Kaupunginhallitus, kokous 30.1.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2025 

TRE:8653/01.05.02/2022

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi, puh. 040 800 7410, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnan toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä kunnan palveluissa ja muussa toiminnassa. Suunnitelma perustuu laissa määriteltyihin tehtäviin ja Tampereen kaupungin ilmaisemaan tahtoon toteuttaen näitä käytäntöön. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on Tampereen kaupungilla eriytetty toiminnallisesta suunnitelmasta.

Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntalain (2015/410) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia (1 §) ja vastaa palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta (8 §). Suomen perustuslaki (1999/731) puolestaan velvoittaa julkista valtaa turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä ehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi Suomen lainsäädännössä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (1986/609) ja yhdenvertaisuuslaki (2014/1325). Nämä lait muun muassa tarkentavat perustuslaissa annettua syrjinnän kieltoa.

Tampereen kaupunki on Tekemisen kaupunki 2030 -strategiassaan sitoutunut työskentelemään syrjimättömyyden puolesta. Yksi strategian tavoitteista valtuustokaudelle 2021–2025 on, että kaupunkilaisten yhdenvertaisuus on parantunut. Allekirjoittamalla Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan vuonna 2010 Tampereen kaupunki on myös sitoutunut viemään käytäntöön kansallisen lainsäädännön ja kansainväliset sopimukset sekä toteuttaman peruskirjan artikloissa määritellyt toimenpiteet. 

Kuntalain (2015/410, 5 §) mukaan kunnalla on vastuu yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta. Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja puolestaan edellyttää allekirjoittajiltaan tasa-arvosuunnitelman laatimista ja käyttöön ottamista.

Tampereen kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla on kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin palveluissa ja muussa toiminnassa. Kartoituksessa ja suunnitelman laadinnassa on huomioitu myös Tampereen kaupungin muut erillissuunnitelmat ja -ohjelmat. Suunnitelma sisältää kehittämiskohteita ja toimenpiteitä, jotka on muotoiltu kartoituksessa tunnistettujen teemojen perusteella. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan, miten toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö Tampereen kaupungissa toteutuu ja mitkä ovat toiminnallisen työn yhteiset suuntaviivat.

Keskeisinä teemoina suunnitelmatyössä tunnistettiin esimerkiksi esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen, työllistymiseen ja koulutukseen liittyvien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien syventäminen, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kaikille turvallisen ja myönteisiä näkymisen ja kuulumisen paikkoja mahdollistavan kaupunkitilan luominen. Lisäksi tärkeiksi teemoiksi arviointiin ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön yhteisten rakenteiden vahvistaminen sekä kaupunkitasoinen osaamisen kehittäminen ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien valtavirtaistamisen kysymyksissä. Toimivan yhteistyön rakentaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa kuuluu myös osaksi näitä teemoja. Yhteisiksi suuntaviivoiksi toiminnalliselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle on määritelty:

 • Ihmisoikeusperustaisuus ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien valtavirtaistaminen
 • Intersektionaalisuus ja normitietoisuus
 • Esteettömyys, saavutettavuus ja osallisuus


Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämiskohteiden edistäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää eri toimijoiden yhteistä työtä. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat. Myös kuntalaisia, järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu nykytilan kartoituksessa ja suunnitelman laatimisessa.

Kaupunkitasoisen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ihmisoikeusperustaista toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä kaupungissa. Suunnitelman kirjaukset otetaan huomioon lautakuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmissa sekä oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa.

Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelusta on vastannut pormestarin 11.4.2022 § 33 nimittämä yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä. Suunnitelmaluonnosta on käsitelty laajasti Tampereen kaupungin eri lautakunnissa, johtoryhmissä ja vaikuttamistoimielimissä. Lisäksi suunnitelmasta on keskusteltu hyvinvointityöryhmässä, järjestöedustamossa, köyhyystyöryhmässä, osallisuusverkostossa, Perheverkko-verkostossa, ViRi-verkostossa sekä Rikosuhripäivystyksen, Sinuiksi ry:n ja kaupungin strategisen johtamisen tiimin kanssa.

Kaupunkitasoinen toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteltu vuosille 2023–2025. Jatkossa suunnitelma valmistellaan valtuustokauden kestoiseksi. Suunnitelman seuranta ja arviointi toteutetaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden seurantaa (lautakuntien ja konsernihallinnon vuosisuunnitelmien raportointi). Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista vuosisuunnitelmaraportoinnin pohjalta 1–2 kertaa vuodessa ja vastaa suunnitelman päivittämisestä.

Hallintosäännön 15 § 1)-kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää kaupunkistrategiaa toteuttavista merkittävistä strategisista ohjelmista ja suunnitelmista.

Ehdotus Tampereen kaupungin toiminnalliseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi 2023–2025 on asian liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2025 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle ja kehittämispäällikkö Hanna Karojärvelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Johanna Loukaskorpi liittyi kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Sirpa Pursiainen esitti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sivulta 22 poistetaan sana "Pride". Lassi Kaleva kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Pursiaisen muutosesityksen hyväksyminen JAA, esityksen hylkääminen EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Pursiaisen muutosesitys hylättiin äänin 3-9, yksi tyhjä.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 23%

  Aarne Raevaara, Lassi Kaleva, Sirpa Pursiainen

 • Ei 9 kpl 69%

  Jouni Markkanen, Lauri Lyly, Aila Dündar-Järvinen, Milka Hanhela, Jaakko Stenhäll, Anna-Kaisa Ikonen, Olga Haapa-aho, Anne-Mari Jussila, Kirsi Kaivonen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Kalervo Kummola

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Hanna Karojärvi, Matti Helimo, Johanna Loukaskorpi, Teppo Rantanen, Pekka Salmi, Mikko Nurminen, Aleksi Jäntti, Reija Linnamaa, yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä, ko-pa-li

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Kirjaamon käyntiosoite 13.3.2023 alkaen on Frenckellinaukio 2 B.

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.