Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 345 Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen tilannekatsaus 

TRE:6493/08.01.01/2017

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentamisen päätösaineisto muodostuu Raitiotieallianssin laatimasta toteutussuunnitelmasta ja kaupungin kokoamasta vaikutusten arvioinnin materiaalista sekä Enqvistinkadun ratahaaran yleissuunnitelmasta. Osan 2 päätösaineisto on tavoite esitellä valtuustolle iltakoulussa 7.9.2020. Päätösasiana osan 2 rakentaminen on tavoite käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun lopulla ja edelleen valtuustossa lokakuussa.

Kaupunginhallitus käsitteli raitiotien osan 2 lausuntokierrokselle asetettavaa aineistoa 10.8.2020 § 302. Toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi ilman kustannustietoja ja allianssin kannustinjärjestelmän tietoja on ollut lausuntokierroksella sekä nähtävillä ja kuntalaisten kommentoitavana 10. - 28.8.2020.

Kaupunginhallitus päätti raitiotien toteutusosan 2 kehitysvaiheen aloittamisesta 18.12.2017 § 705. Kaupunginhallitus on tehnyt kehitysvaiheen aikana osan 2 suunnitteluun ja toteutussisältöön liittyviä välipäätöksiä.

Kaupunginhallituksen päätös 12.2.2018 § 80 koski raitiotien linjausta Santalahden alueella. Tällöin päätettiin raitiotien sijoittamisesta omille kaistoille Rantatie-kadun ja Paasikiventien (valtatien 12) väliin sekä Paasikiventien risteämisestä sillalla. Samalla kaupunginhallitus linjasi suunnittelun ja päätöksenteon tavoiteaikataulua. Kaupunginhallituksen päätöksellä 3.4.2018 § 158 Santalahdessa säilytettiin kaksi raitiotiepysäkkiä. Kaupunginhallituksen päätöksellä 5.11.2018 § 436 hyväksyttiin katukohtaisia suunnitteluperiaatteita sekä osan 2 tilaajan budjetiksi osuudelle Pyynikintori - Lentävänniemi enintään 60 milj. euroa ja osuudelle Hiedanranta - Lielahdenkatu enintään 10 milj. euroa.

Kehitysvaiheen aikana 5.3.2019 - 12.5.2020 yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osan 2 ratalinjalla olevien katujen katusuunnitelmat. Katusuunnitelmat, kehitysvaiheen aikana tehdyt maaperätutkimukset, tarkentuneet suunnitelmaratkaisut, vuorovaikutus sekä kaupungin linjaukset pyrkimyksenä tehdä katuympäristö kerralla kuntoon ovat muuttaneet raitiotien toteutussisältöä.

Kaupunginhallituksen päätös 20.4.2020 § 173 sisälsi raitiotien toteuttamisen vaiheistuksen osiin 2A Pyynikintori - Santalahti ja 2B Santalahti - Lentävänniemi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että osan 2B toteutussisältöön sisältyy Hiedanrannan keskusaukiolle vaihteet ja kolmioraiteet Enqvistinkadun ratahaaraan varautumista varten. Osan 2 vaiheistuksen myötä myös Santalahteen on tarve toteuttaa aiempia suunnitelmia enemmän ratavaihteita. Kaupunginhallituksen päätös 8.6.2020 § 275 koski Hiedanrannan yleissuunnitelman hyväksymistä alueen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Hiedanrannan yleissuunnitelmaan sisältyy Näsisaari. Saariratkaisu on tuonut raitiotien toteutussisältöön mukaan kaksi uutta vesistön ylittävää siltaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.8.2020 § 97 kaupunki on hyväksynyt valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuosille 2020-2023. MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu tukemaan 30 prosentin valtionavulla Tampereen raitiotien osan 2 kehitysvaiheen enintään 2,9 milj. euron ja osan 2 toteutusvaiheen enintään 80 milj. euron kustannuksia.

Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaihe on toistaiseksi kesken. Kehitysvaihe on tavoite saada päätökseen syyskuun puoliväliin mennessä. Valtuustolle on tavoite 7.9.2020 iltakoulussa esitellä toteutussuunnitelman keskeinen sisältö ja aikataulutavoitteet, arviot toteuttamisen vaikutuksista ja antaa tilannekatsaus osan 2 kustannusarviosta ja Raitiotieallianssin kannustinjärjestelmän sisällöstä.

Raitiotien osan 2 toteutussuunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvion tilanne oli 25.8.2020 seuraava: Raitiotien rakentamisen Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannusarvio oli 84,8 milj. euroa. Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen allianssilta tilattavien synergisten rinnakkaishankkeiden tavoitekustannus oli 26,2 milj. euroa. Tampereen Vesi Liikelaitokselle kohdistuva vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus oli 0,109 milj. euroa.

Raitiotieallianssin osan 2 kannustinjärjestelmän esitys muodostuu seuraavista tekijöistä: infran käyttöönottopäivän pitävyys (30 %), infrasta liikennöintivaiheessa johtuvat häiriöt (25 %), työmaan turvallisuus (20 %) ja positiivinen julkisuuskuva (15 %). Kannustinjärjestelmän positiivisia kannustimia ovat  alihankintojen paikallisuusaste (max 5 %), työttömien työllistäminen (max 3 %) ja hiilijalanjälki-kannustin (max 2 %). Kannustinjärjestelmän negatiivisia kannustimia, mahdollisia sanktiota ovat rakentamisen aikaiset häiriöt katuliikenteelle ja joukkoliikenteelle (max -8 %) ja rakentamisen aikaiset häiriöt rautateiden junaliikenteelle (max -2 %). Osan 2 sisällön laajennettua kannustinjärjestelmän alkupääomaa esitetään kasvatettavaksi 1,25 milj. eurosta 1,75 milj. euroon.

Allianssimallissa tavoitekustannuksen alituksen ja ylityksen tilanteisiin on sovittu jakoperusteet eli periaatteet, miten mahdollinen säästö jaetaan tai ylityksen kustannukset korvataan palveluntuottajille. Tavoitekustannuksen alittuessa osa säästöstä tulee tilaajalle suoraan, osa suoraan palveluntuottajille ja osa varataan allianssin kannustinjärjestelmän pääoman kasvattamiseen. Osalle 2 tavoitekustannuksen alituksen jakoperustetta esitetään muutettavaksi niin, että 7,5 % alituksen jälkeen alituksesta jaetaan 80 % tilaajalle, 10 % palveluntuottajille ja 10 % allianssin kannustinjärjestelmään. 

Raitiotieallianssin osan 2 kannustinjärjestelmässä keskeisiä aikataulutavoitteita ovat aloittaa raitiotieliikenne Santalahteen vuoden 2023 aikana ja Lentävänniemeen vuoden 2024 aikana. Liikenteen aloittamisen ajankohdasta on mahdollista saada täydet aikataulubonukset, mikäli raitiotieliikenteen aloittaminen rakennustöiden osalta on mahdollista Santalahteen viimeistään 14.8.2023 ja Lentävänniemeen viimeistään 12.8.2024. Toinen keskeinen aikataulutavoite on Sepänkadun sillan liikennekatkoksen pituus. Tavoite, nollan kannustinpisteen suoritus on, että Sepänkatu on poikki läpikulkevalta ajoneuvoliikenteeltä 15 kuukauden ajan keväästä 2021 kesään 2022. Mikäli liikennekatkos on enintään 12 kuukauden mittainen, on allianssin mahdollista saada täydet aikataulubonukset Sepänkadun kohteesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen tilannekatsaus ja päätöksenteon aikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jaakko Mustakallio poistui ja Merve Caglayan liittyi kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Kirsi-Maarit Asplund teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Sopimusosapuolet keskeyttävät raitiotien 2. kehitysvaiheen suunnittelun toistaiseksi. Rakentamispäätöstä myöhennetään toistaiseksi. Suunnittelua jatketaan. Rakentaminen otetaan tarkasteluun vasta kun korona-kriisin kustannukset ovat selvinneet, edellyttäen että peruspalvelut ollaan pystytty säilyttämään ja kun 1. vaiheesta on saatu riittävät käyttökokemukset. Ratikan 2. vaiheen rakentamista tärkeämpää on suunnata taloudelliset resurssit mm. sote-palveluihin koulutukseen, peruspalveluihin ja työpaikkojen säilymiseen etenkin nykyisissä työpaikoissa."

Puheenjohtaja totesi Asplundin ehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Taru Hurme, Milko Tietäväinen, Mika Periviita, Ari Vandell, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Sari Valjus/Raitiotieallianssi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)