Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Asemakaava nro 8297, Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit, Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45, katu- ja virkistysaluetta 

TRE:4152/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 29.5.2017 päivätyn ja 6.11.2017 tarkistetun asemakaavan nro 8297. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8297

Dno: TRE:4152/10.02.01/2017

TIIVISTELMÄ

Asemakaava-alueen sijainti ja luonne
Asemakaava-alue sijaitsee Kalevan kaupunginosassa noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Pohjoisessa alue rajautuu Pellervonkatuun ja sen varrella sijaitseviin pistetalotontteihin. Lännessä, etelässä ja idässä alue rajautuu Pellervonpuistoon. Väinämöisenkujalla alue rajautuu Kalevan Sammon tonttiin sekä etelässä Sammonkatuun. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 4 ha.
Pellervon koulun tontilla sijaitsi vuonna 1965 rakennettu kolmikerroksinen koulurakennus, jonka toiminta alakouluna päättyi vuonna 2008 ja se purettiin kesällä 2017. Koulun piha-alueelle rakennettiin vuonna 2016 siirtokelpoinen päiväkotirakennus. Tredun (Tampereen seudun ammattioppilaitos) tontilla sijaitsee vuonna 1965 valmistunut, entinen kauppaoppilaitoksen rakennus, joka on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Väinämöisenkujan ja rakennuksen välissä sijaitsee tontin pysäköintialue sekä sen eteläpuolella yleisen pysäköintialueen tontti.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pellervon koulun tontin käyttötarkoituksen muuttaminen Kalevan olemassa olevat kulttuuri- ja viherympäristöarvot huomioiden sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Tontin pohjoisosan käyttötarkoitus muutetaan asuntorakentamiseen sekä eteläosa päiväkoti- ja koulurakentamiseen. Tredun tontilla 839-1 on tavoitteena mahdollistaa nykyisen oppilaitosrakennuksen laajentaminen kaupunkikuvallisesti laadukkaasti sekä samalla huomioida rakennussuojelu- ja kulttuuriympäristökysymykset. Väinämöisenkujan liikenne- ja tilajärjestelyissä mahdollistetaan tulevan päiväkoti- ja koulurakennuksen saattoliikenne sekä Tredun tontin pysäköinti- ja huoltoliikenne. Lisäksi huomioidaan Väinämöisenkujan rooli tärkeänä pohjois – etelä -suuntaisena virkistysyhteytenä. Asemakaava-alue tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenneyhteyksiin. Noin 200 metrin päähän asemakaava-alueesta Sammonkadulle rakennetaan raitiotiepysäkki.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavatyö 8297 on vuoden 2017 asemakaavoitusohjelmassa. Asemakaavatyön uusi diaarinumero on TRE:4152/10.02.01/2017.
Aloitteen Pellervon koulun tontin asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Tampereen kaupungin tilakeskus 11.12.2007 ja Tredun tontista asemakaavamuutoshakemus on jätetty 7.11.2017.
Pellervon koulun tontin asemakaavamuutostyö on ollut vireillä vuodesta 2009 koulutoiminnan päättymisestä lähtien. Koulun tontin käyttömahdollisuuksia on tarkasteltu vuosien varrella laajalla kirjolla erimuotoisesta asuntorakentamisesta julkiseen rakentamiseen. Vuonna 2016 linjattiin, että Pellervon koulun tonttia tarvitaan edelleen osana Kalevan palveluverkkoa päiväkoti- ja koulukäytössä mutta osa tontista voidaan muuttaa asuntorakentamiseen. Vuonna 2017 päätettiin liittää asemakaava-alueeseen 8297 myös Väinämöisenkujan alue, hieman Pellervonpuiston puistoaluetta sekä pääosa Tredun tontista 839-1. Tredun tontti kuului aikai-semmin tontin itäpuolella vireillä olevaan asemakaavaan 8489.
Asemakaavatyö 8297 tuli vireille 7.8.2009, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmisteluaineistoineen kuulutettiin nähtäville 7.-28.8.2009 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nähtävillä oloaikana 6 mielipidettä sekä 3 lausuntoa. Mielipiteissä nousivat esille erityisesti tavoitteena ollut palveluasuntorakentamisen suuri kerrosalaneliömetrimäärä, täydennysrakentamisen vaikutukset lähiympäristön olemassa oleviin asuinrakennuksiin sekä Kalevan viherympäristöarvoihin.
Pirkanmaan maakuntamuseo toi lausunnossaan esiin huolen Kalevan kaupunginosan kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Maakuntamuseo edellyttää laadittavaksi asemakaava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan selvityksen. Tampereen kaupungin tilaajaryhmän ja Tampereen veden lausunnot merkittiin tiedoksi.
Tredun tonttia koskevia alustavia suunnitelmia oli nähtävillä 3.1.-24.1.2013 Kalevanrinteen maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmiin sisältyen. Kalevanrinteen yleissuunnitelmia sekä niihin liittyviin asemakaavoihin koskevia yleisötilaisuuksia järjestettiin 16.1.2013 ja 15.10.2013.

Asemakaavan 8297 valmistelutyötä linjattiin suunnitteluryhmässä. Aloitusvaiheessa saatu palaute huomioitiin asemakaavaluonnosta valmisteltaessa. Asemakaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin Pellervon koulun tontin kaakkoisosalle esitetystä uudesta päiväkoti- ja koulurakentamisesta sekä tontin pohjoisosalle tavoiteltavasta asuntorakentamisesta alustavia viitesuunnitelmia. Päiväkoti- ja koulurakennuksen viitesuunnitelmien mitoituksena on käytetty päiväkodin lapsimäärää 160, esi- ja alakoulutoiminnan oppilasmäärää 150 sekä henkilökuntamäärä yhteensä noin 45. Myös Tredun oppilaitosrakennuksen pidemmällä aikajänteellä tapahtuvaa laajentamista sekä huolto- ja pysäköintijärjestelyjä varten laadittiin alustava viitesuunnitelma.
Asemakaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä laadittiin alustava Väinämöisenkujan liikennetarkastelu sekä Kaleva - Kalevanrinne - Hakametsä -rajapinta / Viherverkkoselvitys -luonnos.

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 1.6. - 21.6.2017, jona aikana saatiin lausunnot kaupungin Viheralueet ja hulevedet -yksiköltä, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä viisi mielipidettä. Asemakaavaluonnoksesta valmisteluaineistoineen järjestettiin 8.6.2017 yleisötilaisuus, missä nousivat esille uuden asuntorakentamisen kerrosluvut ja määrä, liikennejärjestelyt sekä alueen pyöräilyreitit.
Lausunnoissa kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö toi esiin hulevesiselvityksen ja -suunnitelman laatimistarpeen ehdotusvaiheessa. Pirkanmaan ELY-keskus esitti järjestettäväksi Tredun tontin ratkaisuista työneuvottelua ELY-keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon sekä Tampereen kaupungin kesken. Lisäksi ELY-keskus huomautti ylemmän tasojen kaavojen esittämistavasta asemakaavaselostuksessa.   
Pirkanmaan maakuntamuseo esitti asemakaavaan liitettäväksi asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskien asuinkorttelialueen uuden pysäköintikannen liittymisestä lähiympäristöön ja kaupunkikuvaan, asuinkorttelin pihapiiriin sijoittuvan kumpareen säilymisestä sekä uuden päiväkotirakennuksen liittymisestä puistoympäristöön. Lisäksi myös maakuntamuseo esitti järjestettäväksi Tredun tontin rakennussuojelukysymyksiin keskittyvän työneuvottelun ELY- keskuksen, maakuntamuseon sekä Tampereen kaupungin kesken.

Mielipiteitä jättivät kaksi yksityishenkilöä, As Oy Tampereen Pellervo, As Oy Sampsankontu (2 kpl) sekä Tampereen polkupyöräilijät ry. Mielipiteissä otettiin kantaa asuinrakennusten kerroslukuun, kokoon ja sijoitteluun sekä täydennysrakentamisen aiheuttamaan liikennemäärään Lemminkäisen- ja Pellervonkadulla. Tampereen polkupyöräilijät ry tuo esiin alueen pyöräilyverkon sekavuuden sekä Väinämöisenkadun ja -kujan roolit pyöräilyverkossa.
AK -korttelialueen viitesuunnitelmaa tarkistettiin piha-alueen sekä LPA -korttelialueen pysäköintikannen osalta. Saadun palautteen pohjalta täydennettiin periaatekuvia, joilla arvioitiin täydennysrakentamisen vaikutuksia naapuruston nykyisiin asuinrakennuksiin.
YL -korttelialueella päiväkoti- ja koulurakennuksen viitesuunnitelmaa tarkistettiin mm. liikenne- ja sisäänkäyntijärjestelyjen, kerrosluvun, piha-aluejärjestelyjen sekä korkeusasemien suhteen.
Tredun tontin ratkaisuista järjestetyssä työneuvottelussa päätettiin tarkastella Tredun rakennuksen laajentamista uusien viitesuunnitelmien avulla. Toisessa työneuvottelussa maakuntamuseon sekä kaupungin yksiköiden kesken valittiin ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tarkistettu länsipuolinen laajennusvaihtoehto, joka nähtiin myös ELY-keskuksen kommentissa mahdollisena.
Väinämöisenkujasta laadittiin yleissuunnitelma sekä päiväkoti- ja koulutoiminnan saattoliikennetarkastelua täydennettiin.
Valmisteluvaiheessa saadun palautteen, viitesuunnitelmien sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta asemakaavaratkaisua tarkistettiin ja täydennettiin mm. korttelialueiden rakennusoikeuksien, rakennussuojelumerkintöjen, auto- ja polkupyöräpaikkojen mitoituksen sekä nimistön osalta. Laaditun hulevesiselvityksen ja -hallintasuunnitelman pohjalta eri korttelialueille lisättiin hulevesien hallintaa koskevat asemakaavamerkinnät.

Palaute- ja vastineraportti on asemakaavan liitteenä.

Asemakaava
Pellervonpuiston alueisiin tukeutuvalla asemakaavaratkaisulla mahdollistetaan ja sillä ohjataan uuden asuinkerrostalojen korttelialueen, autopaikkojen korttelialueen, uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen, Tredun rakennuksen laajentamisen sekä Väinämöisenkujan katujärjestelyjen toteuttamista. Asemakaava-alueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 26 440 kem²:iä.
Asemakaava-alueen pohjoisosa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontille 842-11 on osoitettu asuinkerrosalaa 8 600 kem²:iä. Asuinkerrosalan pohjalta arvioiden tontille tulee toteutuessaan noin 230 uutta asukasta. Rakennusaloille osoitettu suurin sallittu kerrosluku vaihtelee välillä VIy80% - VIIy80%. Kerroslukumerkinnät tarkoittavat, että ylin sallittu kerros on vajaa. AK-korttelialuetta palvelevat autopaikat sijaitsevat itäpuolisella LPA- korttelialueella, jolla voi sijaita kaksi pysäköintitasoa, joille mahtuu yhteensä noin 80 autopaikkaa. LPA -korttelialueen läpi on osoitettu ajoyhteys Pellervonkadulta YL-korttelialueelle.

Päiväkoti- ja koulurakennuksen tontti 842-5 on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL). Tontille on osoitettu pääkäyttötarkoituksenmukaista rakennusoikeutta 3 200 kem²:iä. Tontille osoitettu suurin sallittu kerrosluku on II-III.
Tredun tontti 839-3 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tontille on osoitettu pääkäyttötarkoituksenmukaista rakennusoikeutta 13 000 kem²:iä, joka sisältää nykyisen rakennuksen länsipuolella sijaitsevan laajennusvaran. Tontille osoitettu suurin sallittu kerrosluku on III.
Nykyiselle oppilaitosrakennukselle on osoitettu rakennussuojelumerkintä, muita rakennussuojeluun liittyviä yleismääräyksiä sekä tontin Sammonkadun puoleiselle, säilytettävälle piha-alueelle on osoitettu suojelumerkintä. Tredun tontin pysäköintialueelle mahtuu laajennuksen rakentamisen jälkeen noin 85 autopaikkaa.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavakarttaan liittyy toteuttamista kuvaavia viitesuunnitelmia sekä havainnekuvia. Väinämöisenkujan ja siihen pohjoisessa liittyvien puistoalueiden toteuttamisessa on huomioitava maassa kulkeva 110 kV:n suurjännitekaapeli. Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä. Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksiköllä ei ole huomautettavaa.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

29.5.2017 päivätty ja 6.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8297 hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 16.11.2017 – 18.12.2017 välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta antoi Pirkanmaan maakuntamuseo lausunnon ja Pirkanmaan ELY-keskus kommentin. Asemakaavaehdotuksesta jätettiin lisäksi neljä yksityishenkilön muistutusta.

Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin lausunnossaan, että asemakaava-aineistoon on lisättävä Maakuntakaava 2040 -aineistoon sisältynyt liitekartta Tampereen ja Pirkkalan keskusta-alueiden maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä sekä niihin liittyvä suunnittelumääräys. Asemakaavaselostusta on täydennetty maakuntamuseon esittämällä tavalla. ELY-keskus toteaa, että asemakaavaehdotuksessa on keskeisiltä osin huomioitu ELY-keskuksen kaavan valmisteluvaiheessa antamat kommentit. ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua asemakaavaehdotuksesta ja ELY-keskuksen kommentti merkitään tiedoksi.

Muistutuksissa tuodaan esiin toivomus asemakaava-aluetta ympäröivien Pellervonpuiston alueiden säilyttämisestä ja kehittämisestä puistomaisina sekä rakentamisaikaisten haittojen minimoinnista. Eniten kritiikkiä muistutuksissa aiheutti asemakaava-alueen länsisivulle asemakaavassa osoitettu pääosin seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, jonka koetaan varjostavan liikaa nykyisten asuinrakennusten piha-alueita sekä vievän näkymät nykyisistä asunnoista. Tredun rakennuksen (entisen kauppaopiston) laajennus toivotaan sijoitettavaksi riittävän erilleen nykyisestä rakennuksesta ja olevan tyyliltään ankaran modernistinen.

Muistutuksissa esiin tuodut seikat eivät aiheuta muutoksia asemakaavakarttaan. Vastineaineistossa olevia periaatekuvia uuden rakentamisen suhteesta nykyisiin asuinrakennuksiin on täydennetty. Asemakaavakartalle on teknisenä tarkistuksena lisätty rakenteellista pysäköintiä koskeva yleismääräys. Asemakaava-alueeseen 8297 sisältyvät asuinkerrostalojen sekä au-topaikkojen korttelialueet on valittu Tampereen kaupungin kohteeksi keväällä 2018 järjestettävään Asuntoreformi 2018 -suunnittelukilpailuun. Korttelialueet tullaan toteuttamaan suunnittelukilpailun tulosten pohjalta.

Palaute- ja vastineraportti on asemakaavan liitteenä. Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin ovat päätöksen liitteenä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 29.5.2017 päivätty ja 6.11.2017 sekä 29.1.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8297 ja

esitetään se edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.58.

Keskustelun kuluessa Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Juhana Suoniemi kannatti ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Perustelut

Asia jätettiin kokouksessa 6.2.2018 pöydälle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 29.5.2017 päivätty ja 6.11.2017 sekä 29.1.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8297 ja

esitetään se edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat. Projektiarkkitehti Markku Kaila oli esittelyssä asiantuntijana läsnä.

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Markku Kaila, puh. 040 806 3018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

29.5.2017 päivätty ja 6.11.2017 sekä 29.1.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8297 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, muistuttajat (4 kpl), kiinteistötoimi, Pirkanmaan Ely-keskus, kuulutus, Tarja Jalo/tupa

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)