Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 126 Tampereen ja Pirkanmaan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 (kehittämiskokousasia) 

TRE:2153/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200 ja projektipäällikkö Päivi Harri, puh. 044 481 1054, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginhallituksen yksi käynnissä olevista kehitysohjelmista on Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma, jonka merkittävimmän sisällön muodostaa tällä hetkellä kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026. Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaussa on mukana 20 Pirkanmaan kuntaa. Tampere on kulttuuripääkaupunkihankkeen päähakijakunta, Mänttä-Vilppula pääkuntakumppani ja muut kunnat ovat kuntakumppaneita. Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyvät hakukustannukset on jaettu Tampereen ja muiden kuntien kesken erikseen sovituin rahoitusosuuksin.

Tampereen lisäksi hakijoiksi Suomen kilpailuun ovat ilmoittautuneet Oulu ja Savonlinna. Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja kaikki hakijat pääsivät jatkoon kulttuuripääkaupunkihankkeen ensimmäisestä vaiheesta 24.6.2020. Lopullinen valinta tehdään 2.6.2021 toisen hakuvaiheen päätyttyä.

Toisen vaiheen hakemus pohjautuu ensimmäisen vaiheen hakemukseen (hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.4.2020). Hakemusta on toisessa vaiheessa syvennetty ja konseptia kirkastettu EU-raadin palautteen ja asiantuntijakommenttien perusteella. Hakemuksessa vastataan EU:n asettamien kriteerien mukaisiin 44 kysymykseen mm. hankkeen tavoitteista, konseptista, kulttuurisesta ohjelmasta, kansainvälisestä ulottuvuudesta, asukkaiden osallisuudesta, hallinnosta ja toteutusvalmiuksista. Hakukirjan koko on toisessa vaiheessa määritelty laajemmaksi 100-sivuiseksi dokumentiksi.

Hakukirja on nyt valmis kaupunginhallituksen lähetekeskusteluun. Lähetekeskustelusta tulevat mahdolliset muutospyynnöt sekä hakukirjan ja taiton viimeistely toteutetaan niin, että hakemus valmistuu hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen 12.4.2021 kokoukseen. Hakukirja lähtee painoon 14.4.2021 ja toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 23.4.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa hakukirjan EU:n valintaraadin päätöksen jälkeen 2.6.2021.

Kulttuuripääkaupunkihankkeilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohottamista kulttuurin keinoin. Onnistuessaan hanke lisää kaupungin elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa, luo kansainvälisiä yhteyksiä ja näkyvyyttä, lisää turismia ja vahvistaa erityisesti innovaatiotaloutta sekä luovia aloja. EU:n kulttuuripääkaupunkitoiminnalle asettamien tavoitteiden mukaisesti hanke on pitkän tähtäimen kehitysprojekti, joka edistää kulttuurin panosta kaupungin pitkän aikavälin kehitykseen ja kansainvälistymiseen kaupungin omien strategisten painopisteiden mukaisesti.

Hankkeen taloudellinen kokonaisuus muodostuu valtion osuuden lisäksi Tampereen rahallisesta panostuksesta sekä kuntakumppaneilta erikseen sovitusta vuosittaisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hankkeeseen kerätään varoja yritysyhteistyön ja erilaisten hankeyhteisöjen muodossa. Omarahoitusosuus, mihin yhdessä kuntien kanssa on varauduttu, koostuu Tampereen kaupungin osuudesta 18,75 milj. euroa (78,74 euroa/asukas, 11,25 euroa/asukas/vuosi) ja kuntien osuudesta 6,25 milj. euroa (22,71 euroa/asukas, 11,25 euroa/asukas/vuosi). Valtion rahoitusosuus hankkeelle on edelleen avoinna.

Asian liite on pidettävä salassa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 17 kohdan mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lähetekeskustelu Tampereen ja Pirkanmaan hakemuksesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 merkitään tiedoksi.

Tampereen ja Pirkanmaan luonnos hakemukseksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hyväksytään viimeistelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle sekä tapahtumajohtaja Perttu Pesälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kirsi-Maarit Asplund liittyi kokoukseen.

Yrjö Schafeitel poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Perttu Pesä, Anna-Kaisa Heinämäki, Päivi Harri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)