Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 154 Rahoitussopimuksen solmiminen Euroopan Investointipankin kanssa 

TRE:2290/02.04.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvioissa on vuosille 2017-2021 ajoittuvia oppimisympäristön parantamiseen tähtääviä investointeja huomattava määrä. Investoinnit liittyvät esikoulujen, peruskoulujen ja toisen asteen opetustilojen uudisrakentamiseen sekä peruskorjauksiin. Euroopan Investointipankin kanssa on viime vuonna aloitettu kyseisten investointien rahoittamiseen tähtäävä selvitys. Pankki on yhdessä laaditun selvityksen perusteella hyväksynyt opetustiloihin tehtävistä investoinneista 254 milj. euron suuruisen kokonaisuuden, josta he ovat valmiit rahoittamaan 110 miljoonan euron suuruisen osuuden.

Euroopan investointipankki EIP (European Investment Bank, EIB) on Euroopan unionin pankki. EIP on myös EU:n toimielin, joka osallistuu ministerineuvoston päätösten toimeenpanoon. Pankki tukee toiminnallaan EU:n poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Pankin jäseniä ja osakkeenomistajia ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot.

EIP myöntää pitkäaikaisia lainoja, joiden tavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden yhdentymistä, tasapainoista alueellista kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Pankilla on keskeinen rooli EU-maiden kasvua ja työllisyyttä tukevien hankkeiden ja investointien turvaamisessa. Rahoitustoiminnan painopisteitä ovat Euroopan laajuiset liikenne- ja viestintäverkot, energiasektori, pienet ja keskisuuret yritykset, työllisyys, ympäristö sekä koulutus ja terveydenhuolto. Pankin luottoluokitus on paras mahdollinen ja se kykenee siten myöntämään poikkeuksellisen pitkiä ja edullisia rahoituksia niille hankkeille, jotka täyttävät pankin rahoituskriteerit.

Laaditun rahoitussopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, nostaa allekirjoituksesta kolmen vuoden kuluessa yhteensä 110 milj. euron suuruiset luotot enintään viidessä erässä. Kukin osanosto hinnoitellaan erikseen siten, että kaupungin valitsemaan vaihtuvaan tai kiinteään viitekorkoon lisätään pankin sen hetkinen varainhankinnan kustannus lisättynä 0,01 prosentin riskilisällä. Lainat ovat tasalyhenteisiä ja laina-aika voi olla enimmillään 25 vuotta enintään viiden vuoden lyhennysvapaalla jaksolla laina-ajan alussa. Lainaan ei sisälly erillisiä toimitus- tai järjestelypalkkioita eikä sille tarvitse asettaa vakuutta. Yksittäisistä lainannostoista tehdään erilliset päätökset, jolloin arvioidaan vielä nostohetken markkinatilanne ja EIP:n osanostosta tekemän tarjouksen edullisuus kaupungin kannalta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen nostamisesta. Nyt esitettävä EIP:n kanssa solmittava rahoitussopimus on luonteeltaan iso raamisopimus, joka ei velvoita kaupunkia lainannostoon, mutta mahdollistaa sen. Raamisopimuksen hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Varsinaiset lainat on tarkoitus nostaa tulevina vuosina ja ne huomioidaan tulevissa talousarvioesityksissä. Talousarviot hyväksyy valtuusto.

Esitys on kaupunginvaltuuston hyväksymien rahoitustoiminnan periaatteiden mukainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Euroopan Investointipankin kanssa solmitaan 110,0 milj. euron suuruinen rahoitussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Euroopan Investointipankki / Reija Ylönen, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.