Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 245 Asemakaava nro 8767, Kauppi, Kaupin urheilupuisto 

TRE:873/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö, Hanna.Montonen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.11.2020 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8767. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8767 

Diaarinumero: TRE:873/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus projektiarkkitehti Katarina Surakka ja kaavoitusarkkitehti Sari Pietilä.

Kaupin urheilupuisto sijaitsee noin 3 km etäisyydellä keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja TAYS:n sairaala-alueen välissä. Kaupin kansanpuistoksi nimettyä aluetta on kehitetty 1960-70 -luvuilta alkaen urheilupuistoksi, jonka liikuntareitit ulottuvat pitkälle itään Niihaman metsien halki Jyväskyläntiehen saakka. Asemakaava-alueen laajuus on noin 105 hehtaaria.

Kaupissa on rikkaat luontoarvot, siellä esiintyy useita suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja, lisäksi alue on merkittävä osa kaupungin keskuspuistoverkostoa. Urheilupuisto lähiympäristöineen tarjoaa suorituspaikat useille urheilulajeille, ja Kaupilla on laajaa merkitystä urheilutapahtumien järjestämiseen soveltuvana paikkana. Urheilupuiston toiminnan kehittämiseksi laadittiin vuonna 2015 urheilupuiston ideasuunnitelma yhteistyössä kenttiä käyttävien urheiluseurojen kanssa.

Asemakaava mahdollistaa urheilupuiston ideasuunnitelman ja yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen: uuden pesäpallostadionin ja jalkapallostadionin sekä huoltorakennuksen. Lisäksi asemakaavalla todetaan jo toteutetut rakennukset sekä varaudutaan vähäiseen laajentamiseen mm. vinttikoiraradan yhteydessä.

Kaikkiaan asemakaava-alueella rakennusoikeutta muodostuu noin 30 200 k-m².

Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät niin lähteille, liito-oraville ja lepakoille kuin laajoille lahokaviosammalen esiintymille kaava-alueella.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa urheilupuiston kehittäminen kasvaneiden ja muuttuneiden liikunta- ja virkistystarpeiden mukaan alueen luonto- ja maisema-arvojen ehdoilla. Asemakaavassa ratkaistaan alueen toimintojen suhde toisiinsa ja luontoarvoihin, liikenteelliset haasteet sekä otetaan kantaa siihen mitä toimintoja alue kestää. Kaavaa varten laaditussa toiminnallisessa yleissuunnitelmassa tutkittiin urheilupuiston palveluverkon, liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittämistä sekä liittymistä Kauppi-Niihaman viheraluekokonaisuuteen. Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät myös kolmelle arkeologiselle kulttuuriperintökohteelle.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2020–2024 (kohde numero 5 vuodelle 2020).

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville syyskuussa 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä 10 asukaskommenttia. Palaute koski suurelta osin luontoarvojen huomiointia, liikenteellisiä kysymyksiä sekä urheilupuiston käyttöä.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistona pidettiin nähtävillä urheilupuiston toiminnallinen yleissuunnitelma, sen seloste sekä selvitysaineistoa. Valmisteluaineistoa esiteltiin osallisille virtuaalisessa etäyleisötilaisuudessa, johon osallistui noin 20 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja 24 asukasmielipidettä. Suurin osa palautteesta kohdistui urheilupuiston yleissuunnitelmassa esitettyihin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä urheilupuiston toimintaan ja reitistöjen suunnitteluun.

Tulleen palautteen toiveiden mukaisia toimenpiteitä pysäköintipaikkojen lisäämiseksi tai latureittien muuttamiseksi ei kuitenkaan voida toteuttaa, jotta pystytään turvaamaan kaavan tavoite jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paremmasta turvallisuudesta sekä merkittävien luonnonarvojen turvaamisesta alueella.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8767 (päivätty 23.11.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.11.2020 päivätyn ja 19.4.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8767. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8767 

Diaarinumero: TRE:873/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

projektiarkkitehti Katarina Surakka ja kaavoitusarkkitehti Sari Pietilä.

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.1. - 5.2.2021. Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta sekä neljä muistutusta.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että kaavaehdotus on kehittynyt maakuntamuseon luonnosvaiheen lausunnossaan esittämään suuntaan ja alueella tunnetut muut kulttuuriperintökohteet on merkitty asianmukaisesti kaavaehdotukseen. Museon mielestä kaavaehdotus on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä.

Lausunnot:

Pirkanmaan ELY-keskus piti ongelmallisena yleissuunnitelma-aineiston käyttämistä asemakaavan valmisteluaineistona ilman kaavakarttaa. Lisäksi ELY kiinnitti huomiota asemakaavan liito-oravarajauksen eriäväisyyteen verrattuna selvitysaineistoon sekä kaupungin teettämän sammalselvityksen puuttumiseen asemakaavan tausta-aineistosta. ELY-keskus myös kaipasi täydennyksiä luontoarvoja koskeviin asemakaavamääräyksiin. Kaavakarttaan, yleismääräyksiin sekä selostukseen tehtiin täydennyksiä ELY-keskuksen lausunnon perusteella.

Pirkanmaan maakuntaliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota Tuomikallion arvokkaan kallioalueen valtakunnalliseen merkittävyyteen ja Kaupin urheilupuiston merkityksestä osana Tampereen kansallista kaupunkipuistoa. Lisäksi Pirkanmaan liitto pyysi täydentämään kaavaselostusta maakuntakaavassa alueelle osoitetun ohjeellisen uuden sähköaseman suunnittelutilanteen osalta. Asemakaavaselostusta on täydennetty Pirkanmaan liiton lausunnon pohjalta.

Muistutukset:

Petsamon omakotiyhdistys esitti huolensa Kaupin pysäköinnin leviämisestä Petsamon kaduille. Lisäksi muistutuksessa toivottiin asemakaavaan tarkempia rakentamisen laatua koskevia kaavamääräyksiä. Omakotiyhdistys myös toivoi, että isoissa tapahtumissa kulku Kauppiin ohjattaisiin ensisijaisesti Kuntokadun kautta. Lisäksi omakotiyhdistys oli huolissaan tapahtumien aiheuttamasta meluhaitasta asuinalueen asukkaille, piti lumen varastointikasan sijoitusta ongelmallisena, toivoi alueen viherrakentamisen laatuun ja määrään panostettavan sekä toivoi vinttikoiraradan käytön kehittämistä monipuolisemmaksi.

Tampereen polkupyöräilijät esitti muistutuksessaan huomioita Kaupin urheilupuiston pyöräily-yhteyksien toteuttamisesta. Osa muistutuksen näkemyksistä huomioidaan tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä.

Yksityishenkilöiden muistutuksissa toivottiin asemakaavaan esitettäväksi joitain olevia polkuja. Lisäksi nähtiin uhkana, että autot valtaavat vääriä alueita, ellei niiden kulkua autottomalle alueelle estetä fyysisin estein.

Muistutusten pohjalta tarkennettiin asemakaavan rakentamisen laatua koskevia kaavamääräyksiä ja lisättiin Näsijärven rannalla kulkeva reitti asemakaavakarttaan.

Viranomaisneuvottelu:

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Pirkanmaan ELY-keskuksen aloitteesta 7.4.2021. Neuvottelun tarkoitus oli MRL § 66 mukaisesti todeta Kaupin urheilupuiston asemakaavaan liittyvät valtakunnalliset, maakunnalliset ja muut keskeiset tavoitteet sekä niiden toteutuminen asemakaavaratkaisussa. Neuvottelussa käytiin läpi asemakaavaehdotuksesta saatu palaute ja sen huomioon ottaminen. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa tavasta, jolla palaute oli huomioitu.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Asemakaavakartan suojelumerkintöjä sl-6 -alueen osalta on tarkennettu. Asemakaavakarttaan on lisätty oleva reitti Näsijärven rannassa sekä urheilupuiston alueella oleva hulevesirakenne hule-37. Lisäksi pesäpallostadionin rakennusalaa ja vesikaton korkeusaseman määrittelyä ja jalkapallostadionin rakennusalaa on tarkistettu.

Suojelumääräyksiä on täsmennetty yleismääräyksellä luo-4 ja sl-6 -merkintöjen osalta. Yleismääräystä on myös tarkennettu rakentamisen laadun ohjaamisen osalta.

Asemakaavaselostusta on täydennetty mm. vaikutusten arvioinnin ja aluetta koskevan aiemman suunnittelun osalta.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tarkennuksia eivätkä ne edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8767 (päivätty 23.11.2020, tarkistettu 19.4.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Asemakaavan valtuustokäsittelyä varten tehdään Kauppia koskeva pysäköintiselvitys sisältäen kaksi herkkystarkastelua: 

A) Varaudutaan, että Kauppi attrahoi autoliikennettä ennustetta enemmän

B) Miten alue selviää liikunnan massatapahtumista

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla perusteella: Valmistelussa on otettava huomioon se, että alueelle on mahdollista sijoittaa myös katettu jalkapallohalli. Tätä puoltaa hallin liittyminen muihin liikuntamuotoihin, vahvistaa ja tukee nuorten harrastus- ja liikuntatoimintaa sekä, että alue on lähellä ratikkareittiä. 

Tähän on olemassa valmis suunnitelma rahoitusratkaisuineen. Sitä ei otettu huomioon muistutusvaiheessa.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Ossi Aho ilmoitti päätösehdotukseen eriävän mielipiteen.

Matti Höyssä teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: 

"Asemakaavan valtuustokäsittelyä varten tehdään Kauppia koskeva pysäköintiselvitys sisältäen kaksi herkkystarkastelua: 

A) Varaudutaan, että Kauppi attrahoi autoliikennettä ennustetta enemmän

B) Miten alue selviää liikunnan massatapahtumista"

Riina-Eveliina Eskelinen ja Katja Karintaus kannattivat Höyssän ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsisehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: Pohjaehdotus = JAA, Höyssän toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Höyssän toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 5 - 7, 1 tyhjä.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 38%

  Erik Lydén, Jouni Sirén, Katja Nisumaa-Saarela, Kaisa Vatanen, Sonja Harmaala

 • Ei 7 kpl 54%

  Matti Höyssä, Ossi Aho, Riina-Eveliina Eskelinen, Matti Järvinen, Aleksi Jäntti, Katja Karintaus, Ilpo Sirniö

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Ulla Kampman

Valmistelija

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupin urheilupuiston asemakaavalla mahdollistetaan Kaupin urheilupuiston ideasuunnitelman mukainen rakentaminen ja turvalliset liikennejärjestelyt alueella. Asemakaavalla myös turvataan alueen vahvat luontoarvot sekä  sen kehittäminen kaupunkilaisten tärkeänä urheilu- ja virkistysalueena. Rakennusoikeutta asemakaavalla muodostuu 30 200 k-m2.

Yhdyskuntalautakunta päätti 27.4.2021 asemakaavan käsittelyn yhteydessä hyväksyä seuraavan toivomusponnen:

Asemakaavan valtuustokäsittelyä varten tehdään Kauppia koskeva pysäköintiselvitys sisältäen kaksi herkkyystarkastelua: 

A) Varaudutaan, että Kauppi attrahoi autoliikennettä ennustetta enemmän

B) Miten alue selviää liikunnan massatapahtumista

Yhdyskuntalautakunnan päätösponnen mukaisesti asemakaavan aineistoa on lautakunnan päätöksen jälkeen täydennetty selvityksellä, jossa on tarkasteltu tilannetta, jossa Kauppiin suuntautuu autoliikennettä ennustetta enemmän sekä sitä, miten alue selviää liikunnan massatapahtumasta.

Selvityksen mukaan Kaupin liikuntapuiston pysäköintikapasiteettia voidaan kasvattaa merkittävästi tekemällä yhteistyötä viereisten kiinteistöjen kanssa ja avaamalla yksityisiä pysäköintialueita ilta- ja viikonloppukäyttäjille.

Alueella on myös mahdollisuuksia pysäköintipaikkojen lisärakentamiselle. Nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöä voidaan tehostaa pysäköinnin hinnoittelumuutoksilla. Näin saadaan lisää pysäköintikapasiteettia niille, joille Kauppiin saapumisen edellytys on oman auton käyttö. Toisaalta erilaisilla kestävien kulkumuotojen edistämistoimenpiteillä voidaan vaikuttaa siihen, että henkilöautoliikenne ei kasvaisi ennakoitua enempää.

Liikunnan massatapahtumien liikennetarpeet vaihtelevat tapahtuman luonteen, keston ja kohderyhmän mukaan.

Kaupissa on mahdollista järjestää suuriakin tapahtumia, kunhan tapahtuman liikennejärjestelyt on suunniteltu huolella ja tiedotus liikennejärjestelyistä tapahtumakävijöille on selkeää. Tapahtumajärjestäjä voi vaikuttaa tapahtuman henkilöautoliikenteen määrään parantamalla kestävien kulkumuotojen houkuttelevuutta alueelle saapumiseen. Tapahtumien kertaluonteisuus mahdollistaa esimerkiksi tilapäiset etäpysäköinti/liityntäbussijärjestelyt.

Alueella olisi tapahtumaliikenteelle tarjolla nykyistä reilusti enemmän pysäköintikapasiteettia, mikäli yksityisten kiinteistöiden pysäköintipaikat saataisiin avatuksi tapahtumakävijöille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8767 (päivätty 23.11.2020, tarkistettu 19.4.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, muistuttajat 4 kpl, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, eelis.ylitalo@tampere.fi, kuulutus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)