Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Lausunto Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024 

TRE:663/06.02.00/2021

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja
  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu yhteistyössä yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2024 visio on Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä arki ja mielekäs elämä.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2024 kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toteutumista vuosina 2017-2020. Suunnitelmaosassa on taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille. Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.

Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021-2024 seuraavat:

Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Osallisuus ja vaikuttaminen
Turvallinen elinympäristö
Vaikuttavat palvelut.

Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteentoimivuuden varmistaminen. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sisällöt on yhdistetty PIrkanmaan sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi esitetyt kuntien toimintaa koskevat ehdotukset ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.

Yksityiskohtaiset huomiot:

s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai sitten tässä taulukossa.

s. 26 ”Tabu” tarkoittanee käytössä olevaa Tableau-ohjelmistoa. Termiä voisi avata kansantajuisemmaksi.

s. 27 ”Ruoka- kulttuuri- ja liikuntakasvatus on sisällytetty kunnan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaan”: Kokonaisuudet sisältyvät valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.

s. 28 ”Turvallinen elinympäristö”: Edistetään lähiympäristön kehittämistä esteettömäksi ja turvalliseksi ja liikkumiseen ja osallisuuteen kannustavaksi. Kunnan toiminnaksi on ehdotettu liikkumisen kestävyystavoitteiden asettamista. Tätä on Tampereella ja kaupunkiseudun kunnissa jo pitkälti tehty, on asetettu esim. kulkutapatavoitteet hiilineutraalisuutta tukemaan.

s. 28 ”Vaikuttavat palvelut”: Parannetaan palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tekstissä voisi olla palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkutavoilla. Tähän on tehty työtä Pirkanmaan laajuisesti, ja se olisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.

Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 6.4.2021 saakka. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 päivitetään lausuntojen perusteella, ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.

Lausunto on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 18.3.2021 § 42 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 25.3.2021 § 63.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirille annetaan Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024 perusteluissa oleva Tampereen kaupungin lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Lauri Savisaarelle ja suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kristiina Lumme, Jaana Ylänen, Mika Vuori, kirjaamo(at)pshp.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)