Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 342 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2020 

TRE:2707/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupungin tammi-heinäkuun ulkoinen tulos oli 32,6 milj. euroa ylijäämäinen. Tammi-heinäkuun toimintakatteen kasvu oli 2,1 prosenttia (14,6 milj. euroa). Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 10,0 milj. euroa ylijäämäinen. Edellisvuotta parempi tulos perustuu valtionosuuksien suotuisaan kehitykseen. Vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos oli 20,1 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä oli 18,0 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on nolla. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 26,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 26,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ilman valtion suunnittelemia tukitoimenpiteitä tulosennuste painuu 101,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 30,7 milj. euroa budjetoitua heikompana. Koko vuoden toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 8,1 prosenttia (98,0 milj. euroa) edellisvuodesta, mikä aiheutuu osittain koronapandemian vaikutuksista. Vuonna 2019 toimintakatteen muutos oli 2,7 prosenttia.

Merkittävimmät toimintakatteiden ylitykset vuosisuunnitelmiin nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 13,0 milj. euron ylitysennuste, elinvoima- ja osaamislautakunnan 6,9 milj. euron ylitysennuste, joukkoliikennelautakunnan 5,1 milj. euron ylitysennuste sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan 2,3 milj. euron ylitysennuste. Ylitysten taustalla on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen osto -ennusteen kasvu sekä koronapandemian aiheuttama tulojen väheneminen. Konsernihallinnon yhteisten erien ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. eurolla pääosin Tredun maksuosuuden ylittymisen vuoksi.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Alituksen syinä ovat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutulojen alittuminen koronatilanteen vuoksi sekä lumen ja maan vastaanoton ja rakennusvalvonnan tulojen alittuminen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 5,0 milj. eurolla. Verorahoituksen kasvuennuste on 7,4 prosenttia (94,1 milj. euroa). Arviointiin sisältyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Tilikauden 2020 verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 992,0 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 17,4 milj. euroa (1,8 prosenttia) vuodesta 2019. Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän vain 17,1 milj. euroa (2,1 prosenttia) vuotta 2019 enemmän. Valtionosuudet ovat kasvamassa 25,4 prosenttia ja valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 378,6 milj. euroa. Valtionosuuksien ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 52,5 milj. eurolla. Ennuste sisältää arviot valtion tukitoimenpiteistä, verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatioksi on arvoitu 23,9 milj. euroa (peritään takaisin vuonna 2021) ja valtionosuuskompensaatioksi 29,9 milj. euroa.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 228,3 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat yhdyskuntalautakunnan 58,2 milj. euron investoinnit, asunto- ja kiinteistölautakunnan 100,3 milj. euron investoinnit, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 25,3 milj. euron sekä konsernihallinnon 20,7 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan 24,9 milj. euroa valtuuston hyväksymää tasoa pienempänä. Investoinnit alittuvat erityisesti talonrakennushankkeiden aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 85,6 milj. euroa, mikä kattaa 38 prosenttia tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 897,1 milj. euroa, mikä on 102,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 698 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, ko-pa-li

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)