Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

§ 386 Seuturaitiotien varaukset Tampereen alueella 

TRE:6012/00.01.02/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta sekä Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit teettävät yhdessä Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa on tavoitteena määrittää ratavaraukset tulevaisuuden raitiotieradoille neljällä Tampereen kuntarajan ylittävällä ratasuunnalla. Yleissuunnitelmassa tarkasteltavat ratahaarat ovat Hatanpää - Härmälä - Pirkkala, Tays - Koilliskeskus - Kangasalan Lamminrahka, Lielahti - Ylöjärvi sekä Hervanta - Kangasalan Saarenmaa.

Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tavoitteena on määrittää kuntien yhteinen näkemys raitiotiejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikajänteellä. Yleissuunnitelmassa määritetään raitiotiepysäkkien, sähkönsyöttöasemien, raitiovaunujen yönylivarikoiden sekä raitiotien siltojen sijainti ja tilavaraus sekä liikennemuotojen tilanjako raitiotiekatujen poikkileikkauksessa. Yleissuunnitelma on selvitys, joka palvelee maankäytön suunnittelua, mm. yleis- ja asemakaavoitusta, liikennejärjestelmän kehittämistä ja kunnallistekniikan suunnittelua. Varaukset mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä epätietoisuus raitiotien tulevaisuuden ratalinjojen sijainnista haittaa mm. tontin luovutuksia ja kunnallistekniikan kehittämistä. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisesti Tampereen ydinkaupunkiseudun liikennejärjestelmäkokonaisuus muodostuu lähijunaliikenteen, raitiotien ja laadukkaiden bussiyhteyksien yhdistelmästä. Maakuntakaavassa on otettu huomioon viitteellisinä raitiotien laajenemissuuntina Ylöjärvi, Pirkkala ja Lamminrahka, mutta ei vielä Saarenmaata, jonka tarve on noussut esiin myöhemmin. Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa 2040 on otettu huomioon lähijunaliikenteen kehittämissuunnat ja raitiotien laajentumissuunnat, pois lukien Saarenmaa.

Tampereella laaditaan valtuustokausittain päivitettävää yleiskaavaa. Edellisen valtuustokauden yleiskaavassa ohjeellisina raitiotien laajenemissuuntina hyväksyttiin toukokuussa 2017 Ylöjärven, Pirkkalan ja Lamminrahkan ratahaarat. Tampereen kantakaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 2040 raitiotien ohjeellinen laajenemissuunta on esitetty Lielahdesta Ylöjärven keskustaan, Tampereen keskustasta Härmälän kautta Pirkkalan keskustaan ja mahdollisesti lentoasemalle, Vuorekseen sekä Taysin ratahaaran jatkona Koilliskeskukseen ja Kangasalle Lamminrahkaan ja mahdollisesti Lentolaan. Saarenmaan ratahaaran jatkoa Hervannasta ei yleiskaavassa ole vielä huomioitu. Yleiskaavassa lähijunaliikenne on osoitettu Lielahdesta Nokialle sekä Lempäälän ja Oriveden suuntiin nykyisille radoille. Kantakaupungin yleiskaavan päivitys on käynnissä. Luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2020 ja kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021. Yleiskaavaluonnoksessa on otettu huomioon raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkastellut vaihtoehtoiset ratalinjaukset jokaiselle ratahaaralle. Yleiskaavaehdotus valmistellaan yleissuunnitelmassa valittavilla ratalinjauksilla.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman päätöksenteko on kaksivaiheinen. Marraskuussa 2019 tilaajakuntien kunnanhallitukset päättivät jatkotarkasteluun valittavista 2-3 linjausvaihtoehdoista kutakin ratahaaraa kohden. Syksyllä 2020 tilaajakuntien valtuustojen on määrä tehdä päätökset valittavasta, yhdestä varaukseksi otettavasta ratalinjauksesta kutakin ratahaaraa kohden. Valtuustojen päätösten jälkeen yleissuunnitelma viimeistellään tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Tampereen kaupunginhallitus teki 11.11.2019 § 485 välipäätöksiä ratahaarojen linjausvaihtoehtojen karsimisesta. Hatanpään valtatiellä linja-autoaseman ja Nuolialantien välillä raitiotien varaus päätettiin sijoitettavaksi Hatanpään valtatien keskelle. Härmälän alueella jatkotarkasteluun valittiin Nuolialantietä sekä Sarankulmankatua ja Ilmailunkatua kulkevat ratalinjaukset. Taysin, Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla jatkotarkasteluun valittiin Leinolassa Mäentakusenkadun ja Piettasenkadun vaihtoehtoiset linjaukset. Lielahden ja Ylöjärven ratahaaralla jatkotarkasteluun valittiin Ryydynpohjan asuinalueen länsipuolelta kulkeva ratalinjaus sekä Turvesuonkatua noudattava ratalinjaus. Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan välisellä ratahaaralla jatkotarkasteluun valittiin Hermiankatua ja Kauhakorvenkatua noudattava radan linjausvaihtoehto ja Hervantajärven alueelta Lintuhytin aluetta sivuava ja Ruskonkehän linjausta noudattava linjausvaihtoehto.

Yleissuunnitelmassa raitiotien ratalinjausvaihtoehtoja on vuonna 2020 työstetty eteenpäin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia, sidosryhmiä ja viranomaisia sekä pyytämällä luonnosaineistosta lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Vuoreksen ratahaara ja sen liittyminen Pirkkalan ratahaaraan on otettu huomioon työssä, mutta se ei kuulu yleissuunnitelman suunnittelukokonaisuuteen. Yleissuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmissä päätettiin, että Tays keskussairaalan ja Koilliskeskuksen välillä tarkastellaan vielä vertailuvaihtoehtona ratalinjausta, joka noudattaa enemmän Teiskontien tielinjausta.

Ratalinjausvaihtoehdoista on laadittu kattavat vaikutusarviot ja vaihtoehtovertailut. Ratahaarojen vaikutustenarvioinnissa linjausvaihtoehtoja on verrattu keskenään ottaen huomioon nykyinen asutus ja työpaikat, julkiset ja yksityiset palvelut, maankäytön kehittämispotentiaali, joukkoliikenteen järjestäminen ja vaihtopisteet, liityntäpysäköinnin kehittämismahdollisuudet, matka-aika raitiotiellä, ympäristöarvot, raitiotien tekninen toteutettavuus ja toteutuksen riskit sekä raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannukset.

Yleissuunnitelman luonnosvaiheessa toukokuussa 2020 pyydettiin keskeisiltä sidosryhmiltä lausunnot. Lausuntoja saatiin 29 kappaletta.  Kuntalaisille järjestettiin kaksi verkkokyselyä 27.4. - 10.5.2020. Linjausvaihtoehtokyselyyn saatiin 686 vastausta ja karttakyselyyn saatiin 422 paikannettua kommenttia. Lausuntojen ja kyselyjen perusteella suunnitelmia ja vaikutusarviointeja on tarkennettu.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman kokonaisuudesta on tehty myös YVA-tarveharkinta. YVA-lain mukaista arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin tai niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joko hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksissa tarveharkintaan pohjautuen. Yleissuunnitelman tilaajakunnat valtuuttivat Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman vastaamaan YVA-tarveharkinta-asiasta. Tarveharkintapyyntö lähetettiin maaliskuussa 2020 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka pyysi viranomaisilta lausuntoa materiaaliin. Pirkanmaan ELY-keskus päätti 4.9.2020, että Tampereen seudullinen raitiotie -hankkeeseen (raitiotien muutos- ja laajennushanke) ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-lain arviointimenettelyä vastaavat arvioinnit tehdään jatkosuunnittelussa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa suunnitteluprosesseissa, yleis- ja asemakaavoissa ja katusuunnitelmissa.

Suunnittelun, selvitysten, vuorovaikutuksen, vaihtoehtovertailujen sekä luonnosvaiheen lausuntokierroksen ja kuntalaiskyselyn perusteella yleissuunnitelmassa on valmisteltu tilaajakuntien valtuustoille päätösesitys ratavarauksista kullekin ratahaaralle.

Hatanpään, Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla raitiotien ratavaraus ehdotetaan tehtäväksi Hatanpään valtatielle ja edelleen Rantaperkiön ja Härmälän alueella Nuolialantielle. Raitiotieradan varaus esitetään kadun keskelle. Nuolialantie on suorin ja nopein reitti Pirkkalaan. Nuolialantien ratalinjaus on raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannuksien perusteella edullisin vaihtoehto. Nuolialantien linjauksella on jo nykytilanteessa Tampereen kaupungin osuudella riittävä matkustajakysyntä raitiotieliikenteelle.

Tulevaisuuden maankäyttötavoitteita sekä Rantaperkiön ja Lakalaivan rautateiden henkilöliikenteen asemavarausta ajatellen Tampere on raitiotien seudullisen yleissuunnitelman rinnalla selvittänyt raitiotiejärjestelmän laajentamismahdollisuuksia Sarankulmankadun kautta kehittyvän Lakalaivan ja Vuoreksen suuntaan. Nuolialantien ratavaraus yhdessä Vuoreksen suunnan ratavarauksen kanssa saavuttavat kattavimmin Tampereen kaupungin eteläiset kasvusuunnat.

Nuolialantien Härmälänrantaa palvelevalta raitiotiepysäkiltä on tarvetta kehittää korkeatasoinen kulkuyhteys Tarmonkatua pitkin Tampereen messu- ja urheilukeskukselle.

Raitiovaunujen yönylisäilytyksen varikon osalta Pirkkalan ratahaaran esitetään tukeutuvan Koilliskeskuksen ratahaaran Heikkilänkadun yönylivarikkoon. Pirkkalan ratahaaralla tarvitaan oma raitiotien yönylivarikko Pirkkalan kunnan alueelle, kun rata jatkuu Pirkkalassa Suupan kuntakeskukselta eteenpäin.

Tays keskussairaalan, Koilliskeskuksen ja Lamminrahkan ratahaaralla raitiotie ehdotetaan linjattavaksi rakenteilla olevan raitiotien toteutusosan 1 Taysin päätepysäkiltä itään Tenniskatua pitkin Tenniskeskukselle ja edelleen Ruotulan golfkentän eteläpuolelta Teiskontien varressa Koilliskeskukseen. Koilliskeskukseen on tavoite muodostaa joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Koilliskeskukselta raitiotien ratavaraus esitetään tehtäväksi Piettasenkadun kautta Rissoon ja edelleen Kangasalan Lamminrahkaan. Ratahaaran yönylivarikon tilavaraus esitetään tehtäväksi Tampereen kaupungin puolelle Heikkilänkadun, Teiskontien (valtatie 12) ja itäisen kehätien (valtatie 9) rajaavalle alueelle.

Lamminrahkan ratahaaralla Tenniskadun linjauksella saavutetaan paremmat maankäytön kehittämisedellytykset. Lisäksi Tenniskadulla raitiotiepysäkkien saavutettavuus ja viihtyisyys keskellä kaupunkirakennetta on parempi kuin Teiskontien, valtatien 12 varrella. Leinolan alueella Piettasenkadun ratalinjaus on nopeampi, suorempi sekä raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannuksilta edullisempi. Mäentakusenkadun katutilan ahtaus ei mahdollista raitiotien kanssa laadukkaita ja turvallisia jalankulun, pyöräilyn ja autoilun järjestelyjä ja katupuita. Piettasenkadun ratalinjauksella saadaan parempi joukkoliikennejärjestelmän pysäkkien kattavuus Leinolan alueella. Kun raitiotie toteutuu Piettasenkadulle, niin Mäentakusenkadulle jäisi bussiliikenne. 

Lielahden ja Ylöjärven ratahaaralla raitiotien ratavarausta ehdotetaan Lielahdenkadun ja Ylöjärven kuntarajan välisellä osuudella Turvesuonkadulle. Turvesuonkadulla ratalinjaus kulkee keskeisemmin kaupunkirakenteessa ja sen varrella on paremmat maankäytön kehittämisedellytykset kuin vaihtoehtona olleella Ryydynpohjan ratalinjauksella. Turvesuonkadun ratalinjaus on rakentamis- ja liikennöintikustannuksiltaan hieman Ryydynpohjan ratalinjausta kalliimpi.

Ylöjärven ratahaaralla kuntarajalla tapahtuva Vaasantien (kantatie 65) ja rautateiden pääradan risteämistapa ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Risteämistavan ratkaiseminen edellyttää tarkempaa maankäytön suunnittelua. Toistaiseksi säilytetään varaus kantatien ja pääradan sekä alituksen että ylityksen osalta. Jatkosuunnittelun yhteydessä on mahdollista tarkastella myös paremmin Tampereen puolella sijaitsevan Nauhatehtaan aluetta palvelevan raitiotiepysäkin toteuttamismahdollisuuksia. Ratahaaran yönylivarikon tilavaraus esitetään tehtäväksi Turvesuon alueelle Tampereen kaupungin puolelle.

Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan ratahaaralla yleissuunnitelmassa on vuonna 2020 tarkasteltu kahta laajempaa erilaista ratalinjausvaihtoehtoa. Pohjoisempi ratalinjaus kulkee Hermiankatua, Hervannantietä ja Kauhakorvenkatua Kangasalan Saarenmaan alueelle. Linjaus sivuaa raitiotiejärjestelmän päävarikkoa ja kulkee Tampereen Ruskon teollisuusalueen läpi. Eteläisempi ratalinjaus kulkee Hervantajärven alueelta Lintuhytin asuinalueen pohjoispuolelta sivuten ja noudattaen edelleen Ruskonkehän (maantie 309) linjausta Kangasalan puolelle.

Raitiotien vaihtoehtoisista linjoista Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle ei esitetä samanlaista valintaa kuin muilla yleissuunnitelmassa tarkastelluilla ratahaaroilla johtuen Saarenmaan ratasuunnan toteuttamisen kaukaisesta ajankohdasta. Myös Tampereen yleiskaavassa ratahaara esitetään eri tavalla kuin muiden ratahaarojen varaukset. 

Pirkkalan kunta, Kangasalan kaupunki ja Ylöjärven kaupunki päättävät omalla alueellaan ratavarauksistaan. Ylöjärven, Pirkkalan ja Kangasalan valtuustojen on tavoite tehdä päätökset ratavarauksista marraskuun kokouksissaan.

Päätösten jälkeen ratavaraukset otetaan huomioon Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa, tulevissa asemakaavoissa, katusuunnitelmissa ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnitelmissa.

Kuluvan valtuustokauden yleiskaavassa seudullisen raitiotien linjaukset osoitetaan sitovina varauksia raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaisesti. Härmälän ja Pirkkalan suunnalla ratavaraus osoitetaan yleiskaavassa Nuolialantielle. Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan suunnalla raitiotie osoitetaan yleiskaavassa Tenniskatu-vaihtoehdon mukaisesti Tays - Koilliskeskus välillä ja Piettasenkadulle välillä Linnainmaa - Risso. Lielahden ja Ylöjärven ratahaaralla ratavaraus osoitetaan yleiskaavassa Turvesuonkadulle. Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle yleiskaavaan osoitetaan raitiotien yhteystarve. Idän suunnalla Heikkilänkadun varteen ja lännen suunnalla Turvesuonkadun varteen yleiskaavassa osoitetaan varaukset raitiovaunujen säilytysvarikoille. Yleiskaavassa varaudutaan seudullisten laajenemissuuntien lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena Rantaperkiö - Lakalaiva - Vuores -raitiotielinjaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Hatanpään valtatielle ja Nuolialantielle. Nuolialantien Härmälänrantaa palvelevalta raitiotiepysäkiltä kehitetään korkeatasoinen kulkuyhteys Messu- ja Urheilukeskukselle.

Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Tenniskadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Tays - Alasjärvi ja Piettasenkadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Linnainmaa - Risso. Heikkilänkadun varteen tehdään varaus raitiovaunujen säilytysvarikolle.   

Lielahden ja Ylöjärven ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Turvesuonkadun vaihtoehdon mukaisesti. Kantatien ja pääradan risteämistapa kuntarajalla ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Turvesuonkadun varteen tehdään varaus raitiovaunujen säilytysvarikolle.

Hervannan ja Saarenmaan ratahaaralla raitiotien ratavarauksen sijaintia ei tässä yhteydessä ratkaista. Yleiskaavaan merkitään raitiotien yhteystarve Hervannan ja Saarenmaan välille.

Hyväksytyt ratavaraukset osoitetaan valmisteilla olevaan yleiskaavan päivitykseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle, joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle sekä toimitusjohtaja Pekka Sirviölle He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Taru Hurme, Pia Hastio, Ari Vandell, Mika Periviita, Milko Tietäväinen, Jouni Korhonen/Pirkkalan kunta, Mari Ruissalo/Ylöjärven kaupunki, Sirkku Malviala/Kangasalan kaupunki, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Riikka Salli/Ramboll Finland Oy, Juha Mäkinen/WSP Finland Oy, Pirkkala, Ylöjärvi, Kangasala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)