosuojauksissa käytettäville johdannaisille vakuudeksi kaupungin omavelkaisen takauksen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan takaus kaupunkien liikenneinfrastruktuuriin ei ole kiellettyä valtiontukea.

Raitiotien osan 2 toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS2A)

Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy ovat allekirjoittaneet 21.12.2017 raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksen. Sopimus on käsitelty kaupunginhallituksessa 20.11.2017 § 651. Siirtosopimuksessa on sovittu, että Tampereen Raitiotie Oy toimii Raitiotieallianssin tilaajana ja tilaajaosapuolena työn suunnitteluttajana ja rakennuttaja itsenäisesti siltä osin, kun se koskee ratatekniikkaa, ratasähköä, radan ohjausjärjestelmiä, tukimuureja, siltoja ja varikkotoimintoja.

Siirtosopimuksen mukaisesti kaupunki säilyy Raitiotieallianssin tilaajana ja tilaajaosapuolena siltä osin, kun se koskee katu- ja viherympäristön, kaupungin omistaman kunnallistekniikan ja kaupungin valaistus-, sähkö-, tietoliikenne-, valvonta- ja kuivatusjärjestelmien sekä tukimuurien ja siltojen kehittämistoimia.

Kaupungilla ja sen liikelaitoksilla on siirtosopimuksen perusteella oikeus teettää Raitiotieallianssilla raitiotien rakentamisen kanssa rinnakkaisia katuympäristön ja kunnallistekniikan kehittämistoimia, jotka voidaan hankintalainsäädännön mukaisesti teettää Raitiotieallianssilla. Kaupunki tai sen liikelaitos vastaa näiden kehittämistoimien, Raitiotieallianssin nk. synergisten rinnakkaishankkeiden, kustannuksista ja työn ohjauksesta. Mahdollisista kolmansille osapuolille aiheutuvista kuluista tai vahingonkorvauksista vastaa synergisten hankkeiden osalta kyseisen hankkeen tilaaja, tilaajan velvollisuuksien puitteissa.

Raitiotien osan 1 Hervanta - Pyynikintori - Tays rakentaminen suunniteltiin kehitysvaiheessa 2015-2016 niin, että rakennetaan aluksi raitiotierata ja myöhemmin radan vieressä olevat ajokaistat, jalkakäytävät, pyörätiet ja ulkovalaistus normaaleina kaupungin vuosisuunnitelmakohteina. Raitiotien osan 1 toteutusvaiheen alussa todettiin, että rakennustyön rajaaminen on katurakenteiden ja tekniikan limittymisen takia erittäin hankalaa. Kadun reunaosien rakentaminen myöhemmin erillisenä urakkana aiheuttaa yleensä jo rakennetun katurakenteen uudelleen kaivamisen johtoliitosten ja rakenteiden liittämisen takia.

Raitiotien toteutusosalla 1 pääosa kadun reuna-alueista liitettiin lopulta Raitiotieallianssin toteutussisältöön, jotta katurakenne saadaan toteutettua yhdellä kertaa. Ratkaisu vähentää työmaan haittoja ja kokonaiskestoa sekä parantaa rakentamistyön laatua ja se on kokonaistaloudellinen ratkaisu kaupungille.

Raitiotien toteutusosalla 1 Hervanta - Pyynikintori ja Tays - Sorin aukio Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta ovat elokuussa 2020 yhteensä 36,02 milj. euroa. Tähän sisältyy kaupungin tietoliikenneverkon rakentamista, katuvalaistuksen uudistamista, katu- ja viherrakentamista, Hämeenkadun sekä Hatanpään valtatien jalkakäytävien rakentaminen sekä katujen hulevesiviemäröinnin parantamisen kustannukset vuodesta 2018 alkaen.

Raitiotien toteutusosalla 2 Pyynikintori - Santalahti - Lentävänniemi on toteutusosan 1 kokemusten perusteella määritetty kaupungin synergisten rinnakkaishankkeiden sisältö alusta lähtien sisälle Raitiotieallianssin tavoitekustannukseen. Näiden kaupungin rinnakkaisten hankkeiden kustannus on toteutusosalla 2A Pyynikintori - Santalahti 13 157 494 euroa ja toteutusosalla 2B Santalahti - Lentävänniemi 13 042 829 euroa. Yhteensä toteutusosalla 2 kaupungin Raitiotieallianssilta tilattavien rinnakkaisten hankkeiden kustannus on 26 200 323 euroa. Kaupungin osuus raitiotieallianssin osan 2B Santalahti - Lentävänniemi tavoitekustannuksesta on 14 085 578 euroa, johon sisältyy Pirkanmaan ELY-keskuksen kustannusosuus Paasikiventien leventämisestä. Kaupungin osuus raitiotieallianssin osan 2 tavoitekustannuksesta on yhteensä 27 243 072 euroa

Toteutusosalla 2A raitiotien yhteydessä toteutettavia kaupungin rinnakkaishankkeita ovat uuden tai levennettävän jalkakäytävän ja pyörätien toteuttaminen Pirkankadulle, Sepänkadulle, Sepänkadun sillalle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle. Kaupungin rinnakkaishankkeiden osuudessa on katurakentamista raitiotien rakentamisen edellyttämältä laajemmalta alueelta Pirkankadulla ja Paasikivenkadulla. Kaupungin kustannusosuudessa on myös kiinteistöjen sadevesikuivatuksen kustannuksia Sepänkadulla ja kadun hulevesiviemäröintiä Paasikivenkadulla. Lisäksi kaupungin kustannusosuuteen sisältyy kaupungin toteutussisältöön kuuluvia tukimuureja Sepänkadulla ja Paasikivenkadulla.

Raitiotien toteuttamisen myötä Santalahden ylikulkukäytävä on uusittava. Kaupungin kustannusosuuteen kuuluu Santalahden ylikulkukäytävän nykyistä leveämmän ja laajemman sillan toteutussisällön kustannukset. Kaupungin kustannusosuuteen Raitiotieallianssin toteutusosalla 2A sisältyy kustannuksia Paasikiventien siirrosta ja Paasikiventien rakentamisen yhteydessä toteutettavista kunnallisteknisistä siirroista. Kaupungin kustannukseksi on määritetty myös Rosenlewin alikulkusillan esteettinen parantaminen.

Raitiotien osan 2 toteutussisällön osalta noudatetaan allianssin kaupallista mallia, joka on allianssisopimuksen liite. Palveluntuottajat laskuttavat Tampereen Raitiotie Oy:lta osan 2 kustannukset kokonaisuudessaan allianssin kaupallisen mallin mukaisesti. Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy ovat neuvotelleet tilaajien keskinäisen kustannusjaon laskutusmekanismin niin, että Tampereen kaupunkia laskutetaan maksuerätaulukon mukaisesti, mikä otetaan huomioon vastaavan suuruisena hyvityksenä Tampereen Raitiotie Oy:n laskutuksessa. Menettely selkeyttää ja helpottaa tilaajien projektin talouden seurantaa. Tampereen kaupungin kustannusosuus sidotaan kustannusmuutosten varalta indeksiin. 

Raitiotieallianssin osan 2A erillistilaus koskee kaupungin kustannusvastuulla olevaa raitiotien toteutukseen liittyvää rinnakkaista kadun rakentamista, kustannusarvio 13 157 494 euroa. Yhdyskuntalautakunta päättää näiden rinnakkaisten hankkeiden vuosibudjetoinnista.

Rahoittajan sekä rahoitussopimusten ehdot hyväksyy hallintosäännön 36 §:n mukaisesti konsernijohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Raitiotien osa 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakennetaan. Toteutusosa 2A Pyynikintori - Santalahti on tilattavissa Raitiotieallianssilta. Toteutusosa 2B Santalahti - Lentävänniemi on tilattavissa, kun Hiedanrannan järvitäytön vesilupa on lainvoimainen. 

Osan 2B Santalahti - Lentävänniemi investointipäätös tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uudelleen päätettäväksi, mikäli Hiedanrannan järvitäyttöön tulee olennaisia muutoksia.

Kaupunki tilaa Raitiotieallianssilta osaan 2 kohdistuvilla erillisillä tilauksilla 26,2 milj. eurolla raitiotien toteutukseen liittyvinä hankkeina rinnakkaista kadun rakentamista. Kaupungin kokonaisosuus Raitiotieallianssin osan 2 tavoitekustannuksesta on 27,2 milj. euroa. Kaupungin tavoitekustannusosuuteen sisältyy Pirkanmaan ELY-keskuksen 1,0 milj. euron kustannusosuus Paasikiventien leventämisestä. Toteutusosan 2B Santalahti - Lentävänniemi osalta tämä päätös ei sido kaupunkia suhteessa Raitiotieallianssin palveluntuottajiin. Toteutusosan 2B aloittaminen edellyttää erillisen tilauksen. 

Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 120 000 000 euron lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen 30 vuoden laina-ajaksi.

Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista, joihin yleissopimusta sovelletaan.

Takauksesta peritään 0,3 prosentin takausprovisio.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Raitiotie Oy panttaa kaupungille 120 000 000 euron edestä yrityskiinnityksiä rakennettavaan kohteeseen.

Lisäksi ehdolla, että valtuusto tekee investointipäätöksen raitiotien toteutussuunnitelman osa 2 Pyynikintori - Lentävänniemi mukaisesta raitiotiehankkeesta, kaupunginhallitus päättää:

Raitiotieallianssin toteutusvaiheen osan 2A Pyynikintori - Santalahti allianssisopimuksen tilaus 2A kaupungin kustannusvastuulla olevista liittyvistä rinnakkaisista hankkeista hyväksytään tavoitekustannuksella 13 157 494 euroa.

Raitiotieallianssin toteutusvaiheen osan 2B Santalahti - Lentävänniemi allianssisopimuksen kaupungin tilaus 2B hyväksytään tehtäväksi sen jälkeen, kun valtuuston asettamat edellytykset tilaukselle ovat täyttyneet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle sekä konsernilakimies Janne Kytölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Raitiotien osan 2 rakentamispäätöstä ja rakentamisen aloittamista siirretään eteenpäin vähintään kaksi vuotta. Kaupunki hankkii ensin kokemusta osan 1 liikennöinnistä.
Tampereen talous on miinuksella. Peruspalveluiden toteuttamista ei ole syytä vaarantaa kaupungin mittavalla investointivauhdilla.
Osan 2A (Pyynikintori-santalahti) rakentamien ei ole järkevää, koska toteutusosan 2B (Santalahti-Lentävänniemi) rakentamista ei voida vielä aloittaa. Osaan 2B kuuluvan Näsisaaren vesilupa ei ole vielä lainvoimainen, eikä koko hankkeen kokonaiskustannuksia voida näin ollen vielä luotettavasti arvioida.
Koronaa ei ole huomioitu millään tasolla. Korona voi muuttaa joukkoliikenteen käyttöä perusteellisesti ja pysyvästi. Tämä mahdollisuus otetaan huomioon tulevissa joukkoliikennesuunnitelmissa ja joukkoliikenneinvestoinneissa.
Mikäli raitiotien lisälinjat nähdään tulevaisuudessa perustelluksi rakentaa, kiinnitetään erityistä huomiota allianssin kannustinjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen."

Puheenjohtaja totesi Kalevan muutosehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Milko Tietäväinen, Taru Hurme, Ari Vandell, Mika Periviita, Janne Salonen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Sari Valjus/Raitiotieallianssi, Mikko Leinonen/Hiedanrannan Kehitys Oy

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.