Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 343 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020 

TRE:4555/02.04.01/2020

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on asettanut 4.8.2020 päivätyllä kirjeellä haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen vuonna 2020.

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä vuonna 2020 enintään 60 milj. euroa ja korotusta on haettava 31.8.2020 mennessä.

Hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa avustusten käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi:

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa olevien tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Tampereen kaupungin talous on 2010-luvun pysynyt kahta vuotta lukuun ottamatta alijäämäisenä tuloslaskelman osalta huolimatta hyvin maltillisesta toimintamenojen kasvusta. Matalan vuosikatteen ja suurten investointitarpeiden seurauksena kaupungin lainamäärä on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2018 käynnistetyn talousohjelman vaikutuksesta kaupungin talouden suuntaa saatiin huomattavasti käännetyksi vuonna 2019, vaikka tulos vielä jäikin alijäämäiseksi. Korona-pandemian seurauksena vuoden 2020 tulosennuste on noin 26 milj. euroa alijäämäinen ja myös näkymät vuodelle 2021 ovat vaikeat. Ilman korona-pandemian vaikutuksia vuoden 2020 tuloksesta olisi arvioitu tulevan ylijäämäisen. Tampereen kaupungin on perusteltua hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki hakee liitteen mukaisesti 10.000.000 euron suuruista kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)