Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 369 Tampereen kaupungin hankinnan periaatteet ja toimenpiteet 

TRE:5208/02.07.00/2019

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja hankintapäällikkö Tanja Welin, puh. 040 128 6644, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hankintojen toiminnallinen ja taloudellinen merkitys Tampereen kaupungissa on suuri. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen ohella hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluja. Hankintamenojen osuus kaupungin toimintamenoista on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Hankintojen osuus vuoden 2019 talousarvion menoista oli investointimenot mukaan lukien yli miljardi euroa. Kasvu jatkuu ensi vuonna erityisesti Infra Liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen johdosta. Kaupungin hankintojen ohjaukseen ja seurantaan liittyvien toimintatapojen on seurattava tätä kehitystä.

Strategia sekä talousarvion hankintojen periaatteet ja strategiset painopisteet antavat suuntaviivat kaupungin hankinnoille. Hankinnan periaatteet ja strategiset painopisteet luotiin vuonna 2016 korvaamaan tilaaja-tuottajamallin palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet tilaaja-tuottajamallista luovuttaessa. Periaatteiden syntytaustan perusteella määräytyi pitkälti niiden sisältyminen osaksi talousarvion yleisten lähtökohtien strategiaosaa. Periaatteiden ja strategisten painopisteiden päivitystarpeet on tarkasteltu vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Käytännössä tehdyt muutokset ovat olleet pieniä. 

Periaatteiden jalkauttaminen on tapahtunut lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjausten kautta. Hankintalinjauksissa on konkretisoitu, miten periaatteita toteutetaan lautakunnan alaisessa hankintatoiminnassa. Keskeinen ongelma on kuitenkin ollut, että hankintojen periaatteita ja niiden toimeenpanoa koskeva keskustelu on jäänyt vähäiseksi eikä hankintojen periaatteita ole onnistuttu jalkauttamaan palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjausten ja hankintasuunnitelman kautta osaksi käytännön hankintatoimintaa riittävän tehokkaasti ottaen huomioon hankintojen suuri merkitys. Periaatteiden päivitystä ja sen taustoja käsiteltiin hankintojen sparrausryhmässä helmikuussa ja uudistaminen käynnistettiin työpajalla maaliskuussa. Uudistamisen tavoitteeksi asetettiin malli, jossa kunkin periaatteen sisältöä täsmennetään muutamalla alakohdalla, joihin kiteytetään periaatteen toteuttamisen kannalta keskeiset asiat. Lisäksi alakohdille asetetaan niitä pidemmällä aikavälillä toteuttavat konkreettiset toimenpiteet, joiden toteutumista voidaan seurata. Samalla vuosittaisista painopisteistä luovuttaisiin. Koska periaatteet muutoksen jälkeen poikkeavat merkittävästi talousarvion muista osioista, konsernihallinnon johtoryhmä linjasi 16.4.2019, että periaatteet viedään jatkossa erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Hankinnan periaatteiden keskeiset päämäärät ovat pääosin samat kuin aiemminkin. Periaatteet ovat: 

  1. Hankintojen hallinta ja tuloksellisuus: Tampereen kaupunki käyttää julkisia varoja tehokkaasti ja parantaa hankintojen vaikuttavuutta.
  2. Uudistumiskyky ja elinvoima: Tampereen kaupunki hyödyntää markkinoita palvelujensa uudistamiseen ja edistää hankintatoiminnallaan alueen elinvoimaa.
  3. Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys: Tampereen kaupunki tekee hankintoja vastuullisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden.
  4. Hankintaosaamisen vahvistaminen: Tampereen kaupunki panostaa hankintaosaamisen systemaattiseen kehittämiseen.

 

Sisällön osalta keskeisin uudistus on johtoryhmien roolin korostaminen. Tämä näkyy erityisesti periaatteessa 1. Hankintojen hallinta ja tuloksellisuus. Tällä on haluttu korostaa hankinnan roolia kaupungin strategisena toimintona ja johdon vastuuta hankinnan periaatteiden toteutumisesta niin palvelualueiden, liikelaitosten kuin konsernihallinnon hankintatoiminnassa.

Periaatteiden toteutumista on seurattu niille vuonna 2017 määritettyjen mittareiden avulla ja tulokset on julkaistu toiminnan ja talouden katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi hankintatoiminnan tuloksellisuuden seurantaan on kehitetty mittaristo, jonka tulos lasketaan kerran vuodessa ja se julkaistaan tilinpäätöksessä sekä strategian toteumaa kuvaavan Tampereen Pulssin yhteydessä. Nämä mittarit ja mittaristo soveltuvat myös uudistettujen periaatteiden seurantaan. Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus tarkasteli kaupungin hankintatoimintaa vuosittain hankintojen katsauksen muodossa. Toimenpiteiden seurannan tueksi on kehitteillä hankintatoiminnan itsearviointityökalu palvelualueiden, liikelaitosten ja konserniyksiköiden käyttöön. 

Tehokkuusmittariston osalta valtuustokauden tavoitteena on, että tulos paranee vuosittain. Konsernihallinnon johtoryhmän 22.5.2018 tekemän linjauksen mukaisesti kaupunki tavoittelee tulokseksi 80 pistettä vuonna 2020. Vuoden 2018 tulos oli 46 pistettä eli edelliseen vuoteen verrattuna tulos oli parantunut kahdella pisteellä. Lisäksi konsernihallinnon johtoryhmä on asettanut tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä 75 prosenttia kaupungin hankinnoista sisältää ympäristö- ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen (ml. työllisyyteen) liittyviä kestävyyskriteerejä. Vuonna 2018 kestävyyskriteerejä sisältyi 45 prosenttiin kilpailutetuista hankinnoista. Nämä tavoitteet on kirjattu myös uudistettuihin hankinnan periaatteisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin hankinnan periaatteet ja niiden toteutumista edistävät toimenpiteet hyväksytään.

Kaupungin hankintojen katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankintapäällikkö Tanja Welinille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset (ko-pa-li), Reija Linnamaa, Tanja Welin, Mika Ojanen/Tuomi Logistiikka, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)