Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 234 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2021 

TRE:2596/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tammi-huhtikuun 2021 toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 18,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Loppuvuoden aikana tulee tavoitella ennustettujen ylitysten pienentämistä mahdollisimman paljon.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 29,7 milj. euroa budjetoitua heikompana ja toimintakate on kasvamassa 5,7 prosentilla. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys on huolestuttavaa, sillä lautakunnan talousarvion ennustetaan ylittyvän 20,4 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset aiheutuvat lastensuojelun ja vammaispalvelujen ostoissa.

Eräillä muillakin toimielimillä on ongelmia pysyä talousarviossa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma on ylittymässä 3,9 milj. eurolla, joukkoliikennelautakunnan 3,7 milj. eurolla sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 3,2 milj. eurolla.

Verorahoitus on pysymässä suunnilleen vuoden 2020 tasolla, sillä valtionosuuksia on kertymässä 40 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Tähän syynä on koronaviruspandemian korvausten merkittävä pieneneminen vuodesta 2020. Verotuloja on kertymässä noin 44,7 milj. euroa (4,3 prosenttia) viime vuotta enemmän.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 256,1 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 40,1 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. On hyvin todennäköistä, että investoinnit toteutuvat arvioitua pienempänä. Pysyvien vastaavien luovutustuloja arvioidaan saatavan 74,3 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla.

Kaupungin lainakantaennuste on 981 milj. euroa, mikä on 70 milj. euroa talousarviota vähemmän. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 4 013 euroa.

Kiinteistöveron kertymäarvio arvio on tarkentunut 3,0 milj. eurolla ja yhteisöveron kertymäarvio myös 3,0 milj. eurolla.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Vuoden 2021 toiminnan tavoitteiden valmistelussa on huomioitu koronapandemia ja sen vaikutuksia kaupungin toimintaan ja kuntalaisiin. Erityisesti pandemiatilanne on huomioitu tavoitteiden tavoitetasojen ja vertailuarvojen asettamisessa siten, että em. peilataan ensisijaisesti suhteessa vuoden 2019 tilanteeseen. Tavoitteiden asettamisessa on korostettu ennen kaikkea koronapandemian jälkeistä toiminnan elpymistä sekä tavoitetasojen maltillistamista.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2021 talousarviossa 48 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 14 oli kaupunkitasoisia, 25 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille ja 9 kohdistui ensisijaisesti kehitysohjelmille. Lisäksi liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 10 tavoitetta. Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä tammi-huhtikuun aikana ja esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille ja kehitysohjelmille asetetuista tavoitteista 23 prosentin arvioidaan jäävän toteutumatta. Koronapandemialla on ollut vaikutuksensa tavoitteiden toteutumiseen. Toteutumatta arvioidaan jäävän muun muassa tavoitteet koskien kulttuuri- ja matkailukohteiden kävijämääriä sekä joukkoliikenteen matkustajamääriä. Lisäksi mm. työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrää, rakennuslupaprosessin kestoa sekä yritystonttien luovutusta koskevien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta. Myöskään hiilidioksidipäästöjen määrän tavoitellun vähentymisen osalta (-40 prosenttia vuoden 1990 tasosta) ei tulla pääsemään tavoitteeseen. Kaupunkitasoisista tavoitteista muun muassa tilikauden tulokseen, nettomenojen kasvuun, käyttökustannusten asukaskohtaiseen kasvuun sekä investointien tulorahoitukseen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  

Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi talouden pitämiseksi tasapainossa 10 kohdan toimenpideohjelman, jonka toteutumisesta raportoidaan vuoden 2021 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden katsauksien sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2021 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee pyrkiä välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavia ylityksiä. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2021 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen liittyi kokoukseen.

Jaakko Stenhäll poistui keskustelun kuluessa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, Reija Linnamaa, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)