Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 157 Raitiotien pysäkkivaraus Tekunkadulla 

TRE:6365/08.01.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raitiotieallianssin osan 1 toteutussisältöön kuuluu varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiepysäkin myöhemmän toteuttamisen Tekunkadulle. Pysäkkivaraus on otettu huomioon raitiotien ratageometriassa sekä pysäkin kohdalle toteutettavana leveämpänä kiintoraidelaattana, joka mahdollistaa pysäkkilaiturin paasikivien myöhemmän asentamisen ilman merkittävää haittaa raitiotieliikenteelle.

Tampereen ammattikorkeakoulun hallitus on tehnyt 12.2.2018 päivätyn esityksen, että Tekunkadulle rakennettaisiin raitiotiepysäkki nyt raitiotieradan rakentamisen yhteydessä. Esityksen keskeiset perustelut ovat Tampereen ammattikorkeakouluun (TAMK) raitiovaunulla kulkeville Kuntokadun ylittämisen välttäminen, Kaupin urheilupuiston saavutettavuuden paraneminen, sairaalan asiakkaiden etu sekä rakentamisen haittojen minimointi.

Pysäkkivarauksen toteuttamisesta on tehty vaihtoehtovertailu ja vaikutusarviointi. Vertailtavina vaihtoehtoina ovat, että Tekunkadun pysäkki on toteutettu ja että Tekunkadulla ei ole pysäkkiä.

Tekunkadun pysäkkivarausta lähimmät raitiotiepysäkit ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan (TaYS) pysäkki Kuntokadun itäpuolella Elämänaukion kohdalla sekä Hippoksen pysäkki Teiskontiellä, Ilmarinkadun liittymän tuntumassa. Tekunkadun pysäkkivaraukselta TaYS:n raitiotiepysäkille on linnuntietä 280 metrin ja radan suunnassa 370 metrin etäisyys.

Pysäkin toteuttamiskustannukset on arvioitu olevan 400.000 euroa. Lisäpysäkki lisää matka-aikaa kaikille keskustaan tai Koilliskeskuksen suuntaan raitiotiellä matkustaville 45 - 60 sekuntia. Lisäpysäkki nostaa joukkoliikenteen suoria liikennöintikustannuksia 100.000 euroa vuodessa.

Tekunkadun raitiotiepysäkki parantaisi jonkin verran yhteyksiä Tampereen ammatilliselle korkeakoululle, Kaupin urheilupuistoon sekä siirtolapuutarhalle. Tekunkadun ja TaYS:n raitiotiepysäkkien saavutettavuusalueet menevät merkittävästi päällekkäin. TAMK on kokonaan 400 metrin saavutettavuusvöhykkeellä jo TaYS:n pysäkiltä.

Tekunkadun pysäkin toteuttaminen tarvitsisi mahdollisesti kaavamuutoksen siirtolapuutarhan puolella. Pysäkin toteuttaminen toisi muutoksia Siirtolapuutarhan itäsivulla kulkevalle Kriikunatielle sekä TAMK:n tonttiliittymiin Tekunkadulla.

Tekunkadun pysäkin sosiaalinen turvallisuus on TaYS:n pysäkkiä heikompi. Tekunkadun pysäkin toteuttaminen todennäköisesti lisäisi liikkujia siirtolapuutarhan läpi. Petsamon asukkaille Tekunkadun pysäkki ei tuo merkittävää saavutettavuuden paranemista. Teiskontiellä sijaitseva Hippoksen pysäkki palvelee yhtä hyvin kuin Tekunkadun pysäkki.

TaYS:n pysäkillä on monia eri käyttäjiä ja opastus siltä Kaupin urheilupuistoon on hieman haastavampaa järjestää kuin Tekunkadun raitiotiepysäkiltä.

Johtopäätöksenä Tekunkadun pysäkki tuo lisäkustannuksia ja heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa tuomatta merkittävää saavutettavuuden paranemista. Tekunkadun pysäkki on toteuttavissa myöhemmin raitiotieliikenteen aloittamisenkin jälkeen, mikäli esimerkiksi TaYS:n pysäkki osoittautuu ruuhkaiseksi tai Tekunkadun ympäristön maankäytön kehittyy nykyisestä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Raitiotien toteutusosan 1 rakentamisen yhteydessä Tekunkadulle ei toteuteta pysäkkiä.

Tekunkadulle toteutetaan varaukset, jotka mahdollistavat pysäkin toteuttamisen tarvittaessa myöhemmin ilman raitiotieliikenteelle aiheutuvaa häiriötä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Taru Hurme, Petri Leppänen, Tampereen ammattikorkeakoulu / hallitus, Mikko Nyhä/VR Track Oy, Riikka Salli/Ramboll Finland Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.