Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Raitiotien eteläiseen ratasuuntaan varautuminen 

TRE:6365/08.01.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pormestariohjelman, kaupunkistrategian 2030 ja kantakaupungin yleiskaavan mukaisesti tavoitteena on kaupunkirakenteen, liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen linjaston kehittäminen niin, että varaudutaan raitiotiejärjestelmän laajenemiseen.

Parhaillaan on tekeillä seudullinen raitiotiejärjestelmän laajenemissuuntien tarkastelu kaupunkiseudun kuntayhtymän vetämänä. Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi ottavat omassa maankäytön suunnittelussaan huomioon raitiotien ulottumisen alueelleen. Seudullisen raitiotieselvityksen alustavien tulosten perusteella Tampereen keskustasta etelään suuntautuvalle raitiotien jatkolinjalle on nykytilanteessa parhaat maankäytön ja joukkoliikenteen kysynnän tuomat toteuttamisedellytykset.

Hämeenkadun kokonaissaneeraus ja raitiotieradan rakentaminen Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle etenevät. Nyt rakennettaville rataosuuksille on tarkoituksenmukaista tehdä ratavaihteet valmiiksi, mikäli on näköpiirissä lyhyellä aikajänteellä raitiotiejärjestelmän jatkototeutus keskustasta etelän suuntaan. Vaihteiden rakentaminen raitiotieliikenteen avaamisen jälkeen käytössä oleville raiteille aiheuttaisi merkittävää haittaa mm. raitiotie- ja linja-autoliikenteelle.

Kaupunginhallitus käsitteli etelän suunnan vaihdevarausta 12.2.2018 ja palautti asian uudelleen valmisteluun. Nyt etelän suunnan vaihdevarauksen sijoittamista on tehty vaihtoehtovertailu ja vaikutusarviointi. Vertailtavana on ollut kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehtovertailu on tehty vaihdevarauksen sijainnin määrittämiseksi. Vertailun perusteella ei esitetä valtuuston marraskuussa 2016 hyväksymän toteutussuunnitelman muuttamista muilta osin kuin vaihdevarauksen rakentamisen osalta.

Vaihtoehdossa Koskipuisto vaihteet tehdään Hämeenkadulle Hatanpään valtatien liittymään. Etelän suunnan linja erkanee rautatieaseman suunnalta tultaessa liittymästä kohti etelää Hatanpään valtatielle.

Vaihtoehdossa Yliopisto vaihteet tehdään Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun liittymään. Etelän suunnan raitiotielinja kääntyy idästä tultaessa Yliopistonkadun, Kalevantien ja Vuolteenkadun reitille ja jatkuu edelleen Hatanpään valtatietä kohti etelään. Etelän suunnan raitiotielinja ei vaihtoehdossa Yliopisto käy Hämeenkadulla.

Vaihtoehdossa Kieppi vaihteet tehdään sekä Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun liittymään, että myös Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Vaihtoehdossa Kieppi toinen idästä tuleva raitiotielinja tekee lenkin Itsenäisyydenkatu - Yliopistonkatu - Kalevantie - Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu. Ja toinen linja kulkee idästä tultaessa Itsenäisyydenkatua ja Hämeenkatua Hatanpään valtatien liittymään asti ja kääntyy siitä etelään Hatanpään valtatien suuntaisesti. Vaihtoehdossa Kieppi Hämeenkatua ei ole mahdollista kulkea raitiovaunulla päästä päähän vaihtamatta linjaa.

Edellä esiteltyjä vaihtoehtoja on vertailtu ja vaikutuksia arvioitu toteuttavuuden, liikennejärjestelmän, joukkoliikennejärjestelmän, arjen sujuvuuden, yritys- ja elinkeinoelämä, maankäytön, kaupunkikuvan, kulttuuriympäristön ja ympäristön näkökulmista.

Yliopistonkatua ja Kalevantietä liikennöivät vaihtoehdot Yliopisto ja Kieppi parantavat Tampere-talon, yliopiston, Tullin alueen eteläosan ja Areenan saavutettavuutta raitiotieltä tietyiltä suunnilta, mutta ei kaikilta raitiotiejärjestelmän liikennöintisuunnilta eikä rautatieasemalta.

Vaihtoehdoissa Yliopisto ja Kieppi raitiotie vähentää merkittävästi ajoneuvoliikenteen kapasiteettia Kalevantiellä. Tällä on merkittävä vaikutus autoliikenteen sujuvuuteen keskustassa. Raitiotien rakentaminen Kalevantielle edellyttää Sorin sillan uusimisen ennen raitiotien rakentamista. Sillan uusiminen sulkee Kalevantien pitkäksi ajaksi.

Vaihtoehto Koskipuisto mahdollistaa tehokkaimman tavan järjestää raitioliikenne ja sitä täydentävä bussiliikenne. Vaihtoehdossa Koskipuisto on parhaat vaihtomahdollisuudet raitiotielinjojen välillä. Vaihtaminen on mahdollista neljällä raitiotielinjojen yhteisellä pysäkillä Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla.

Vaihtoehto Koskipuisto tukee parhaiten koko keskustan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Vaihtoehdoissa Yliopisto ja Kieppi Yliopistonkadun ja Kalevantien kautta liikennöivä raitiotielinja ei kulje rautatieaseman ja Hämeenkadun itäpään kautta. Vaihtoehto Yliopisto heikentää merkittävästi saavutettavuutta etelästä ydinkeskustaan. Vaihtoehto Kieppi heikentää merkittävästi keskustan itä- ja länsiosien keskinäistä saavutettavuutta raitiotiellä. Keskustan itä- ja länsipään välillä Hämeenkatua pitkin matkustaessa on vaihdettava raitiovaunua Koskipuistossa.

Vaihtoehtovertailussa on tarkasteltu myös Areenan joukkoliikenneyhteyksiä. Raitiotiepysäkin sijoittaminen Kalevantielle Sorin sillalle olisi merkittävä riski raitiotien liikennöinnin häiriöttömyydelle ja jalankulkijoiden turvallisuudelle. Areenan tapaisen merkittävän tapahtumakohteen joukkoliikennepysäkit kannattaa sijoittaa riittävän etäälle, jotta tapahtumakohteen sisäänkäynnit ja joukkoliikennevälineet eivät ruuhkaudu sekä että kohteen vieraat käyttävät tapahtumaan tullessa ja poistuessa myös keskustan palveluja. Vaihtoehdossa Koskipuisto Areenaa palvelee 200 metrin etäisyydellä linja-autoaseman pysäkki Hatanpään valtatiellä sekä runsaan 400 metrin etäisyydellä rautatieaseman ja Koskipuiston pysäkit Hämeenkadulla sekä Attilan pysäkki Itsenäisyydenkadulla.

Vaihtoehdon Koskipuisto mukainen varautuminen ja mahdollistama raitiotielinjasto on joukkoliikennejärjestelmän, liikenneverkon ja keskustan vetovoimaisuuden ja elinvoiman kannalta tarkoituksenmukaisin.

Vaihtoehtotarkastelu on tehty pelkästään vaihdevarauksen sijainnin määrittämiseksi. Vertailussa ei ole tarkasteltu, miten etelän suunnasta raitiovaunuilla liikennöitäisiin Hämeenkadulle. Perusteltua on varautua valitussa erkanemiskohdassa kaikkiin liikennöintivaihtoehtoihin.

Johtopäätöksenä esitetään, että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan toteuttamalla vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Hämeenkadun itäpään sekä länsipään ja Hatanpään valtatien ajosuunnan välille rakennetaan vaihteet kiskoineen Hämeenkadun rakentamisen yhteydessä. Varaukset edellyttävät laajemman kiintoraidelaatan sekä muutoksia kunnallistekniikan sijoittelussa ja ajolankajärjestelyissä.Toimenpiteisiin sisältyy kunnallistekniikan siirtäminen pois Hatanpään valtatien keskeltä. Kunnallistekniikan siirto koskee osuutta Hämeenkatu - Verkatehtaankatu. 

Liittymän läntisten vaihteiden toteuttamisen suorat rakentamisen lisäkustannukset erikseen toteutettuna ovat 1,5 miljoonaa euroa, jos Hämeenkadulla ei ole vaihteiden rakennustöiden aikana raitiotieliikennettä. Mikäli on tarvetta mahdollistaa Hämeenkadun suuntainen raitiotieliikenne vaihteiden rakennustyömaan ohi, on väistöraiteellisen työn kustannusarvio 3,0 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu joukkoliikenteen käyttötalouteen kohdistuvia kustannuksia, jotka aiheutuvat raitiotieliikenteen keskeytymisestä tai hidastumisesta. Läntisten vaihteiden rakentaminen kohteeseen kestää noin 2 viikkoa. Kustannusarviot ja rakennustöiden keston arviot ovat alustavia, ei sitovia.

Mikäli Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien itäisen suunnan vaihteet jätetään nyt Hämeenkadun rakentamisen yhteydessä tekemättä, on niiden rakentamisen kustannussäästö esitetyistä varautumistoimista 500 000 euroa. Ja myöhemmin toteutettaessa itäisten vaihteiden toteutuskustannus erilisenä työnä on 750 000 euroa. Itäisen suunnan vaihteita toteuttamiseen ei ole mahdollista rakentaa väistöraiteita. Liittymän itäisen suunnan vaihteiden myöhempi toteutus raitiotieliikenteen avaamisen jälkeen tarkoittaa väistämättä raitiotieliikenteeseen katkoksia. Hämeenkadulla tehdään johtosiirrot Hatanpään valtatien liittymän alueella vuoden 2018 aikana Hämeensillan kunnostustöiden yhteydessä. Hämeenkadun suuntaisten raiteiden rakentaminen Hatanpään valtatien liittymän kohdalle ajoittuu vuodelle 2019 tai 2020. Vaihteiden osalta tulee edellisenä syksynä tietää, mitä keväästä aiotaan rakentaa. Vaihteiden toimitusaika on noin 4 kuukautta siitä, kun vaihdetoimittajalle on toimitettu yksityiskohtaiset suunnitelmat. Itäisten vaihteiden rakentaminen kohteeseen kestää noin 2 viikkoa, minkä ajan raitiotieliikenteen tulee olla poikki. Kustannusarviot ja rakennustöiden keston arviot ovat alustavia, ei sitovia.

Esitettyjen varautumistoimien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset laajentavat 3,4 miljoonalla eurolla valtuustossa 7.11.2016 hyväksyttyä raitiotien osan 1 kokonaiskustannusarviota, joka oli 238,8 milj. euroa.

Edellä mainittujen hankintojen tilaaja on Tampereen Raitiotie Oy kaupunginhallituksessa 20.11.2017 hyväksytyn vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksen mukaisesti. Siirtosopimuksen mukaisesti kaupunki maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosittain vastiketta radasta ja siihen välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta.

Esityksellä ei ole vaikutusta kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötalousmenoihin raitiotien rakentamisen aikana vuosina 2018-2020. Raitiotien valmistumisen jälkeen Tampereen Raitiotie Oy perii kaupungilta ratamaksua.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Vaihteet kiskoineen tehdään sekä liittymän läntiseen että itäiseen haaraan. 

Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan tilaamaan vaihdevarauksen suunnittelu ja rakentaminen Raitiotieallianssilta Hämeenkadun raitiotieradan rakentamisen yhteydessä. Kustannusarvio on 3,4 milj. euroa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle pykälien 156 - 158 ajaksi. He saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Milko Tietäväinen, Pasi Ruohomäki, Ari Vandell, Timo Seimelä, Tero Tenhunen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nyhä/VR Track Oy, Riikka Salli/Ramboll Finland OY

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)