Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

§ 346 Tampereen kaupungin tulkki- ja käännöspalvelujen liikkeenluovutus Monetra Oulu Oy:lle 

TRE:4446/14.02.00/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja palvelujohtaja Maritta Närhi puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungilla on palvelujen järjestäjänä lakisääteinen velvollisuus järjestää tulkkaus- ja käännöspalveluja, mutta näiden palvelujen ei tarvitse olla kunnan itsensä tuottamia. Viime vuosina useat kaupungit ovat ulkoistaneet tukipalveluitaan ja muun muassa myös tulkkauspalvelunsa joko itsensä perustamiin in house -yhtiöihin (Vantaa, Vaasa) tai ulkoistaneet palvelunsa julkisomisteisiin tukipalveluiden tuottamiseen erikoistuneisiin in house -yhtiöihin, kuten Monetra Oulu Oy:öön (Oulu, Jyväskylä). Tällä hetkellä Tampere tuottaa tulkkauspalvelun omana tuotantonaan psykososiaalisen tuen palveluryhmässä nettobudjetoituna yksikkönä. Tulkkikeskuksen henkilöstömäärä on yhteensä 15 henkilöä. Lisäksi palveluita ostetaan noin 140 ostopalvelutulkilta ja -kääntäjältä.  

Liikkeenluovutus yhdistäisi kolmen kaupungin (Oulu, Jyväskylä, Tampere) tulkkaus- ja käännöspalvelutuotannon. Tulkkaus- ja käännöskielien valikoima laajenisi samoin kuin tulkkien ja kääntäjien määrä lisääntyisi, minkä ansiosta palvelun saannin vasteajat lyhenisivät. Tulkkaus- ja käännösala on teknologiakehityksen ja tekoälyn käytön myötä kovassa murroksessa ja pysyäksemme teknisessä kilpailussa ja kehityksessä mukana tarvitaan isompia toimijoita. Yhtiöllä olisi laajemmat resurssit tuottaa tulkkaus- ja käännöspalvelua tilaajille sekä kehittää teknologiaosaamista omalla osaamisalueellaan ja samalla parantaa palveluvarmuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Teknologiakehityksen ja resurssien yhdistämisen ansiosta tulkkaus- ja käännöshinnat pystyttäisiin todennäköisesti pitämään nykyistä paremmin kilpailukykyisellä tasolla.  

Tulkkaus- ja käännöspalvelu ei ole kaupungin ydintuotantoa ja ulkoistamalla palvelun julkisomisteiseen in house -yhtiöön kaupunki välttäisi erityisesti kilpailutukseen liittyvät kustannukset ja riskit. Tulkkauspalvelujen laadun kilpailuttaminen on haastavaa ja kallista ja niukan tarjonnan vuoksi nostaa palvelujen ostohintoja ja sitä kautta myös myyntihintoja. Osakkuuden myötä Tampereen kaupungilta vähenisi tulkkien ja kääntäjien itsenäinen kilpailutusvelvoite ja palvelua voitaisiin ostaa suoraan Monetra Oulu Oy:ltä. Tampereen kaupunki ja Monetra Oulu Oy sopisivat keskenään palvelujen tuottamisesta ja niiden hinnoitteluista vuosittain tarkastettavassa palvelusopimuksessa.  

Liiketoiminta luovutettaisiin Monetra Oulu Oy:lle. Samalla hankittaisiin Monetra Oulu Oy:n osake ja Monetra Oulu Oy sitoutuu pyydettäessä tuottamaan tulkkipalvelut Tampereen kaupungille. Luovutuskirjan hyväksyminen vietäisiin konsernijaostolle samalla kuin se päättää osakkeen hankkimisesta ja osakassopimukseen liittymisestä. 

Tulkkikeskuksen henkilöstö siirtyisi liikkeen luovutuksella 1.1.2021 Monetra Oulu Oy:n palvelukseen. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. 

Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaryhmässä 16.6.2020 ja kaupungin yhteistoimintaryhmässä 17.6.2020. 

Esitetään, että kaupunki ulkoistaisi tulkkaus- ja käännöspalvelunsa Monetra Oulu Oy:lle luovuttamalla liiketoiminnan, hankkimalla yhtiön osakkeen ja liittymällä osakassopimukseen. Liiketoiminnan luovuttamisen yhteydessä Monetra Oulu Oy sitoutuisi tuottamaan kaupungille sen järjestämisvastuulle kuuluvat tulkkaus- ja käännöspalvelut. Tällä kokonaisjärjestelyllä pyrittäisiin saavuttamaan Monetra Oulu Oy:ssä sidosyksikköasema, jotta palveluita voitaisiin hankkia suoraan. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tulkki- ja käännöspalvelujen liikkeenluovutus Monetra Oulu Oy:lle hyväksytään.

Konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään luovutuskirja samalla, kun se päättää osakkeen hankkimisesta ja osakassopimukseen liittymisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle sekä tulkkikeskuksen johtaja Seija Koskiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Seija Koskinen, Taru Kuosmanen, sotehr@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Niina Pietikäinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.