Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 344 Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman tilannekatsaus 

TRE:6012/00.01.02/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta teettävät yhdessä Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa on tavoite määrittää ratavaraukset tulevaisuuden raitiotielinjoille neljällä kuntarajan ylittävällä ratahaaralla. Yleissuunnitelman neljän ratahaaran varausten yhteispituus vaihtoehtojen karsinnan jälkeen olisi noin 30 kilometriä. Yleissuunnitelman tilaajakuntien kunnanhallitukset tekivät marraskuussa 2019 välipäätökset yleissuunnitelmassa jatkotarkasteluun otettavista ratalinjausten vaihtoehdoista.

Kunnanhallitusten välipäätösten jälkeisen jatkosuunnittelun, selvitysten, vuorovaikutuksen, vaihtoehtovertailujen sekä luonnosvaiheen lausuntokierroksen ja kuntalaiskyselyn perusteella yleissuunnitelmassa on valmisteltu päätösesitys ratavarauksista. Päätösesitys on tarkoitus esitellä Tampereen valtuustolle iltakoulussa 7.9.2020. Päätösasiana ratavarauksien on tavoite olla Tampereen valtuustossa lokakuussa. Valtuustossa hyväksytyt ratavaraukset osoitetaan myös valmisteilla olevaan yleiskaavan päivitykseen. Ylöjärven, Pirkkalan ja Kangasalan valtuustojen on tavoite tehdä päätökset ratavarauksista marraskuun kokouksissaan.

Hatanpään, Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin puolella, Rantaperkiön ja Härmälän alueella tehdään Nuolialantielle. Raitiotieradan varaus esitetään kadun keskelle. Nuolialantie on suorin ja nopein reitti Pirkkalaan. Nuolialantien ratalinjaus on raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannuksien perusteella edullisin vaihtoehto. Nuolialantien linjauksella on jo nykytilanteessa Tampereen kaupungin osuudella riittävä matkustajakysyntä raitiotieliikenteelle. Tulevaisuuden maankäyttötavoitteita sekä Rantaperkiön ja Lakalaivan rautateiden henkilöliikenteen asemavarausta ajatellen Tampere on raitiotien seudullisen yleissuunnitelman rinnalla selvittänyt raitiotiejärjestelmän laajentamismahdollisuuksia Sarankulmankadun kautta kehittyvän Lakalaivan ja Vuoreksen suuntaan. 

Nuolialantien ratavaraus yhdessä Vuoreksen suunnan ratavarauksen kanssa saavuttavat kattavimmin Tampereen kaupungin eteläiset kasvusuunnat. Nuolilantien raitiotiepysäkiltä on tarvetta kehittää korkeatasoinen kulkuyhteys Tarmonkatua pitkin Tampereen messu- ja urheilukeskukselle. Yönylivarikon osalta Pirkkalan ratahaaran esitetään tukeutuvan Koilliskeskuksen ratahaaran Heikkilänkadun yönylivarikkoon. Pirkkalan ratahaaralla tarvitaan oma raitiotien yönylivarikko, kun rata jatkuu Suupan kuntakeskukselta eteenpäin.

Taysin, Ruotulan, Koilliskeskuksen, Leinolan, Risson ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin alueella tehdään Tenniskatua noudattaen asemakaavoitettavana olevan Medi Park IV -alueen ja Ruotulan golf-kentän kohdalla. Koilliskeskuksen ja Risson välillä Leinolassa ratavaraus esitetään Piettasenkadun ratalinjausta noudattavaksi. Ratahaaran yönylivarikon tilavaraus esitetään tehtäväksi Tampereen kaupungin puolelle Heikkilänkadun, Teiskontien (valtatie 12) ja itäisen kehätien (valtatie 9) rajaavalle alueelle.

Lamminrahkan ratahaaralla Tenniskadun linjauksella saavutetaan paremmat maankäytön kehittämisedellytykset. Lisäksi Tenniskadulla raitiotiepysäkkien saavutettavuus ja viihtyisyys keskellä kaupunkirakennetta on parempi kuin Teiskontien, valtatien 12 varrella. Leinolan alueella Piettasenkadun ratalinjaus on nopeampi, suorempi sekä raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannuksilta edullisempi. Mäentakusenkadun katutilan ahtaus ei mahdollista raitiotien kanssa laadukkaita ja turvallisia jalankulun, pyöräilyn ja autoilun järjestelyjä ja katupuita. Piettasenkadun ratalinjauksella saadaan parempi joukkoliikennejärjestelmän pysäkkien kattavuus Leinolan alueella. Raitiotien toteutuessa Piettasenkadulle Mäentakusenkadulle jäisi bussiliikenne. 

Lielahden sekä Ylöjärven Teivon, Soppeenmäen ja kirkonseudun ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin alueella, Lielahdenkadun ja Ylöjärven kuntarajan välisellä osuudella tehdään Turvesuonkadulle. Turvesuonkadulla ratalinjaus kulkee keskeisemmin kaupunkirakenteessa ja sen varrella on paremmat maankäytön kehittämisedellytykset kuin vaihtoehtona olleella Ryydynpohjan ratalinjauksella. Turvesuonkadun ratalinjaus on rakentamis- ja liikennöintikustannuksiltaan hieman Ryydynpohjan ratalinjausta kalliimpi.

Ylöjärven ratahaaralla kuntarajalla tapahtuva Vaasantien (kantatie 65) ja rautateiden pääradan risteämistapa esitetään ratkaistavaksi jatkosuunnittelussa. Risteämistavan ratkaiseminen edellyttää tarkempaa maankäytön suunnittelua. Päätösesitys on, että toistaiseksi säilytetään varaus kantatien ja pääradan sekä alituksen että ylityksen osalta. Jatkosuunnittelun yhteydessä on mahdollista tarkastella myös paremmin Tampereen puolella sijaitsevan Nauhatehtaan aluetta palvelevan raitiotiepysäkin toteuttamismahdollisuuksia. Ratahaaran yönylivarikon tilavaraus esitetään tehtäväksi Turvesuon alueelle Tampereen kaupungin puolelle.

Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan ratahaaralla on tarkasteltu kahta laajempaa erilaista ratalinjausvaihtoehtoa. Pohjoisempi ratalinjaus kulkee Hermiankatua, Hervannantietä ja Kauhakorvenkatua Kangasalan Saarenmaan alueelle. Linjaus sivuaa raitiotiejärjestelmän päävarikkoa ja kulkee Tampereen Ruskon teollisuusalueen läpi. Eteläisempi ratalinjaus kulkee Hervantajärven alueelta Lintuhytin asuinalueen pohjoispuolelta sivuten ja noudattaen edelleen Ruskonkehän (maantie 309) linjausta Kangasalan puolelle. Päätösesitys on, että raitiotien vaihtoehtoisista linjoista Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle ei tehdä samanlaista valintaa kuin muilla yleissuunnitelmassa tarkastelluilla ratahaaroilla Saarenmaan ratasuunnan toteuttamisen kaukaisesta ajankohdasta johtuen. Myös yleiskaavassa ratahaara esitetään eri tavalla kuin muiden ratahaarojen varaukset. 

Edellä kuvattu päätösesitys on tavoite esitellä valtuuston iltakoulussa 7.9.2020. Päätösasiana ratavarauksien esitys on tavoite tuoda kaupunginhallitukseen syyskuun lopulla ja edelleen valtuustoon lokakuun kokoukseen. Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven on tavoite päättää ratavarauksistaan oman kunnan alueella Tampereen valtuuston päätösten perään. Päätösten jälkeen ratavaraukset on tavoite ottaa huomioon Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa, tulevissa asemakaavoissa, katusuunnitelmissa ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnitelmissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman tilannekatsaus ja päätöksenteon aikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Taru Hurme, Pia Hastio, Mika Periviita, Ari Vandell, Milko Tietäväinen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Päivi Nurminen/Tampereen kaupunkiseutu, Sirkku Malviala/Kangasalan kaupunki, Jouni Korhonen/Pirkkalan kunta, Mari Ruissalo/Ylöjärven kaupunki, Riikka Salli/Ramboll Finland Oy, Juha Mäkinen/WSP Finland Oy, Kangasalan kaupunki, Pirkkalan kunta, Ylöjärven kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)