Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lainoille 

TRE:2119/02.04.04/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskuspuhdistamo-hankkeen toteutuksella yhtiön osakaskuntien jätevesien käsittelytarpeet ratkaistaan vuosikymmeniksi eteenpäin ja nykyisistä vanhenevista puhdistamoista voidaan luopua. Hankkeen suunnitteluvaihe on päättynyt, ja rakennusurakat alkavat huhtikuussa 2019 jatkuen aina 2023 vuoden loppuun asti. Suunnitelmia ja teknisiä ratkaisuja tullaan kehittämään koko hankkeen ajan. Merkittävimpiä urakkakokonaisuuksia ovat louhinta (2019-2021), rakennustyöt (2021-2023), koneistotyöt (2021-2023) sekä koko toteutusjaksona tehtävät siirtoviemäriasennukset. Hankkeeseen liittyvät asemakaavat ovat lainvoimaisia, ja merkittävimmät rakennusluvat saataneen 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hankkeeseen liittyviä ympäristö- ja vesilain mukaisia lupia on vielä lupakäsittelyssä, mutta mahdollisuus töiden aloittamiseen on pyritty turvaamaan tästä huolimatta.

Aluerakentamisurakka alkaa huhtikuussa 2018 ja päättyy vuoden lopussa. Samassa urakassa Tampereen kaupunki tekee pilaantuneisiin maihin liittyviä kunnostustoimia. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan myös louhintaan liittyvät urakat siten, että ensimmäinen louhintaurakka voi alkaa lokakuussa.

Osakkaat ovat sitoutuneet hankkeessa yhteensä 36,0 milj. oman pääoman sijoitukseen vuoteen 2020 mennessä. Sijoitukset on pääosin tehty ja tehdään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti: 

  Osakkeita (kpl)    Omistus %   Osakepääoma
Tampereen kaupunki   712 000     71,20 %  2 848 093,96
Ylöjärven Vesi Oy        85 300            8,53 %      341 200
Kangasalan kaupunki      76 500      7,65 %     306 000
Lempäälän kunta      71 100      7,11 %     284 400
Pirkkalan kunta         50 500         5,05 %     202 000
Vesilahden kunta         4 600         0,46 %      18 400
Yhteensä 1 000 000      100,00 %   4 000 093,96

 

Hankkeen kokonaisrahoitustarpeeksi on arvioitu ennen urakoiden kilpailutusta noin 310 milj. euroa. Tästä vieraan pääoman osuudeksi on arvioitu 274 milj. euroa eli 88 prosenttia tarpeesta. Ensimmäinen erä vieraasta pääomasta kilpailutetaan vuoden 2018 lopulla ja nostojen on suunniteltu alkavan syksyllä 2019. Erityisluottolaitokset (EIB, NIB ja Kuntarahoitus) sekä pankit vaativat lainapääomalle vakuudeksi Tampereen kaupungin omavelkaisen takauksen. Takauksella on rahoituskustannusta alentava vaikutus. Muiden osakkaiden tulee antaa Tampereen kaupungille omistusosuutensa mukainen vastatakaus. 310 milj. euron arvio investoinnin kokonaisarvosta perustuu vuoden 2017 hintatasoon. Koska urakoita ei ole kilpailutettu ja kohentuneiden talouden suhdanteiden johdosta hintataso saattaa muuttua, esitetään hankkeen rahoitukselle riittävää riskimarginaalia.

Korkokustannukset ovat hankkeen elinkaarenaikainen suurin kustannuserä ja sillä tulee olemaan merkittävin vaikutus jätevesimaksujen hinnoitteluun. Korkokustannustason heilahtelun välttämiseksi ja nykyisen matalan korkotason hyödyntämiseksi pidemmällä aikavälillä, lainakorkojen suojaaminen on välttämätöntä. Tämä tapahtuu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai niitä vastaavilla koronvaihtosopimuksilla. Korkojohdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Sopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen eikä se vaadi lainanantajan hyväksyntää. Korkosuojauksia voidaan tehdä jo ennen lainan nostamista osana riskienhallintaa. Yhtiön hallituksen linjauksen mukaisesti suojausaste on 80-100 prosenttia markkinatilanteesta riippuen.

Korkojohdannaissopimusten käyttö suojausten tekemiseen edellyttää yhtiöltä johdannaisyleissopimusta sekä Tampereen kaupungilta takausta yleissopimukselle. Myös tälle Tampereen takaukselle vaaditaan muiden osakkaiden omistusosuuden mukainen vastatakaus. Sopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan rahoituslaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin, jotka voivat olla koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia sekä korkokatto- ja korkolattiasopimuksia tai strukturoituja korkosopimuksia.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Takausjärjestelyyn sisältyvän taloudellisen riskin voidaan katsoa olevan liian suuri, jos osoittautuu, että kunta ei pysty riskin realisoituessa hoitamaan sille laissa säädettyjä tehtäviä. Takaukseen liittyvä riski kuntataloudelle päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole liian suuri ottaen huomioon osakaskuntien taloudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on huomioitava kyseessä olevan vesihuoltolaissa säädetystä kunnan vastuulla olevasta toiminnasta, jonka investoinnit ja kustannukset tulee ylipäätään kattaa pitkällä aikavälillä yhtiön itsensä perimillä asiakasmaksuilla. Tämä pienentää kuntien taloudellista riskiä.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän kattavaa vastavakuutta. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Yhtiö on yksinomaan sen omistavien kuntien määräysvallassa. Lisäksi on huomioitava, että seudullisen jätevedenpuhdistamon toiminta muodostaa ns. luonnollisen monopolin, joka ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa. Kaupungin takaus ei siten vääristä kilpailutilannetta markkinoilla ja kaupunki voi myöntää takauksen yhtiölle. Mikäli takauksen saaja ei toimi markkinoilla, takaukseen sisältyvällä mahdollisella tuella ei ole vaikutusta kilpailuun. Takaus voitaisiin tällöin EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta myöntää myös ilman takausprovisiota. Koska takauksesta koituvan riskin kantaa viime kädessä veronmaksaja ja takauksesta hyötyy vettä käyttävä asiakas, on perusteltua periä takauksesta kohtuullinen 0,3 prosentin suuruinen takausprovisio. Provision suuruus perustuu kahden rahoituslaitoksen kanssa käytyyn keskusteluun takauksen rahoituskustannusta alentavasta vaikutuksesta.

Riittävästä vakuudesta on käyty keskustelua Tampereen ja yhtiön tilintarkastajan kanssa. Riittäväksi vakuudeksi on katsottu, että yhtiö hakee yrityskiinnityksiä 310 milj. euron edestä samanarvoista laitosinvestointia ja noin 100 milj. euron suuruista kiinteän koron kassavirtaa vastaan. Tällä päästään 75 prosentin vakuusarvoon. Tampereen kaupunki sitoutuu jakamaan saamansa vakuuden muiden osakassopimuksen mukaisten takaajien kanssa omistussuhteiden mukaisesti. Sekä vastatakaukset että vakuuden jakaminen käsitellään takaajien kesken laadittavissa takaussitoumuksissa.

Lausunto

Lakimies Jani Hovila:
Ei huomautettavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 310,0 milj. euron lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen enintään 30 vuoden laina-ajaksi.

Sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:n maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- sekä korkokatto- ja korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista, joihin yleissopimusta sovelletaan.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Keskuspuhdistamo Oy panttaa kaupungille 310,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia yrityskiinnityksiä. Kaupunki sitoutuu jakamaan vakuuden muiden takaajien kanssa omistus- ja takaussuhteiden mukaisesti.

Edellytetään takauksen antamisen ehtona muiden omistajien omavelkaista takausta osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa Tampereen kaupungille edellä mainitun lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen sekä maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- sekä korkokatto- ja korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,3 prosentin suuruinen takausprovisio.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään lainan rahoittaja ja velkakirja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Heinonen/Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Arto Vuojolainen, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)