Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 125 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelman 2022-2036 sekä vuosien 2022-2025 investointisuunnitelman valmistelun tilannekatsaus (kehittämiskokousasia) 

TRE:2264/10.00.02/2021

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia. PALM-suunnitelma toimii suunnittelun pohjana ja ohjaa myös talousarvion ja -suunnitelman investointien valmistelua. Lopulliset päätökset toteutettavista investoinneista tehdään joko erillispäätöksillä ja/tai valtuuston talousarviokokouksessa. 

PALM-suunnitelma koostuu maankäytön toteutusohjelmasta sekä tähän pohjautuvista investointisuunnitelmista vuosille 2022-2036. PALM-suunnitelman taustalla ovat kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin kasvua, kaupunkirakennetta sekä taloutta koskevat tavoitteet.

PALM-suunnitelma ohjaa kaupungin maankäytön toteuttamista. PALM-suunnittelussa korostetaan palvelujen, asumisen, liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Tavoitteena on tehostaa investointien ohjausta ja hyödyntää PALM-työtä investointien suunnittelussa. PALM-työn yhteydessä kerätään yhteen koko kaupunkikonsernin pitkän aikavälin investointitavoitteet.

PALM-suunnitelman osana laadittavan maankäytön toteutussuunnitelman tavoitteena on taloudellinen ja tasapainoinen pitkän aikavälin kaupunkirakenteen kehitys sekä kaupungin veto- ja pitovoiman ylläpito ja kehittäminen. Kaupunkistrategian mukainen väestönkasvutavoite (1,4 %) on otettu huomioon maankäytön toteutusohjelman uutta rakentamisen tavoitetta määriteltäessä. Kaupungin strategian mukaan asuntorakentamisen painopiste on joukkoliikenteen laatukäytävien yhteydessä. PALM-suunnitelman yhteydessä keväällä 2021 ei laadita väestösuunnitetta, mutta maankäytön toteutussuunnitelmaa hyödynnetään mm. palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.

PALMin maankäytön toteutussuunnitelma perustuu siihen, että rakentaminen jakautuu usealle alueelle ja uusia rakentamisen alueita otetaan toteutukseen vaiheittain. Tällöin pystytään tarjoamaan useita erilaisia kohteita asukkaille ja rakentajille, kuten kysynnän on todettu jakautuvan. On todennäköistä, että joidenkin tulevien kohteiden ajoitus tulee muuttumaan suunnittelun edetessä. On myös mahdollista, että hankkeiden toteuttamisen ajankohtaa joudutaan sovittamaan, jotta voidaan vastata taloudellisiin reunaehtoihin. Tällöin kustannus- ja tuottovaikutusten lisäksi tulee tarkasteltavaksi kohteiden vaikutukset mm. tasapainoiseen väestökehitykseen ja kohtuuhintaisen asuntotuotantoon.

Mittakaavaltaan ja kustannuksiltaan merkittävimpiä asuntorakentamisen kohteita ovat Asemakeskus, Hiedanranta, Särkänniemi ja Viinikanlahti. Muita suurempia täydennysrakentamisen alueita ovat Haukiluoma-Tesoma, Hervanta, Kaleva-Hakametsä sekä Lakalaiva-Peltolammi. Pientalotonttitarjontaa tulee yhtiömuotoisen rakentamisen lisäksi lähivuosina erityisesti Västinginmäen ja Ojalan uudisalueille.  

Työpaikka-alueiden rakentamisessa työpaikkojen määrän kannalta keskeisimpiä alueita ovat ns. sekoittuneet kohteet: keskusta ja aluekeskukset. Uudet merkittävät tuotannollisen toiminnan työpaikka-alueet ovat Kolmenkulman ja Haapakorven alueet.

PALM-investoinneista suurin osa on suunniteltu kohdistuvan talonrakennusinvestointeihin, joista korjausrakentamisen osuus on 881 milj. euroa ja uudisrakentamisen osuus 303 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaatimien investointien suunnittelu ja aikataulutus on yhä osittain kesken mahdollisen sote-uudistusten takia. On kuitenkin nähtävissä, että esimerkiksi Koukkuniemen alueen jatkokehittäminen vaatii useiden rakennusten perusparannusta.  

Yhdyskuntarakentamisen osalta kiinteän maaomaisuuden PALM-investointeihin on suunniteltu kohdistuvan yhteensä 605 milj. euroa. Näistä noin 111 milj. euroa maanjalostuksen (mm. pilaantuneen maan puhdistukset, johtosiirrot ja maan esirakentaminen). Puolestaan uudisalueiden perusinfrastruktuurin (mm. kadut ja puistot) rakentamiseen suunnitellaan kohdistuvan 494 milj. euron investoinnit vuosina 2022-2036. Yhdyskuntarakentamisen PALM-investoinneista kehitysohjelmien osuudeksi on arvioitu 357 milj. euroa 15 vuoden aikana. Yhdyskuntarakentamisen investointien lisäksi noin 53 milj. euroa on kohdistettu maanhankintaan koko kaupungin alueella.  

PALM-suunnitelman yhteydessä on esitetty peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit vuosille 2022-2036. Alustavassa suunnitelmassa peruskaupungin ja liikelaitosten investointien vuosien 2022-2030 osalta investointien esitetty kokonaismäärä on 2,28 mrd. euroa eli vuosittain keskimäärin 253 milj. euroa. Vuoden 2030 jälkeiselle ajalle on tässä vaiheessa vielä vaikea määrittää vuotuista investointitasoa.

Investointien keskimääräinen vuotuinen taso oli vuosien 2016 -2020 alkuperäisissä talousarvioissa 217 milj. euroa ja toteuma 200 milj. euroa,. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmassa vuotuinen keskimääräinen investointitaso on 249 milj. euroa. Viime vuosien toteutumien perusteella on oletettavaa, että vuotuiset investoinnit toteutuvat keskimäärin taloussuunnitelmaa pienempinä.

Maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma 2022-2036 tulee kaupunginhallituksen päätökselle 12.4.2021. Samassa kokouksessa käsitellään taloussuunnitelmavuosien 2022-2025 investointien valmistelulle asetettavia tavoitteita, minkä pohjalta valmistellaan investointien taso kaupunginhallituksen kehyspäätökseen. Kaupunginhallitus linjaa kesän kehyspäätöksessään valtuustolle valmisteltavan investointitason taloussuunnitelmavuosille 2022-2025.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelman 2022-2036 sekä vuosien 2022-2025 investointisuunnitelman valmistelun tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalolle, controller Anna-Maija Väänäselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille ja hankejohtaja Tero Tenhuselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiina Elovaara poistui keskustelun aikana.

Juhana Suoniemi liittyi ja varajäsen Matti Helimo poistui kokouksesta.

Lassi Kaleva poistui päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Anna-Maija Väänänen, Arto Vuojolainen, Matias Ansaharju, Katariina Pahkasalo, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.